ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік
1. 0100000 Борщівська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0114030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
( тис.грн)
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
510,5 10,0 520,5 488,1 10,0 498,1 22,4   22,4
5. Напрями використання бюджетних коштів:
( тис.грн)
N
з/п
Напрями використання  бюджетних коштів Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік ,контроль 510,5   510,5 488,1   488,1 22,4   22,4
2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування   10,0 10,0   10,0 10,0      
3 Усього 510,5 10,0 520,5 488,1 10,0 498,1 22,4   22,4
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок економії коштів на оплату праці в зв'язку з наявними вакансіями в сумі 18,2 тис.грн ; економії  електроенергії  відповідно економія коштів за  енергоносії становить 3,1 тис.грн ; розбіжність в сумі 0,3 тис.грн по оплаті послуг склала за рахунок змешення сум за касове обслуговування зарплатних карток ,які обслуговуються в АТ "Ощадбанк".
6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)
Найменування місцевої / регіональної програми Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
Усього                  
 
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
N
 з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат                      
1  Обсяг видатків для забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль тис.грн кошторис 510,5   510,5 488,1   488,1 22,4   22,4
2  Обсяг видатків для забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування тис.грн кошторис   10,0 10,0   10,0 10,0      
    
2 продукту                      
1 число читачів осіб розрахунок     4200   4200 4200   4200      
2 поповнення бібліотечного фонду тис.грн розрахунок   10,0 10,0   10,0 10,0      
2 поповнення бібліотечного фонду тис.примірників розрахунок   0,15 0,15   0,15 0,15      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3 ефективності                      
1 середні затрати на обслуговування одного читача грн розрахунок 121,55   121,55 116,21   116,21 5,34   5,34
2 середні витрати на придбання одного примірника книжок грн розрахунок   67,11 67,11   67,11 67,11      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок економії коштів на оплату праці в зв'язку з наявними вакансіями в сумі 18,2 тис.грн ; економії  електроенергії   3,1 тис.грн ; розбіжність в сумі 0,3 тис.грн по оплаті послуг склала за рахунок змешення сум за касове обслуговування зарплатних карток ,які обслуговуються в АТ "Ощадбанк".
4 якості                      
1 Динаміка  збільшення книговидач  на одного працівника    в звітному періоді до відповідного періоду минулого року % розрахунок 100,0   100,0 100,0   100,0      
2 Динаміка поповнення  вартості бібліотечного фонду   в звітному періоді до  загальної вартості бібліочечного фонду  % розрахунок   6,1 6,1   6,1 6,1      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів   І.Кобилянський
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів   Г.Драпак
(підпис) (ініціали та прізвище)