ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
  30  січня 2020 року № 25
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
1 0100000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3 0110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 75300,00  гривень,у тому числі загального фонду- 75300,00 гривень та спеціального фонду- 0  гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України  на 2020 рік", рішення сесії Борщівської міської ради "Про міський бюджет на 2020 рік" №1879 від 18.12.2019 р. 
6. Мета бюджетної програми забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних та фізичних осіб на відповідній території та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду, утримання чисельності фахівців Трудового архіву та забезпечення діяльності установи.
7.  Цілі державної політики,на досягнення яких спрямована реалізація  бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 Створення оптимальних умов для становлення місцевого самоврядування в Україні й підвищення ефективності його функціонування
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1  Завдання 1. Забезпечення  належного збереження документів ліквідованих підприємств , установ , організацій,що діяли на території  Борщівської громади та повноцінного виконання запитів соціально - правового характеру
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1  Завдання 1. Забезпечення  належного збереження документів ліквідованих підприємств , установ , організацій,що діяли на території  Борщівської громади та повноцінного виконання запитів соціально - правового характеру 75300,00   75300,00
2 Усього 75300,00   75300,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
         
  Усього     0,00
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат          
2 кількість штатних одиниць осіб Штатний розпис 2,00   2,00
3 кількість  установ одиниць рішення сесії 1,00   1,00
4 Продукту          
5 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг шт картотека вхідної та вихідної кореспонденції 300,00   300,00
6 приймання на тимчасове зберігання документів особового складу ліквідованих підприємств шт звернення представників ліквідованих підприємств 550,00   550,00
7 упорядкування архівних документів,описів з особового складу  шт архів 1050,00   1050,00
8 Ефективності          
9 Середні витрати на утримання однієї установи  тис.грн кошторис 75 300,00   75 300,00
10 Середні витрати на 1 штатну одиницю  тис.грн кошторис 37,65   37,65
11 Якості          
12   % розрахунок 100,00   100,00
 
Міський голова   Кобилянський І.І.
(підпис) (ініціали і прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Начальник відділу   Драпак Г.Г.
(підпис) (ініціали і прізвище)