ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови №98 від 06.05.2019 року
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік
1. 0100000 Борщівська міська рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0116017 0620 Інша діяльність , пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 41 000,00 гривень, у тому числі загального фонду   гривень та
спеціального фонду- 41 000,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :  Конституція України, Бюджетний кодекс України,  Закон  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», Рішення сесії  міської ради  "Про  внесення змін до міського  бюджету  на 2019 рік" від 26.03.2019 року №1356  
 
6. Цілі державної політики ,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 
  Ціль державної політики
1 Забезпечення належного функціонування та ефективна експлуатація об'єктів житлово - комунального господарства і утримання його в належному стані , покращення умов проживання мешканців міста 
7. Мета бюджетної програми    Поліпшення стану будівель
 
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Верхратського ,3. м. Борщів  s4.7
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Верхратського ,3. м. Борщів   41000,00 41000,00
2 Усього   41000,00 41000,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
         
  Усього     0,00 s4.9
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат          
2 Обсяг видатків на капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Верхратського,3. м. Борщів грн кошторис   41000,00 41000,00
3 Продукту          
4 Кількість об'єктів,що підлягають капітальному ремонту  од. розрахунок   1,00 1,00
5 Ефективності          
6 Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкта грн розрахунок   41000,00 41000,00
7 Якості          
8 Рівень проведення капітального ремонту % розрахунок   100,00 100,00
Міський голова   І. Кобилянський
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового відділу   Т. Мельник
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
 
(Дата погодження)
М.П.