Борщівська

міська рада

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

 

 

 

 

 

 

logo petition

diia logo

 Офіційний туристичний сайт громади

     Туристичний сайт 

 

facebook youtube 
 GB1 640x480  amu

 Без назви 2

 

 

            

РЕГЛАМЕНТ

Борщівської міської ради восьмого скликання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Стаття 1. Борщівська міська рада - представницький орган місцевого самоврядування.

 1. Борщівська міська рада (далі - Рада) – представницький орган місцевого самоврядування, який наділений правом представляти інтереси територіальної громади, приймати від її імені рішення та здійснювати в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», статутом територіальної громади міста Борщева, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та цим Регламентом.

Рада є юридичною особою, має власну гербову печатку, рахунки в банках, символіку, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, бути позивачем і відповідачем у суді та мати всі інші притаманні юридичній особі ознаки.

Рада здійснює право суб’єкта комунальної власності від імені та в інтересах  територіальної громади міста Борщева.

 1. Регламент Борщівської міської ради восьмого скликання (далі - Регламент) встановлює порядок діяльності ради, скликання сесій ради, підготовки і розгляду питань, прийняття рішень Ради, порядок роботи сесії Ради, порядок проведення пленарних засідань сесій ради, порядок затвердження структури виконавчих та інших органів ради, порядок їх формування, обрання та затвердження посадових осіб ради, порядок формування та організації роботи постійних комісій, тимчасових контрольних комісій та інших органів Ради, порядок участі депутатських фракцій і груп у роботі та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією і законами України.
 1. Загальний склад Ради восьмого скликання – 26 (двадцять шість) депутатів.
 1. Дотримання цього Регламенту є обов’язковим для всіх депутатів Ради, Борщівського міського голови (надалі - Міський голова), Секретаря Ради, органів Ради (тимчасових контрольних та постійних депутатських комісій, депутатських груп і фракцій), членів територіальної громади, інших фізичних та юридичних осіб.

Стаття 2. Місце проведення та мова ведення засідань Ради

 1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій ради.

Пленарні засідання Ради, як правило, проводяться у сесійній залі Ради по вул. Шевченка, 20А у м. Борщеві.

 1. Пленарні засідання Ради можуть також проводитися в іншому місці за рішенням Ради, прийнятим на її засіданні більшістю депутатів від загального складу Ради у встановленому цим Регламентом порядку.
 1. Розміщення депутатів у сесійній залі визначається рішенням ради, у якому за кожною фракцією, депутатською групою та за позафракційними депутатами закріплюються робочі місця із зазначенням ряду та місця. Відлік рядів починається від президії, нумерація місць ведеться зліва направо.
 1. Робота Ради та її діловодство здійснюється українською мовою.

 Стаття 3. Відкритість і гласність роботи Ради

 1. Рада, як представницький орган місцевого самоврядування, керується у своїй роботі принципами гласності, підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою.
 1. Прозорість та відкритість роботи Ради забезпечується через розміщення на офіційному сайті Ради усієї відкритої інформації, зокрема:

2.1. Інформації про депутатів Ради:

- відомостей про усіх депутатів Ради;
- контактних даних депутатів Ради та графіку і місця приймання виборців;
- партії,  від яких обрані депутати, та їх приналежність до фракцій і груп в Раді.

2.2. Інформації про пленарні засідання сесій Ради:

- оголошення про дату скликання сесії Ради;
- проєкти порядку денного та проєкти усіх рішень, що виносяться на розгляд Ради;
- результати реєстрації депутатів перед пленарним засіданням Ради;
- результати поіменного голосування по кожному питанню порядку денного, окрім результатів таємного голосування та голосування в закритому режимі;
- рішення, прийняті Радою.

2.3. Інформації про роботу постійних і тимчасових контрольних комісій Ради:

- текст положення про постійні комісії Ради;
- персональний склад постійних комісій Ради із зазначенням голови, заступника та секретаря комісії і їх контактних телефонів;
- графік засідань комісій перед кожною сесією Ради;
- висновки і рекомендації постійних комісій Ради;
- звіти про роботу тимчасових контрольних комісій Ради.

 1. Відповідальний структурний підрозділ апарату Ради та виконавчого комітету (далі – Відповідальний підрозділ) у 3-денний термін після підписання Міським головою надсилає для публікації визначені Радою рішення міської Ради у встановлених Радою засобах масової інформації.
 1. Відповідальний підрозділ постійно інформує громадськість через засоби масової інформації та офіційний сайт Ради про діяльність керівництва та депутатів Ради.

Відповідальні працівники апарату Ради та її виконавчого комітету зобов’язані на вимогу депутата Ради розповсюдити інформацію про проведені ним заходи чи ініційовані ним проєкти рішень.

 1. Відповідальний підрозділ здійснює прийом письмових звернень до депутатів.

Особистий прийом громадян депутати Ради можуть проводити в адміністративних приміщеннях Ради, не перешкоджаючи поточній діяльності працівників апарату Ради та виконавчого комітету, інших виконавчих органів.

