ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
         30 січня  2020 р. № 25
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
1 0100000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000   
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3 0118110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 150000,00  гривень,у тому числі загального фонду- 150000,00 гривень та спеціального фонду-  гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України, Бюджетний кодекс України, , рішення сесії міської ради "Про міський бюджет на 2020 рік" № 1879 від 18.12.2019 р.
6. Мета бюджетної програми Забезпечення гарантійного захисту населення , територій , навколишнього природного середовищата майна від надзвичайних ситуацій усіх видів, своєчасного попередження ,оперативної  ліквідації таких ситуацій та надання всебічної допомоги постраждалому населенню
7.  Цілі державної політики , на досягнення яких спрямована реалізація  бюджетної програми
  № з/п Ціль державної політики 
  1 Створення умов для запобігання надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 
 
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1  Завдання 1. Проведення комплексу профілактичних заходів,спрямованих на виявлення та запобігання  найбільш вирогідних у місті надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру , проведення противопадкових заходів на території населених пунктів  громади 
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1  Проведення комплексу профілактичних заходів,спрямованих на виявлення та запобігання  найбільш вирогідних у місті надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, проведення противопадкових заходів на території населених пунктів  громади  150000,00   150000,00
2 Усього 150000,00   150000,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
 гривень
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Цільова   комплексна програма  захисту населення та територій Борщівської ОТГ від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019 - 2022 рр. 150000,00   150000,00
2 Усього 150000,00   150000,00
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат          
2 Обсяг видатків на проведення заходів ,спрямованих на виявлення та запобігання НС, проведення противопадкових заходів на території населених пунктів  громади  грн кошторис 150000,00   150000,00
3 Продукту          
4 Площа громади га   14680,00   14680,00
5 Кількість об'єктів комунальної власності міста , що підлягають постійному та обов'язковому  аварійно-рятувальному обслуговуванню од розрахункові дані 2,00   2,00
6 Ефективності           
7 Вартість постійного аварійно-рятувального обслуговування в співвідношенні до території міста грн розрахункові дані 10217,98   10217,98
8 Якості          
9 Забезпеченість населення рятувальними підрозділами для надання допомоги населенню при виникненні надзвичайної ситуації % розрахункові дані  100,00   100,00
Міський голова   Кобилянський І.І.
(підпис) (ініціали і прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Начальник  відділу   Драпак Г.Г.
(підпис) (ініціали і прізвище)