ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови   
               30  січня 2020 року № 25
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
1 0100000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3 0111010 0910  Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)   
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 13142700,00  гривень,у тому числі загального фонду- 12261100,00 гривень та спеціального фонду- 881600,00  гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 зі змінами , рішення сесії Борщівської міської ради "Про міський бюджет на 2020 рік" №1879 від 18.12.2019 року
6.  Цілі державної політики,на досягнення яких спрямована реалізація  бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 Сприяння збереження та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів  закладів 
2 Піклування про збереження здоров'я, психологічного і фізичного розвитку дітей 
7. Мета бюджетної програми Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 Завдання 1. Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2 Завдання 2. Забезпечення  проведення капремонту  в дошкільних закладах
9. Напрями використання бюджетних коштів
 гривень
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Завдання 1. Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей 12261100,00 681600,00 12942700,00
2 Завдання 2. Забезпечення  проведення капремонту  в дошкільних закладах   200000,00 200000,00
3 Усього 12261100,00 881600,00 13142700,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
         
  Усього      
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат          
2 Обсяг видатків на забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей  грн кошторис 12261100,00 681600,00 12942700,00
3 Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів грн кошторис   200000,00 200000,00
4 всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. Штатний розпис 107,95   107,95
5 середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу од. Штатний розпис 34,70   34,70
6 середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу од. Штатний розпис 10,00   10,00
7 середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. Штатний розпис 6,00   6,00
8 середньорічне число штатних одиниць робітників од. Штатний розпис 57,25   57,25
9 кількість дошкільних навчальних закладів од. Звітність установ 7,00   7,00
10 кількість груп од. Звітність установ 20,00   20,00
11 Продукту          
12 кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб звітність установ 423,00   423,00
13 кількість дітей від 0 до 6 років осіб звітність установ 423,00   423,00
14 з них дівчат осіб звітність установ 210,00   210,00
15 з них хлопців осіб звітність установ 213,00   213,00
16 Кількість  об'єктів,де буде проведено капітальний ремонт   од. розрахунок 2,00   2,00
17 Ефективності          
18 діто-дні відвідування дні розрахунок 93 060,00   93 060,00
19 витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі грн розрахунок 28 986,05 1 611,35 30 597,40
20 кількість днів відвідування дні розрахунок 220,00   220,00
21 середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкта грн. розрахунок   100 000,00 100 000,00
22 Якості          
23 відсоток охоплення дітей дошкільною освітою відс. розрахунок 100,00   100,00
24 Рівень проведення капітального ремонту відс. розрахунок   100,00 100,00
25 Питома вага дівчат у загальній кількості дітей ,що відвідують дошкільні заклади відс. розрахунок 49,65   49,65
26 Питома вага хлопців  у загальній кількості дітей ,що відвідують дошкільні заклади відс. розрахунок 50,35   50,35
Міський голова   Кобилянський І.І.
(підпис) (ініціали і прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Начальник відділу   Драпак Г.Г.
(підпис) (ініціали і прізвище)