ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови № 98 від 06.05.2019 року
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік
1. 0100000 Борщівська міська рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117324 0443 Будівництво установ та закладів культури
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 21 170,00 гривень, у тому числі загального фонду   гривень та
спеціального фонду- 21 170,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми       Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення Борщівської міської ради "Про міський бюджет на 2019 р." №1234 від 24.12.2018 р. зі змінами від 23.04.2019 р. №1399  , Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 зі змінами 
 
6. Мета бюджетної програми
    Забезпечення розвитку інфраструктури території
7. Цілі державної політики ,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Цілі державної політики 
1  Будівництво установ та закладів культури
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 Експертиза проекту " Будівництво клубу ( завершення будівництва по вул. Шевченка,45 в с. Королівка)" s4.7
2 Коригування кошторисної документації  " Будівництво клубу ( завершення будівництва по вул. Шевченка,45 в с. Королівка)"
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Експертиза проекту "Будівництво клубу (завершення будівництва по вул. Шевченка ,45 в с. Королівка)"    16170,00 16170,00
2 Коригування кошторисної документації "Будівництво клубу (завершення будівництва по вул. Шевченка ,45 в с. Королівка)"    5 000,00 5 000,00 s4.8
3 Усього   21 170,00 21 170,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
         
  Усього     0,00 s4.9
10. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат          
2 Обсяг витрат на експертизу проекту "Будівництво клубу (завершення будівництва по вул. Шевченка ,45 в с. Королівка) грн кошторис   16170,00 16170,00
3 Обсяг витрат на коригування кошторисної документації "Будівництво клубу (завершення будівництва по вул. Шевченка ,45 в с. Королівка)"  грн кошторис   5000,00 5000,00
4 Продукту          
5 Кількість проектів , по яких буде проведено експертизу  од. розрахунок   1,00 1,00
6 Кількість проектної документації ,яка буде відкорегована од.     1,00 1,00
7 Ефективності   розрахунок      
8 Середні витрати на експертизу проекту "Будівництво клубу (завершення будівництва по вул. Шевченка ,45 в с. Королівка грн розрахунок   16170,00 16170,00
9 Середні витрати на коригування кошторисної документації "Будівництво клубу (завершення будівництва по вул. Шевченка ,45 в с. Королівка" грн розрахунок   5000,00 5000,00 s4.10
10 Якості           s4.10
11 Рівень проведення експертизи проекту % розрахунок   100,00 100,00 s4.10
12 Питома вага відкорегованої кошторисної документації до загальної потреби  % розрахунок   100,00 100,00 s4.10
Міський голова   І. Кобилянський
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового відділу   Т. Мельник
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
 
(Дата погодження)
М.П.