ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік
1. 0100000 Борщівська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0113242 1090 Інші  заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
( тис.грн)
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
492,0   492,0 424,7   424,7 67,3   67,3
5. Напрями використання бюджетних коштів:
( тис.грн)
N
з/п
Напрями використання  бюджетних коштів Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Забезпечення виплати одноразової адресної   матеріальної допомоги мешканцям Борщівської об'єднаної територіальної громади 392,0   392,0 324,7   324,7 67,3   67,3
2 Забезпечення виплати одноразової адресної   матеріальної допомоги  громадянам , призваним на контрактну військову службу 100,0   100,0 100,0   100,0      
3 Усього 492,0   492,0 424,7   424,7 67,3   67,3
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості осіб , які звернулися з письмовими заявами про надання адресної матеріальної допомоги у 2018 році.
6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)
Найменування місцевої / регіональної програми Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Програма одноразової адресної   матеріальної допомоги мешканцям Борщівської об'єднаної територіальної громади на 2017 -2020 рр. 392,0   392,0 324,7   324,7 67,3   67,3
Програма забезпечення проведення призову громадян та військову службу та мобілізаційної підготовки   на території Борщівської міської ОТГ на 2018р. 100,0   100,0 100,0   100,0      
Усього 492,0   492,0 424,7   424,7 67,3   67,3
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості осіб , які звернулися з письмовими заявами про надання адресної матеріальної допомоги у 2018 році.
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
N
 з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат                      
1  Обсяг видатків на забезпечення виплати одноразової адресної   матеріальної допомоги мешканцям Борщівської об'єднаної територіальної громади тис.грн кошторис 392,0   392,0 324,7   324,7 67,3   67,3
2  Обсяг видатків на забезпечення виплати одноразової адресної   матеріальної допомоги  громадянам , призваним на контрактну військову службу тис.грн кошторис 100,0   100,0 100,0   100,0      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості осіб , які звернулися з письмовими заявами про надання адресної матеріальної допомоги у 2018 році.
2 продукту                      
1 середньорічна чисельність осіб осіб розрахунок 784   784 650   650 134   134
2 середньорічна чисельність осіб контрактників осіб розрахунок 20   20 20   20      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3 ефективності                      
1 середній розмір допомоги грн розрахунок 500   500 500   500      
2 середній розмір допомоги контрактникам грн розрахунок 5000   5000 5000   5000      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
4 якості                      
1 питома вага кількості виділеної матеріальної допомоги до кількості звернень за матеріальною допомогою % розрахунок 98   98 81   81 17,0   17,0
2 питома вага кількості виділеної матеріальної допомоги контрактникам до кількості звернень за матеріальною допомогою % розрахунок 100   100 100   100      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів   І.Кобилянський
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів   Г.Драпак
(підпис) (ініціали та прізвище)