ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
         30 січня  2020 року № 25
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
1 0100000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3 0114060 0828  Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля  iнших клубних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1414000,00 гривень,у тому числі загального фонду- 1414000,00 гривень та спеціального фонду-  гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Рішення сесії Борщівської міської ради "Про міський бюджет на 2020 рік" № 1879 від 24.12.2018 р., Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 зі змінами, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України "Про культуру".
6. Цілі державної політики ,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 Захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури , турбота про розвиток культури 
7. Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 Завдання 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1  Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 1414000,00   1414000,00
2 Усього 1414000,00   1414000,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
         
  Усього     0,00
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат          
2 Обсяг видатків на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій  грн кошторис 1414000,00   1414000,00
3 кількість установ - усього од. Штатний розпис 9,00   9,00
4 будинків культури од. Штатний розпис 4,00   4,00
5 клубів од. Штатний розпис 5,00   5,00
6 середнє число окладів (ставок) - усього од. Штатний розпис 14,50   14,50
7 середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. Штатний розпис 10,00   10,00
8 середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. Штатний розпис 4,50   4,50
9 художні аматорські колективи од. Штатний розпис 2,00   2,00
10 кількість учасників од. Розрахунок 573,00   573,00
11 кількість гуртків од. Розрахунок 54,00   54,00
12 Продукту          
13 кількість відвідувачів - усього, у тому числі  осіб Розрахунок 56 500,00   56 500,00
14 безкоштовно осіб Розрахунок 56 500,00   56 500,00
15 Ефективності          
16 середні витрати на одного відвідувача грн Розрахунок 25,03   25,03
17 Якості          
18 динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду % Розрахунок 100,00   100,00
Міський голова   Кобилянський І.І.
(підпис) (ініціали і прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Начальник  відділу   Драпак Г.Г.
(підпис) (ініціали і прізвище)