ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
            30 січня  2020 р.  №25
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
1 0100000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3 0116071 0640 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу)на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувались рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу самоврядування та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання)
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 822400,00  гривень,у тому числі загального фонду- 822400,00 гривень та спеціального фонду- тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення Борщівської міської ради "Про міський бюджет на 2020 р." №1879 від 18.12.2019 р. , Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 зі змінами
6. Цілі державної політики,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики 
1   Забезпечення ефективної  підтримки комунальних підприємств
7. Мета бюджетної програми Відшкодування різниці між розміром тарифу на житлово-комунальні  послуги, що затверджувалися рішенням виконавчого комітету міської ради  та розміром економічно обгрунтованих витрат , пов'язаних з наданням житлово -комунальних послуг
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 Завдання 1. Покриття витрат на різницю в тарифах на житлово -комунальні послуги 
9. Напрями використання бюджетних коштів
 гривень
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1  Покриття витрат на різницю в тарифах на житлово -комунальні послуги  822400,00   822400,00
2 Усього 822400,00   822400,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
         
  Усього      
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат          
2 Обсяг видатків на покриття витрат на різницю в тарифах на житлово-комунальні послуги  грн розрахунково 822400,00   822400,00
3 Продукту          
4 Кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки од. розрахунково 2,00   2,00  
5 Ефективності          
6 Середня сума витрат  на покриття різниці в тарифах на 1 підприємство грн розрахунково 411200,00   411200,00
7 Якості          
8 Рівень покриття витрат до загальної потреби % розрахунково 100,00   100,00
Міський голова   Кобилянський І.І.
(підпис) (ініціали і прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Начальник  відділу   Драпак Г.Г.
(підпис) (ініціали і прізвище)