ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови №25    від   30 січня  2020 року
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
1. 0100000 Борщівська міська рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 300 000,00 гривень, у тому числі загального фонду   гривень та
спеціального фонду- 300 000,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми    Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, Земельний кодекс України, Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності", Закон України "Про землеустрій", наказ Міністерства фінансів наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами , рішення міської ради  "Про  міський бюджет на 2020 рік" №1879 від 18.12.2019 р.
 
6.  Цілі державної політики ,на досягнення яких спрямована реалізація  бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики 
1 Забезпечення ефективного використання землі на території громади ,підвищення цінності земельних ресурсів
7. Мета бюджетної програми  :      Забезпечення сталого розвитку земельного господарства
 
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1  Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів s4.7
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів   300000,00 300000,00
2 Усього   300000,00 300000,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
         
  Усього     0,00 s4.9
10. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат          
2 Обсяг видатків на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів грн кошторис   300000,00 300000,00
3 Продукту          
4 Кількість населених пунктів для яких буде виготовлена технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів од. розрахунок   9,00 9,00
5 Ефективності          
6 Середня вартість топографо-геодизичних робіт та виготовлення проектної документації для захисту від ерозії земель грн розрахунок   33333,33 33333,33
7 Якості          
8 Питома вага топографо-геодизичних робіт та виготовлення проектної документації для захисту від ерозії земель до загальної потреби % розрахунок   100,00 100,00
Міський голова   І. Кобилянський
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Начальник відділу   Г. Драпак
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
 
(Дата погодження)
М.П.