ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
         30 січня  2020 року № 25     
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
1 0100000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3 0117310 0443 Будівництво об'єктів житлово - комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 200000,00  гривень,у тому числі загального фонду- гривень та спеціального фонду- 200000,00  гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення Борщівської міської ради "Про міський бюджет на 2020 р." №1879 від 18.12.2019 р. ,, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 зі змінами 
6.  Цілі державної політики ,на досягнення яких спрямована реалізація  бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики 
1 Поліпшення стану об'єктів житлово -комунального господарства 
7. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 Завдання 1: Виготовлення проекту "Будівництво очисних споруд каналізації продуктивністю 100 м.куб в м. Борщів вул.Л.Курбаса 
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1   3 4 5
1 Виготовлення проекту "Будівництво очисних споруд каналізації продуктивністю 100 м.куб в м. Борщів вул.Л.Курбаса    200000,00 200000,00
2 Усього   200 000,00 200 000,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
         
  Усього     0,00
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат          
2  Обсяг видатків на виготовлення проекту "Будівництво очисних споруд каналізації продуктивністю 100 м.куб в м. Борщів вул.Л.Курбаса  грн кошторис   200000,00 200000,00
4 Продукту          
5 Кількість об'єктів , по яких планується виготовлення проекту од. розрахунок   1,00 1,00
6 Ефективності          
7 Середня вартість виготовлення проекту грн розрахунок   200000,00 200000,00
8 Якості          
9 Питома вага  виготовлення проекту  до загальної потреби % розрахунок   100,00 100,00
Міський голова   Кобилянський І.І.
ПОГОДЖЕНО:
Начальник відділу   Драпак Г.Г.
(підпис) (ініціали і прізвище)