ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
                   30 січня 2020 року № 25
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
1 0100000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3 0117350 0443 Розроблення  схем планування та забудови територій  (містобудівної документації)
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 150000,00  гривень,у тому числі загального фонду- 0 гривень та спеціального фонду- 150000,00  гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення Борщівської міської ради "Про міський бюджет на 2020 р." № 1879 від 18.12.2019 р.  , Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 зі змінами , ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності"
6.  Цілі державної політики ,на досягнення яких спрямована реалізація  бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики 
1 Реалізація державної політики , спрямована на забезпечення розвитку інфраструктури території
7. Мета бюджетної програми Забезпечення  комплексного використання території, подальший розвиток міста
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 Завдання 1: Розроблення містобудівної документації , виготовлення  генерального плану  м. Борщів  
9. Напрями використання бюджетних коштів
 гривень
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Розроблення містобудівної документації , виготовлення  генерального плану  м. Борщів     150000,00 150000,00
2 Усього   150000,00 150000,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
         
  Усього      
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат          
2 Обсяг видатків на розроблення містобудівної документації , виготовлення  генерального плану  м. Борщів  грн рішення сесії   150000,00 150000,00
3 Продукту          
4 Кількість містобудівної документації, яка буде виготовлена шт розрахунково   1,00 1,00
5 Ефективності          
6 Середня вартість містобудівної документації грн розрахунково   150000,00 150000,00
7 Якості          
8 Відсоток виконаних робіт по розробленню містобудівної документації % акт здачі-приймання містобудівної документації   100,00 100,00
Міський голова   Кобилянський І.І.
(підпис) (ініціали і прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Начальник  відділу   Драпак Г.Г.
(підпис) (ініціали і прізвище)