ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
          30 січня  2020 р. № 25
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
1 0100000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3 0113242 1090 Інші  заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 502000,00  гривень,у тому числі загального фонду- 502000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00  гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України, Бюджетний кодекс України, рішення сесії міської ради "Про міський бюджет на 2020 рік" № 1879 від 18.12.2019 р.
6. Цілі державної політики ,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення а також виконання заходів передбачених  цільовими програмами соціального захисту
7. Мета бюджетної програми  забезпечення державних гарантій  соціального захисту  малозабезпечених громадян , підвищення рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки 
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1  Завдання 1. Забезпечення виплати одноразової адресної   матеріальної допомоги мешканцям Борщівської об'єднаної територіальної громади
2  Завдання 2. Забезпечення виплати одноразової адресної   матеріальної допомоги  громадянам , призваним на контрактну військову службу
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1  Забезпечення виплати одноразової адресної   матеріальної допомоги мешканцям Борщівської об'єднаної територіальної громади 402000,00   402000,00
2  Забезпечення виплати одноразової адресної   матеріальної допомоги  громадянам , призваним на контрактну військову службу 100 000,00   100 000,00
3 Усього 502 000,00   502 000,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
 гривень
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1  Програма одноразової адресної   матеріальної допомоги мешканцям Борщівської об'єднаної територіальної громади на 2017 -2020 рр. 402000,00   402000,00
2  Програма забезпечення проведення призову громадян та військову службу та мобілізаційної підготовки   на території Борщівської міської ОТГ на 2020 р. 100 000,00   100 000,00
3 Усього 502 000,00   502 000,00
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат          
2 Сума  одноразової адресної   матеріальної допомоги мешканцям Борщівської об'єднаної територіальної громади грн Розрахункові дані 402000,00   402000,00
3 Сума матеріальної допомоги  контрактникам грн Розрахункові дані 100000,00   100000,00
4 Продукту          
5 середньорічна чисельність жителів осіб Розрахункові дані 402,00   402,00
6 середньорічна чисельність контрактників осіб Розрахункові дані 20,00   20,00
7 Ефективності          
8 середній розмір допомоги мешканцям ОТГ грн Розрахункові дані 1000,00   500,00
9 сума матеріальної допомоги  контрактникам грн Розрахункові дані 5 000,00   5 000,00
10 Якості          
11 питома вага кількості виділеної матеріальної допомоги до кількості звернень за матеріальною допомогою відс Розрахункові дані 98,00   98,00
12 питома вага кількості виділеної матеріальної допомоги до кількості звернень за матеріальною допомогою відс Розрахункові дані 100,00   100,00
Міський голова   Кобилянський І.І.
(підпис) (ініціали і прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Начальник  відділу   Драпак Г.Г.
(підпис) (ініціали і прізвище)