ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
     30  січня  2020 р. № 25
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
1 0100000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3 0118130 0320 Забезпечення діяльності місцевої  пожежної охорони
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 276600,00  гривень,у тому числі загального фонду- 276600,00 гривень та спеціального фонду- 0,00  гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Рішення сесії Борщівської міської ради "Про міський бюджет на 2020 рік" №1879 від 18.12.2019 р. ,, Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 із змінами , Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".
 
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 2
1 Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж
7. Мета бюджетної програми Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 Завдання 1. Забезпечення пожежної безпеки  населення громади
9. Напрями використання бюджетних коштів
 гривень
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1  Забезпечення пожежної безпеки  населення громади 276600,00   276600,00
2 Усього 276600,00   276600,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
 тис.гривень
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
         
  Усього     0,00
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат          
2 кількість установ  од. кошторис 1,00   1,00
3 кількість штатних одиниць од. штатний розпис 4,00   4,00
4 Продукту          
5 кількість населення, яке охоплене пожежною охороною осіб кошторис 17572,00   17572,00
6 Ефективності          
7 середня вартість  пожежної охорони на 1 жителя громади грн. розрахунок 15,74   15,74
8 Якості          
9 питома вага населення охопленого пожежною безпекою, від загальній кількості  % розрахунок 100,00   100,00
Міський голова   Кобилянський І.І.
(підпис) (ініціали і прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Начальник    відділу   Драпак Г.Г.
(підпис) (ініціали і прізвище)