ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови №289  від  05 жовтня 2020 року
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
1. 0100000 Борщівська міська рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117650 0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 12 110,00 гривень, у тому числі загального фонду   гривень та
спеціального фонду- 12 110,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми - Бюджетний кодекс України, Земельний кодекс України ,рішення сесії Борщівської міської ради "Про  внесення змін до міського бюджету на 2020 рік" № 2458 від 22.09.2020р.
 
6. Цілі державної політики ,на досягнення яких спрямована реалізація  бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 Проведення належної експертної оцінки вартості земельних ділянок
7. Мета бюджетної програми      Досягнення ефективного використання земельних ресурсів 
 
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 Проведення  експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї s4.7
 9.   Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї   12110,00 12110,00
2 Усього   12110,00 12110,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
         
  Усього     0,00 s4.9
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат          
2 Обсяг видатків на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї грн кошторис   12110,00 12110,00
3 Продукту          
4 Кількість земельних ділянок ,на які буде проведено експертно грошову оцінку земельну ділянку  од. розрахунок   1,00 1,00
5 Ефективності          
6 Середня вартість проведення експертної грошової земельної ділянки чи права на неї грн розрахунок   12110,00 12110,00
7 Якості          
8 Питома вага проведення експертної грошової земельної ділянки  до загальної потреби  % розрахунок   100,00 100,00
Міський голова   І. Кобилянський
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Начальник  відділу   Г. Драпак
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
 
(Дата погодження)
М.П.