ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік
1. 0100000 Борщівська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,
районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
( тис.грн)
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10178,1 453,4 10631,5 10157,9 434,9 10592,8 20,3 18,5 38,8
5. Напрями використання бюджетних коштів:
( тис. грн)
N
з/п
Напрями використання  бюджетних коштів Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 10178,1   10178,1 10157,9   10157,9 20,3   20,3
2 Виконання робіт по капітальному ремонту   363,4 363,4   345,3 345,3   18,1 18,1
3 Забезпечення  придбання обладнання довгострокового користування   90,0 90   89,6 89,6   0,4 0,4
4 Усього 10178,1 453,4 10631,5 10157,9 434,9 10592,8 20,3 18,5 38,8
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми розбіжність виникла за рахунок  економїї електроенергії  ,газу   в сумі 19,1 тис.грн ,розбіжність в сумі 1,2 тис.грн по придбанню предметів та матеріалів виникло за рахунок зменшення ціни на канцтовари .
6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)
Найменування місцевої / регіональної програми Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
Усього                  
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
N
 з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат                      
1  Обсяг видатків на  забезпечення виконання наданих законодавством повноважень тис.грн кошторис 10178,1   10178,1 10157,9   10157,9 20,3   20,3
2 Обсяг видатків на виконання робіт по капітальному ремонту  тис.грн кошторис   363,4 363,4   345,3 345,3   18,1 18,1
3 Забезпечення  придбання обладнання довгострокового користування тис.грн кошторис   90,0 90   89,6 89,6   0,4 0,4
                         
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2 продукту                      
1 кількість штатних одиниць осіб розрахунок 57   57 57   57      
2 кількість об'єктів ,де планується виконання робіт по капітальному ремонту од. розрахунок   5 5   5 5      
3 Кількість комп'ютерів ,які планується придбати од. розрахунок   7 7   7 7      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3 ефективності                      
1 витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн розрахунок 178,56   178,56 178,21   178,21 0,35   0,35
2 Середні витрати на проведення робіт з капітального ремонту 1 об'єкта тис.грн розрахунок   72,68 72,68   69,06 69,06   3,62 3,62
3  Середні витрати на забезпечення  придбання 1- ці (одиниці) обладнання довгострокового користування (комп'ютера) тис.грн розрахунок   12,86 12,86   12,80 12,80   0,06 0,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
4 якості                      
1 Відсоток прийнятих нормативно -правових  актів у загальній кількості підготовлених % розрахунок 100,0   100,0 100,0   100,0      
2 Рівень проведення капітального ремонту  % розрахунок   100,0 100,0   100,0 100,0      
3 Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно із минулим роком % розрахунок   100,0 100,0   100,0 100,0      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів   І.Кобилянський
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів   Г.Драпак
(підпис) (ініціали та прізвище)