ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
      30  січня 2020 р. № 25
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
1 0100000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3 0114082 0829 Інші заходи в галузі культури та мистецтва 
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 514900,00  гривень,у тому числі загального фонду- 514900,00 гривень та спеціального фонду- 0  гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", рішення сесії міської ради "Про міський бюдже на 2020 рік" № 1879 від 18.12.2019 р.,цільова програма культурно-мистецьких заходів у Борщівській об'єднаній територіальній громаді.
6. Мета бюджетної програми Підтримка та розвиток культурно-мистецьких заходів
7. Цілі державної політики ,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 Сприяння умов для розвитку культури, національно- культурних традицій населення
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1  Завдання 1. Підтримка та розвиток культурно-мистецьких заходів
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1  Завдання 1. Підтримка та розвиток культурно-мистецьких заходів 514900,00   514900,00
2 Усього 514900,00   514900,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1  Цільова програма культурно-мистецьких заходів у Борщівській об'єднаній територіальній громаді  514900,00   514900,00
2 Усього 514900,00   514900,00
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
  Затрат          
1 Сума видатків на проведення культурно-мистецьких заходів грн кошторис 514900,00   514900,00
2 Продукту          
3 кількість колективів, що приймають участь у 1-му заході од. Розрахункові дані 20,00   20,00
4 кількість заходів од. Розрахункові дані 58,00   58,00
5 Ефективності          
6 середні витрати на проведення одного заходу грн Розрахункові дані 8877,59   8877,59
7 Якості          
8 динаміка збільшення учасників заходу у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду % Розрахункові дані 100,00   100,00
Міський голова   Кобилянський І.І.
(підпис) (ініціали і прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Начальник  відділу   Драпак Г.Г.
(підпис) (ініціали і прізвище)