ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови №25 від  30. 01.2020 року
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
1. 0100000 Борщівська міська рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117680 0490 Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 110,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 110,00 гривень та
спеціального фонду-   гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України(Закон України від 28.06.1996 року№254/96),
рішення сесії Борщівської міської ради "Про міський бюджет на 2020 рік" №1879 від 18.12.2019 р.
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року №2456-VI)

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Наказ Міністерства фінансів від 02.08.2010 №805 "Про затвердження основних підходів до затвердження програмою- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів

 
6. Цілі державної політики ,на досягнення яких спрямована реалізація  бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики 
1 Взаємодія та співпраця міст, ефективне здійснення органами місцевого самоврядування своїх повноважень, захист прав та інтересів територіальних громад
7. Мета бюджетної програми :
Забезпечення сплати членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування.
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 Членські внески Асоціації міст України s4.7
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1  Членські внески Асоціації міст України 7110,00   7110,00
2 Усього 7110,00   7110,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
         
  Усього     0,00 s4.9
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат          
2 Обсяг витрат на сплату членських внесків грн розрахунок 7110,00   7110,00
3 Продукту          
4 Кількість організацій в яких набуто членство од. розрахунок 1,00   1,00
5 Ефективності          
6 Середній розмір витрат на сплату членських внесків грн розрахунок 7110,00   7110,00
7 Якості          
8 Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків  % розрахунок 100,00   100,00 s4.10
Міський голова   І. Кобилянський
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Начальник  відділу   Г. Драпак
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
 
(Дата погодження)
М.П.