ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік
1. 0100000 Борщівська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0114060 0828  Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів,центрів дозвілля  iнших клубних закладів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
( тис.грн)
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1383,1 1053,3 2436,4 1308,6 1052,9 2361,5 74,5 0,4 74,9
5. Напрями використання бюджетних коштів:
( тис.грн)
N
з/п
Напрями використання  бюджетних коштів Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів,центрів дозвілля  iнших клубних закладів 1383,1   1383,1 1308,6   1308,6 74,5   74,5
2 Виготовлення проектно-кошторисної документації   40,0 40,0   40,0 40,0      
3 Капітальний ремонт об'єктів   936,3 936,3   935,9 935,9   0,4 0,4
4 Забезпечення придбання обладнання довгострокового користування       77,0 77,0   77,0 77,0      
5 Усього 1383,1 1053,3 2436,4 1308,6 1052,9 2361,5 74,5 0,4 74,9
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли  за рахунок  економії коштів на оплату праці в зв'язку з наявними вакансіями в сумі 32,5 тис.грн ; економії  електроенергії , газу    41,2 тис.грн ; розбіжність в сумі 0,8 тис.грн по оплаті послуг склала за рахунок змешення сум за касове обслуговування зарплатних карток ,які обслуговуються в АТ "Ощадбанк". При проведенні капітальних ремонтів зекономлено 0,4 тис.грн 
6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)
Найменування місцевої / регіональної програми Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
Усього                  
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
N
 з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат                      
1  Обсяг видатків на забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів,центрів дозвілля  iнших клубних закладів тис.грн кошторис 1383,1   1383,1 1308,6   1308,6 74,5   74,5
2  Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації тис.грн кошторис   40,0 40,0   40,0 40,0      
3  Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів тис.грн кошторис   936,3 936,3   935,9 935,9   0,4 0,4
4  Обсяг видатків на забезпечення придбання обладнання довгострокового користування тис.грн кошторис       77,0 77,0   77,0 77,0      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок  економії коштів на оплату праці в зв'язку з наявними вакансіями в сумі 32,5 тис.грн ; економії  електроенергії , газу    в сумі 41,2 тис.грн ; розбіжність в сумі 0,8 тис.грн по оплаті послуг склала за рахунок змешення сум за касове обслуговування зарплатних карток ,які обслуговуються в АТ "Ощадбанк". При проведенні капітальних ремонтів зекономлено 0,4 тис.грн 
2 продукту                      
1 кількість відвідувачів -  осіб розрахунок 56223   56223 56223   56223      
2 Кількість об'єктів , на які планується виготовити проектно-кошторисну документацію од. розрахунок 2   2 2   2      
3 Кількість об'єктів ,в  яких планується  провести капітальний ремонт од. розрахунок 4   4 4   4      
4 Кількість обладнання  ,яке  буде придбано од. розрахунок 121   121 121   121      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3 ефективності                      
1 Середні витрати на 1 відвідувача тис.грн розрахунок 0,025   0,025 0,025   0,025      
2 Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на 1 об'єкт тис.грн розрахунок 20,0   20,0 20,0   20,0      
3 Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта тис.грн розрахунок 234,08   234,08 233,98   233,98 0,1   0,1
4 Середні витрати на придбання 1-ці обладнання  тис.грн розрахунок 0,6   0,6 0,6   0,6      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками а рахунок  економії коштів на оплату праці в зв'язку з наявними вакансіями в сумі 32,5 тис.грн ; економії  електроенергії , газу - 41,2 тис.грн ; розбіжність в сумі 0,8 тис.грн по оплаті послуг склала за рахунок змешення сум за касове обслуговування зарплатних карток ,які обслуговуються в АТ "Ощадбанк". При проведенні капітальних ремонтів зекономлено 0,4 тис.грн 
4 якості                      
1 динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду % розрахунок 100,0   100,0 100,0   100,0      
2 Питома вага виготовлення проектно-кошторисної документації до загальної потреби % розрахунок 100,0   100,0 100,0   100,0      
3 Якість проведення капітального ремонту % розрахунок 100,0   100,0 100,0   100,0      
4 Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно із минулим роком % розрахунок 100,0   100,0 100,0   100,0      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів   І.Кобилянський
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів   Г.Драпак
(підпис) (ініціали та прізвище)