ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови №25   від  30 .01 .2020 року
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
1. 0100000 Борщівська міська рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0116017 0620 Інша діяльність , пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 119 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 100 000,00 гривень та
спеціального фонду- 1 019 400,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :  Конституція України, Бюджетний кодекс України,  Закон  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», Рішення сесії  міської ради  "Про   міський  бюджет  на 2020 рік" від 18.12.2019 року №1879 р. 
 
6. Цілі державної політики ,  на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 
  Ціль державної політики
1 Забезпечення належного функціонування та ефективна експлуатація об'єктів житлово - комунального господарства і утримання його в належному стані , покращення умов проживання мешканців міста 
7. Мета бюджетної програми :   Поліпшення стану будівель
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 Капітальний ремонт об'єктів s4.7
2  Придбання матеріалів для ремонту  водопроводів s4.7
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування s4.7
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Капітальний ремонт об'єктів   849400,00 849400,00
2 Придбання матеріалів для ремонту водопроводів 100000,00   100000,00
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів  довгострокового користування   170000,00 170000,00
4 Усього 100000,00 1019400,00 1119400,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
  Усього     0,00 s4.9
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат          
2 Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів грн кошторис   849400,00 849400,00
3 Обсяг видатків на  придбання матеріалів для ремонту водопроводів грн кошторис 100000,00   100000,00    
4 Обсяг видатків на забезпечення придбання обладнання та предметів  довгострокового користування  грн кошторис   170000,00 170000,00
5 Продукту          
6 Кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонту  од. розрахунок   2,00 2,00
7 Кількість водопроводів для яких буде придбано матеріали для капітального ремонту од. розрахунок 1,00   1,00
8 Кількість обладнання та предметів  довгострокового користування ,які будуть придбані од. розрахунок   1,00 1,00
9 Ефективності          
10 Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкта грн розрахунок   424700,00 424700,00
11 Середня вартість придбання матеріалів для капітального ремонту 1 водопроводу грн розрахунок 100000,00   100000,00
12 Середня вартість придбання 1-ці обладнання та предметів  довгострокового користування  грн розрахунок   170000,00 170000,00
13 Якості          
14 Рівень проведення капітального ремонту % розрахунок   100,00 100,00
15 Питома вага придбання матеріалів для проведення капітального ремонту водопроводів  до загальної потреби % розрахунок 100,00   100,00
16 Питома вага виготовлення проектно-кошторисної документації до загальної потреби  % розрахунок   100,00 100,00
Міський голова   І. Кобилянський
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:  
Начальник  відділу   Г.Драпак
 
(Дата погодження)
М.П.