ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік
1. 0100000 Борщівська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0114082 0829 Інші  заходи в галузі культури та мистецтва 
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
( тис.грн)
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
414,0   414,0 406,5   406,5 7,5   7,5
5. Напрями використання бюджетних коштів:
( тис.грн)
N
з/п
Напрями використання  бюджетних коштів Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Підтримка та розвиток культурно-мистецьких заходів 414,0   414,0 406,5   406,5 7,5   7,5
2 Усього 414,0   414,0 406,5   406,5 7,5   7,5
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми за рахунок економії коштів при проведенні заходів.
6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
( тис.грн)
Найменування місцевої / регіональної програми Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Програма культурно-мистецькі заходи міста Борщева на 2018 рік 414,0   414,0 406,5   406,5 7,5   7,5
Усього 414,0   414,0 406,5   406,5 7,5   7,5
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок економії коштів при проведенні заходів.
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
N
 з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат                      
1 Сума видатків на проведення культурно-мистецьких заходів тис.грн кошторис 414,0   414,0 406,5   406,5 7,5   7,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії коштів при проведенні заходів.
2 продукту                      
1 кількість колективів, що приймають участь у 1-му заході од. розрахунок 20,0   20,0 20,0   20,0      
2 кількість заходів од. розрахунок 67,0   67,0 67,0   67,0      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії коштів при проведенні заходів.
3 ефективності                      
1 середні витрати на проведення одного заходу грн розрахунок 6179,1   6179,1 6067,2   6067,2 111,9   111,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії коштів при проведенні заходів.
4 якості                      
1 динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду % розрахунок 100,0   100,0 100,0   100,0      
2 динаміка збільшення учасників заходу у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду % розрахунок 100,0   100,0 100,0   100,0      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів   І.Кобилянський
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів   Г.Драпак
(підпис) (ініціали та прізвище)