ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  15 листопада 2018 року № 908)
 
Розпорядження міського голови
      30 січня  2020 року №25      
 
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
1 0100000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3 0117461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожної інфраструктури  за рахунок коштів місцевого бюджету
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3552800,00  гривень,у тому числі загального фонду- 1900000,00 гривень та спеціального фонду- 1652800,00  гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення Борщівської міської ради "Про міський бюджет на 2020 р"№ 1879 від 18.12.2019 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836
6. Цілі державної політики ,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 
№ з/п Ціль державної політики
1 Утримання та покращення стану  інфраструктури автомобільних доріг 
7. Мета бюджетної програми  :   Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 Завдання 1: Виконання робіт по поточному ремонту доріг 
2  Завдання 2: Виконання робіт по капітальному ремонту  доріг 
9. Напрями використання бюджетних коштів
 гривень
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1  Виконання робіт по поточному ремонту доріг  1900000,00   1900000,00
2   Виконання робіт по капітальному ремонту  доріг    1 652 800,00 1 652 800,00
3 Усього 1900000,00 1652800,00 3552800,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
         
  Усього      
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат            
2  Обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг  грн кошторис 1900000,00   1900000,00
3 Обсяг видатків на капітальний ремонт   доріг   грн кошторис   1652800,00 1652800,00
4 Продукту             
5 Площа доріг, що планується відремонтувати кв.м. розрахунок 4138,70   4138,70
6 Площа  доріг , на якій необхідно провести капітальний ремонт кв.м розрахунок   4673,00 4673,00
7 Площа  доріг , на якій буде проведено капітальний ремонт кв.м розрахунок   1710,00 1710,00
8 Ефективності          
9 Вартість поточного ремонту одного кв. м. дороги грн розрахунок 459,08   459,08
10 Середня вартість капітального ремонту одного кв.м.  дороги грн розрахунок   966,55 966,55
11 Якості          
12 Питома вага відремонтованих доріг у загальній кількості об’єктів, щодо яких планується  ремонт % розрахунок 100,00   100,00
13 Питома вага проведення  капітального ремонту доріг та тротуарів до загальної потреби % розрахунок   36,60 36,60
Міський голова   Кобилянський І.І.
(підпис) (ініціали і прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Начальник   відділу   Драпак Г.Г.
(підпис) (ініціали і прізвище)