ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
           30  січня 2020 року № 25
 
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік         
1 0100000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3 0111020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 49389200,00  гривень,у тому числі загального фонду- 47814200,00 гривень та спеціального фонду- 1575000,00  гривень
  5. Підстави для виконання бюджетної програми :
  
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Рішення сесії Борщівської міської ради "Про міський бюджет на 2020 рік" №  1879 від 18.12.2019  року, Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 зі змінами, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік",  Закон України "Про освіту", цільова соціальна програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2020рр.
 
6. Цілі державної політики,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 Створення  належних умов для надання якісних послуг закладами освіти 
7. Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1  Завдання 1. Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2  Завдання  2. Виконання робіт  з капітального ремонту в  загальноосвітніх школах 
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень 
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1   Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 47794200,00   47794200,00
2  Виконання робіт  з капітального ремонту в  загальноосвітніх школах    1575000,00 1575000,00
3  Забезпечення  харчуванням дітей в літніх мовних таборах на базі таборів з денним перебуванням при школах  20 000,00   20000,00
4 Усього 47814200,00 1575000,00 49389200,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Цільова соціальна програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2020 рр.  20000,00   20000,00
2 Усього 20000,00   20000,00
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат          
2 кількість закладів (за ступенями шкіл) од. Мережа 8,00   8,00
3 І ст. од. Мережа 1,00   1,00
4 І-ІІ ст. од. Мережа 2,00   2,00
5 І-ІІІ ст. од. Мережа 5,00   5,00
6 кількість класів од. Мережа 97,00   97,00
7 1-4 класів од. Мережа 41,00   41,00
8 5-9 класів од. Мережа 45,00   45,00
9 10-11 класів од. Мережа 11,00   11,00
10 всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) осіб Штатний розпис 376,79   376,79
11 середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу осіб Штатний розпис 207,54   207,54
12 середньорічне число штатних одиниць спеціалістів осіб Штатний розпис 19,75   19,75
13 середньорічне число штатних одиниць робітників осіб Штатний розпис 113,25   113,25
14 середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу осіб Штатний розпис 36,25   36,25
15 Обсяг видатків на надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами грн кошторис 47794200,00   47794200,00
17 Обсяг видатків  на виконання робіт  з капітального ремонту в  загальноосвітніх школах  грн кошторис   1575000,00 1575000,00
18 Вартість харчування дітей в літніх таборах  грн розрахунок 20000,00   20000,00
19 Продукту          
20 кількість дітей осіб Мережа 1 663,00   1 663,00
21 1-4 класів од. Мережа 651,00   651,00
22 5-9 класів од. Мережа 822,00   822,00
23 10-11 класів од. Мережа 190,00   190,00
24 кількість дівчат од. Мережа 821,00   821,00
25 кількість хлопців од. Мережа 842,00   842,00
26 Кількість об'єктів (шкіл) в яких буде проведено капітальний ремонт од. розрахунок   7,00 7,00
27 Кількість дітей ,які будуть харчуватися осіб розрахунок 50,00   50,00
28  з них кількість дівчат осіб розрахунок 29,00   29,00
29 з них кількість хлопців осіб розрахунок 21,00   21,00
30 Кількість днів відпочинку в таборах осіб розрахунок 10,00   10,00
31 Ефективності           
32 Витрати на одного учня грн. розрахунок 28 739,75   28 739,35
33 діто-дні відвідування днів розрахунок 299 340,00   299 340,00    
34 Середні витрати на  проведення капітального ремонту 1 об'єкта грн розрахунок   225 000,00 225 000,00
35 Середня вартість харчування 1 (однієї) дитини в день  грн. розрахунок 40,00   40,00
36 Якості    розрахунок      
37 кількість днів відвідування днів   180,00   180,00
38 Питома вага проведених робіт з капітального ремонту  в школах до загальної потреби % розрахунок   100,00 100,00
39 Питома вага дівчат до загальної кількості дітей шкільного віку  % розрахунок 49,37   49,37
40 Питома вага хлопців до загальної кількості дітей шкільного віку  % розрахунок 50,63   50,63
41 Питома вага дітей, які будуть відпочивати і оздоровлюватись в мовних літніх таборах до загальної кількості дітей шкільного віку  % розрахунок 3,00   3,00
42 Питома вага дівчат ,  до загальної кількості дітей які будуть відпочивати і оздоровлюватись в мовних літніх таборах  % розрахунок 58,00   58,00
43 Питома вага хлопців до загальної кількості дітей, які будуть відпочивати і оздоровлюватись в мовних літніх таборах  % розрахунок 42,00   42,00
             
Міський голова        (підпис)                     Кобилянський І.І.  
(ініціали і прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
             
Начальник відділу         (підпис)                     Драпак Г.Г.
(ініціали і прізвище)