ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік
1. 0100000 Борщівська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117130 421 Здійснення заходів із землеустрою
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
( тис.грн)
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
65,5   65,5 65,5   65,5      
5. Напрями використання бюджетних коштів:
( тис.грн)
N
з/п
Напрями використання  бюджетних коштів Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Виконання землевпорядних робіт з виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 13,5   13,5 13,5   13,5      
2 Виконання  робіт по доповненню до проекту землеустрою щодо встановлення межі населеного пункту 52,0   52,0 52,0   52,0      
  Усього 65,5   65,5 65,5   65,5      
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)
Найменування місцевої / регіональної програми Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
Усього                  
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
N
 з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат                      
2 Обсяг видатків на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації  земельної ділянки тис.грн кошторис 13,5   13,5 13,5   13,5      
3 Обсяг видатків на виконання робіт по доповненню до проекту землеустрою щодо встановлення межі населеного пункту тис.грн кошторис 52,0   52,0 52,0   52,0      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2 продукту                      
1 Загальна площа земельної ділянки  , на яку виготовляється технічна документація із землеустрою  га розрахунково 1,62   1,62 1,62   1,62      
2 Кількість об`єктів, на які виготовлено технічну документацію із землеустрою од. розрахунково 2   2 2   2      
3 Кількість населених пунктів, де буде встановлено межі  од. розрахунково 9   9 9   9      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3 ефективності                      
1 Середні видатки на виготовлення технічної документації із землеутрою на 1 ( один об'єкт) тис.грн розрахунково 6,75   6,75 6,75   6,75      
2 Середні видатки на виготовлення технічної документації із землеутрою на 1 ( один га площі земельної ділянки ) тис.грн розрахунково 8,33   8,33 8,33   8,33      
3 Середні видатки на встановлення меж на 1 (один ) населений пункт тис.грн розрахунково 5,78   5,78 5,78   5,78      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
4 якості                      
1 Кількість об`єктів, на які виготовлено технічну документацію із землеустрою, до кількості об`єктів, на які заплановано виготовити технічу документацію із землеустрою % розрахунково 100   100 100   100      
2 Питома вага населених пунктів , де  буде встановлено межі до загальної потреби  % розрахунково 100   100 100   100      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів   І.Кобилянський
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів   Г.Драпак
(підпис) (ініціали та прізвище)