ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
 30  січня 2020 року №25
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
1 0100000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3 0111162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 68200,00  гривень,у тому числі загального фонду- 68200,00 ривень та спеціального фонду- 0,00  гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України, Бюджетний кодекс України, , рішення сесії міської ради "Про міський бюджет на 2020 рік" № 1879 від 18.12.2019 р, Цільова програма  підтримки творчих та обдарованих дітей освітніх закладів Борщівської міської ради на 2017 -2020 р.
6. Мета бюджетної програми :   забезпечення реалізації інших програм у сфері освіти   
7. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми надання освіти в закладах загальної л
№ з/п Ціль державної політики
1 Реалізація державної політики спрямована на забезпечення надання освіти в закладах загальної середньої освіти
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1  Завдання 1.Підтримка творчих та обдарованих дітей освітніх закладів Борщівської громади.
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Підтримка творчих та обдарованих дітей освітніх закладів Борщівської громади. 68200,00   68200,00
2 Усього 68 200,00   68 200,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
 гривень
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Програма  підтримки творчих та обдарованих дітей освітніх закладів Борщівської міської ради на 2017 -2020 р. 68200,00   68200,00
2 Усього 68 200,00   68 200,00
10. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат          
2  Обсяг видатків  на забезпечення участі в різних етапах конкурсів  та учнівських олімпіад тис.грн розрахункові дані 68200,00   68200,00
3 Продукту          
4 Кількість  учнів , які будуть брати участь в конкурсах та олімпіадах од. розрахункові дані 400,00   400,00
5 Ефективності          
6 середній розмір премій за призове місце  грн розрахункові дані 170,50   170,50
7 Якості          
8 динаміка збільшення учасників заходу у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду відс розрахункові дані 122,60   122,60
Міський голова   Кобилянський І.І.
(підпис) (ініціали і прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Начальник  відділу   Драпак Г.Г.
(підпис) (ініціали і прізвище)