ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
     30 січня 2020 р. № 25
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
1 0100000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3 0111090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2659890,00  гривень,у тому числі загального фонду- 2659890,00 гривень та спеціального фонду-  гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Рішення сесії Борщівської міської ради "Про міський бюджет на 2020 рік" , Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 зі змінами , Закон України "Про Державний бюджет України на  2020 рік",  Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту".
6. Цілі державної політики,на досягнення яких спрямована реалізація  бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 Надання якісних послуг позашкільними закладами 
7. Мета бюджетної програми Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1  Завдання 1. Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1  Завдання 1. Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти 2659890,00   2659890,00
2 Усього 2659890,00   2659890,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
         
  Усього      
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат          
2 Обсяг видатків для забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти  грн кошторис 2659890,00   2659890,00
3 кількість закладів од. Мережа 2,00   2,00
4 середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу од. Штатний розпис 11,67   11,67
5 середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. Штатний розпис 2,50   2,50
6 середньорічне число штатних одиниць робітників од. Штатний розпис 3,50   3,50
7 середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу од. Штатний розпис 7,00   7,00
8 Продукту          
9 середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту осіб Мережа 448,00   448,00
10  з них дівчат осіб Мережа 194,00   194,00
11 з них хлопців осіб Мережа 254,00   254,00
12 Ефективності          
13 витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту грн Розрахунок 5 937,25   5 937,25
14 Якості           
15 відсоток дітей, які візьмуть участь у тренувально-оздоровчому вихованні відс Розрахунок 100,00   100,00
16 Питома вага дівчат у загальній кількості  дітей, які отримують позашкільну освіту відс Розрахунок 43,30   43,30
17 Питома вага хлопців у загальній кількості  дітей, які отримують позашкільну освіту відс Розрахунок 56,70   56,70
Міський голова   Кобилянський І.І.
(підпис) (ініціали і прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Начальник  відділу   Драпак Г.Г.
(підпис) (ініціали і прізвище)