ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
06 травня 2019 року № 98
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік
1 0100000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 10818463,00 гривень,у тому числі загального фонду- 10754633,00 гривень та спеціального фонду- 63830,00  гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми       
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", рішення сесії Борщівської міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік" № 1234 від 24.12.2018р. зі змінами від 26.03.2019 р. № 1356 ; від 23.04.2019 р. №1399
6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету
7. Цілі державної політики ,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики 
1  організаційне ,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету 
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1  Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2 Завдання 2. Виготовлення проектно-кошторисної документації по ЦНАП ,технічної документації із землеустрою , проведення технічної інвентаризації та оцінки нежитлового будинку
3   p4.7
9. Напрями використання бюджетних коштів
тис.грн
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1  Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 10715000,00   10715000,00
2  Виготовлення проектно-кошторисної документації по ЦНАП , технічної документації із землеустрою , проведення технічної інвентаризації та оцінки нежитлового будинку 39633,00 63830,00 103463,00
3 Усього 10754633,00 63830,00 10818463,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
         
  Усього     0,00
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат          
2 Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень  грн Штатний розпис 10715000,00   10715000,00
2 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 57,00   57,00
3  Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації по ЦНАП , технічної документації із землеустрою, проведення технічної інвентаризації та оцінки нежитлового будинку грн розрахунок 39633,00 63830,00 103463,00
4 Продукту          
5 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. картотека вхідної та вихідної кореспонденції 3818   3818
6 кількість прийнятих нормативно-правових актів од. Журнал реєстрації розпоряджень голови міської ради та рішень сесії 1760   1760
7 кількість  проектно-кошторисної документації , що планується виготовити   розрахунок 1,00 1,00 2,00
8 Ефективності          
9 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од. картотека вхідної та вихідної кореспонденції 67,00   67,00   
10 кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника од. Журнал реєстрації розпоряджень голови міської ради та рішень сесії 31,00   31,00
11 витрати на утримання однієї штатної одиниці   розрахунок 187,98    
12 Середня вартість  виготовлення проектно - кошторисної документації грн розрахунок 39633,00 63830,00 103463,00
13 Якості          
14 Відсоток прийнятих нормативно -правових  актів у загальній кількості підготовлених % розрахунок 100,00   100,00
15 Питома вага виготовлення проектно-кошторисної документації до загальної  потреби % розрахунок   100,00 100,00
Міський голова   Кобилянський І.І.
(підпис) (ініціали і прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового відділу   Мельник Т.В.
(підпис) (ініціали і прізвище)