ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
        30  січня 2020 р.  № 25
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
1 0100000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3 0114030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 767700,00  гривень,у тому числі загального фонду- 757700,00 гривень та спеціального фонду- 10000,00  гривень
 5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Рішення сесії Борщівської міської ради "Про міський бюджет на 2020 рік",  Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 зі змінами, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про культуру", Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу".
6.  Цілі державної політики ,на досягнення яких спрямована реалізація  бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики 
1 Створення належних умов для розвитку системи культурного обслуговування  населення 
7. Мета бюджетної програми Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль
2 Поповнення бібліотечного фонду
9. Напрями використання бюджетних коштів
 гривень
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль 757700,00   757700,00
2 Поповнення бібліотечного фонду    10000,00 10000,00
3 Усього 757700,00 10000,00 767700,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
         
  Усього     0,00
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат          
2 кількість установ (бібліотек), од. Штатний розпис 9,00   9,00
3 Обсяг видатків  на забезпечення діяльності бібліотечних установ грн. Розрахунок 757700,00   757700,00
4 Обсяг видатків на поповнення бібліотечного фонду грн. Розрахунок   10000,00  
5 середнє число окладів (ставок) - усього од. Штатний розпис 8,50   8,50
6 середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. Штатний розпис 3,00   3,00
7 середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. Штатний розпис 5,50   5,50
8 Продукту          
9 число читачів  чол. Розрахунок 4078,00   4078,00
10 з них жінок  чол. Розрахунок 2285,00   2285,00
11 з них чоловіків  чол. Розрахунок 1793,00   1793,00
12 бібліотечний фонд тис. примірн. Розрахунок 45,20   45,20
13 бібліотечний фонд  тис. грн. Розрахунок 279,60   279,60
14 поповнення бібліотечного фонду тис. примірн. Розрахунок   0,99 0,99
15 поповнення бібліотечного фонду тис. грн. Розрахунок   10,00 10,00
16 списання бібліотечного фонду тис. примірн. Розрахунок      
17 списання бібліотечного фонду тис. грн. Розрахунок      
18 кількість книговидач  тис.од.  розрахунок 81,10   81,10
19 Ефективності          
    20 кількість книговидач на одного працівника (ставку) од. розрахунок 9 541,18   9 541,18
21 середні затрати на обслуговування одного читача грн. розрахунок 184,80   184,80
22 середні затрати на придбання 1 примірника книжок грн. розрахунок   125,00 125,00
23 Якості          
24 Динаміка  збільшення книговидач  на одного працівника    в звітному періоді до відповідного періоду минулого року % розрахунок 100,00   100,00
25 Рівень обслуговування читачів % розрахунок 100,00 100,00 100,00
26 Поповнення бібліотечного фонду    в звітному періоді до загальної потреби % розрахунок 100,00 100,00 100,00
27 Питома вага жінок у загальній кількості читачів % розрахунок 56,03   56,03
28 Питома вага чоловіків у загальній кількості читачів % розрахунок 43,97   43,97
Міський голова   Кобилянський І.І.
(підпис) (ініціали і прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Начальник  відділу   Драпак Г.Г.
(підпис) (ініціали і прізвище)