ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
міського голови
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 21.10.2020 року №309 
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
1. 0110000 Борщівська міська рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0113241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 38 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 38 400,00 гривень та
спеціального фонду- 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI

Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік"

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільвого методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836

Наказ Мінсоцполітики України № 659 від 19.04.2017 р. " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення",
Рішення сесії Борщівської міської ради "Про міський бюджет на 2020 рік" ,  зі змінами від 09.10.2020 року №2464
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 2
zp name p4.6
1 Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення  s4.6
7. Мета бюджетної програми
Утримання інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
  
№ з/п Завдання
1 2
npp name p4.7
1 Утримання інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення s4.7
8. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Видатки на утримання інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення утримання соціальних працівників 38 400,00 0,00 38 400,00 s4.8
  Усього 38 400,00 0,00 38 400,00
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
npp name pz2 ps2 formula=RC[-16]+RC[-8] p4.9
  Усього     0,00 s4.9
10. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
zp name od_vim dger_inf pz2 s2 formula=RC[-16]+RC[-8] p4.10
0 Затрат           s4.10
1 Обсяг  видатків на утримання інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  забезпечення утримання соціальних працівників од. мережа 1,00 0,00 1,00
2 кількість штатних працівників закладів осіб штатний розпис 2,00 0,00 2,00
0 Продукту          
3 кількість закладів од. облікові дані установ 1,00 0,00 1,00
0 Ефективності          
4 середні витрати на утримання одного закладу грн. розрахунково 38 400,00 0,00 38 400,00
5 середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника закладу грн. розрахунково 19 200,00 0,00 19 200,00
0 Якості          
6 динаміка кількості закладів  порівняно з минулим роком відс. розрахунково 100,00 0,00 100,00
  
 Перший заступник міського голови   Б. Прокопишин
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
 
 
Начальник відділу   Г.  Драпак
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
 
(Дата погодження)
М.П.