ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
 30  січня 2020 р. №25
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
1 0100000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3 0118220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 60000,00  гривень,у тому числі загального фонду- 60000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України, Бюджетний кодекс України, , рішення сесії міської ради "Про міський бюджет на 2020 рік" 
   
6. Ціль державної політики,на досягнення яких спрямована реалізація  бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики 
1 Забезпечення заходів мобілізаційної підготовки ,організації та виконання завдань з територіальної оборони  відповідно до ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію " 
7.  Мета бюджетної програми : Забезпечення належного матеріально-технічного забезпечення потреб Борщівсько-Заліщицького ОРВК, покращення якості допризовної підготовки молоді району , забезпечення мобілізаційної готовності  та мобілізації .
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1  Завдання 1.Покращення якості допризовної підготовки молоді району , забезпечення мобілізаційної підгототовки
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Покращення якості допризовної підготовки молоді району , забезпечення мобілізаційної підгототовки 60000,00   60000,00
2 Усього 60 000,00   60 000,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1  Програма  забезпечення  проведення призову громадян на військову службу та мобілізаційної підготовки на території Борщівської ОТГ на 2020 рік  60000,00   60000,00
2 Усього 60 000,00   60 000,00
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат          
2 Обсяг видатків на вирішення завдань із   допризовної підготовки  молоді району,забезпечення мобілізаційної підготовки  та матеріально-технічного забезпечення потреб Борщівсько-Заліщицького ОРВК грн кошторис 60000,00   60000,00
3 Продукту          
4 Кількість заходів з мобілізаційної підготовки  од. розрахунок 8,00   8,00
5 Ефективності           
6 Середня вартість проведення 1 (одного ) заходу грн розрахунок 7500,00   7500,00
7 Якості          
8 Відсоток збільшення (зменшення )  проведення заходів до  загальної потреби % розрахунок 100,00   100,00
Міський голова   Кобилянський І.І.
(підпис) (ініціали і прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Начальник  відділу   Драпак Г.Г.
(підпис) (ініціали і прізвище)