ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
                   30 січня  2020 р. №25
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
1 0100000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3 0113140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 200000,00  гривень,у тому числі загального фонду- 200000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Рішення сесії Борщівської міської ради "Про міський бюджет на 2020 рік" №1879 від 18.12.2019 р. , Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 зі змінами, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Цільова соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2017 - 2020роки
6.  Цілі державної політики , на досягнення яких спрямована реалізація  бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики 
1 Поліпшення та зміцнення фізичного і психологічного стану здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил, запобігання бездоглядності, створення умов для продовження виховного процесу та розвитку творчих здібностей
7. Мета бюджетної програми Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей , які потребують особливої соціальної уваги та підтримки 
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1  Завдання 1. Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення та дітей 
9. Напрями використання бюджетних коштів
 тис.гривень
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1   Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення та дітей  200000,00   200000,00
2 Усього 200000,00   200000,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
 тис. гривень
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Цільова соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2017 - 2020роки 200000,00   200000,00
2 Усього 200000,00   200000,00
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат           
2 кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинок дітей шт. кошторис 40,00   40,00
3 кількість днів перебування дитини на оздоровленні і відпочинку дні кошторис 21,00   21,00
4 Продукту          
5 кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення і відпочинку осіб кошторис 40,00   40,00
6 з них дівчат осіб кошторис 19,00   19,00
7 з них хлопців осіб кошторис 21,00   21,00
8 Ефективності          
9 середні витрати на оздоровлення і відпочинок однієї дитини грн. Розрахунок 5000,00   5000,00
10 середня вартість одного дня перебування дитини на оздоровленні і відпочинку грн. Розрахунок 238,10   238,10
11 Якості          
12 питома вага дітей, охоплених оздоровленням і відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку відс. Розрахунок 2,41   2,41
13 питома вага дівчат, охоплених оздоровленням і відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку відс. Розрахунок 47,50   47,50
14 питома вага хлопців, охоплених оздоровленням і відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку відс. Розрахунок 52,50   52,50
Міський голова   Кобилянський І.І.
(підпис) (ініціали і прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Начальник  відділу   Драпак Г.Г.
(підпис) (ініціали і прізвище)