ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
        30 січня  2020 року №25
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
1 0100000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 14678100,00 гривень,у тому числі загального фонду- 13996400,00 гривень та спеціального фонду- 681700,00  гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми       
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", рішення сесії Борщівської міської ради "Про міський бюджет на 2020 рік" № 1879 від 18.12.2019р.
6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету
7. Цілі державної політики ,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики 
1  організаційне , інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету 
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1  Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2 Завдання 2. Виготовлення проектно-кошторисної документації по ЦНАП ,технічної документації із землеустрою , проведення технічної інвентаризації та оцінки нежитлового будинку
3   p4.7
9. Напрями використання бюджетних коштів
грн
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1  Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 13996400,00   13996400,00
2 Придбання оргтехніки  (сканер-копір документів, персональні комп'ютери,монітори) , програма впровадження системи електронного документообігу у Борщівській міській раді   81700,00 81700,00
3 Придбання легкового автомобіля для Борщівської міської раді   600000,00 600000,00
4 Усього 13996400,00 681700,00 14678100,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
         
  Усього     0,00
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат          
2 Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень  грн Штатний розпис 13996400,00   13996400,00
3 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 60,00   60,00
4  Обсяг видатків на придбання оргтехніки  (сканер-копір документів, персональні комп'ютери,монітори) , програма впровадження системи електронного документообігу у Борщівській міській раді грн розрахунок   81700,00 81700,00
5  Обсяг видатків на придбання легкового автомобіля грн розрахунок   600000,00 600000,00
6 Продукту          
7 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. картотека вхідної та вихідної кореспонденції 5049   5049
8 кількість прийнятих нормативно-правових актів од. Журнал реєстрації розпоряджень голови міської ради та рішень сесії 2785   2785
9 кількість  оргтехніки ,що буде придбана   розрахунок   9,00 9,00
10 кількість  легкових автомобілів ,що буде придбано   розрахунок   1,00 1,00
11 Ефективності          
12 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од. картотека вхідної та вихідної кореспонденції 84,00   84,00   
13 кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника од. Журнал реєстрації розпоряджень голови міської ради та рішень сесії 46,00   46,00
14 витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн розрахунок 233,27   233,27
15 Середня вартість  на придбання 1 -ці оргтехніки грн розрахунок   9077,78 9077,78
16 Середня вартість  на придбання  легкового автомобіля грн розрахунок   600000,00 600000,00
17 Якості          
18 Відсоток прийнятих нормативно -правових  актів у загальній кількості підготовлених % розрахунок 100,00   100,00
19 Питома вага придбаної оргтехніки  до загальної  потреби % розрахунок   100,00 100,00
20 Питома вага придбаних автомобілів   до загальної  потреби % розрахунок   100,00 100,00
Міський голова   Кобилянський І.І.
(підпис) (ініціали і прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Начальник відділу   Драпак Г.Г.
(підпис) (ініціали і прізвище)