Відповідальний підрозділ допомагає громадянам в користуванні офіційним сайтом  Ради.

 1. Для забезпечення участі громади у прийнятті рішень Рада залучає громадян до процесу вивчення конкретних питань та підготовки проєктів рішень по них. Для цього інформація про питання, що виносяться на розгляд постійних та тимчасових контрольних комісій і засідань Ради попередньо оприлюднюється на офіційному сайті Ради.
 1. Громадські об’єднання, органи самоорганізації населення, ініціативні групи, які виявляють бажання взяти участь у вивченні та обговоренні конкретного питання направляють в Раду відповідне звернення з мотивацією своєї участі. Міський голова або Секретар Ради, розглянувши таке звернення, приймає рішення про форму участі зацікавлених осіб у розгляді конкретного питання (організовує окрему зустріч чи круглий стіл, запрошує на засідання профільної постійної чи тимчасової контрольної комісії, запрошує на пленарне засідання сесії Ради).
 1. Відкритість засідань Ради забезпечується шляхом присутності представників засобів масової інформації, запрошених осіб, почесних гостей і членів територіальної громади у встановленому цим Регламентом порядку на пленарному засіданні Ради та засіданнях її органів.
 1. Організація висвітлення діяльності Ради, її органів та посадових осіб покладається на визначений Радою підрозділ апарату Ради та виконавчого комітету для висвітлення її діяльності.
 1. Гласність засідань Ради забезпечується шляхом проведення у залі засідань фотозйомки та звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також, за рішенням Ради, транслювання засідань по радіо, через гучномовці за межі будинку Ради. Засідання ради можуть транслюватися он-лайн в мережі Інтернет, на офіційному сайті Борщівської міської ради (www.borschivrada.gov.ua).

Також на офіційному сайті ради зберігається в апараті Ради та виконкому. Всі рішення Ради підлягають обов’язковому оприлюдненню шляхом розміщення на офіційному сайті Борщівської міської ради, крім тих, що містять таємну інформацію та інформацію з обмеженим доступом (стосовно таких рішень публікується дата, номер та назва).

 1. Прозорість в роботі Ради також забезпечується через створення можливостей присутності громадян на пленарних засіданнях сесій Ради та постійних комісій. Кожен громадянин має право безперешкодно відвідувати засідання органів Ради за умови дотримання ним встановленого порядку та режиму.

Право члена територіальної громади бути присутнім на пленарному засіданні Ради може бути обмежено лише за умов відсутності вільних місць або відповідно до закону в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, інформації з обмеженим доступом, державної чи іншої таємниці, що охороняється законом.

 1. Якщо громадянин має намір виступити перед депутатами з приводу окремого обговорюваного питання, то він повинен попередньо поінформувати про це головуючого на пленарному засіданні Ради, голову постійної чи тимчасової контрольної комісії на засіданнях цих комісій. За умови прийняття процедурного рішення про надання слова запрошеному, головуючий надає йому слово для виступу.
 1. Місця для депутатів Ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання Ради особи, які не є її депутатами (за винятком технічних працівників), не повинні знаходитися у частині сесійного залу, що призначена для розміщення депутатів.

 Стаття 4. Встановлення Державного прапора і Державного герба України та прапора і герба територіальної громади

 1. На будинку Ради встановлюється постійно піднятий Державний прапор

України.

 1. На час пленарних засідань Ради у сесійному залі (іншому місці проведення пленарного засідання) встановлюються Державний прапор і Державний герб України та прапор і герб територіальної громади (за наявності). Порядок використання прапора та герба територіальної громади може встановлюватись за рішенням Ради окремим положенням.

 РОЗДІЛ II. ДЕПУТАТ РАДИ – ПРЕДСТАВНИК ІНТЕРЕСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ. ПОСАДОВІ ОСОБИ І ОРГАНИ РАДИ

 Стаття 5. Правові засади діяльності, набуття і строк повноважень депутат Ради

 1. Порядок діяльності депутата  Ради,    його  права,  обов'язки  та    повноваження  регламентуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в  Україні»,  Законом  України  «Про  статус  депутатів  місцевих  рад»,  «Про  службу  в  органах  місцевого самоврядування», «Про запобігання   корупції»,  «Про доступ до публічної  інформації», іншими законами України та цим Регламентом. 
 1. Депутат Ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до Ради на основі загального, рівного  і  прямого  виборчого  права  при  таємному  голосуванні  на  відповідних  місцевих виборах.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково та його можна достроково відкликати за народною ініціативою відповідно до  Закону України «Про  статус  депутатів  місцевих  рад».

 1. Повноваження депутата Ради  починаються  з  моменту  офіційного  оголошення  підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією в день відкриття першої  сесії  Ради  і  закінчуються  в  день  відкриття  першої  сесії  цієї  Ради  нового  скликання,  крім  передбачених Законом України «Про  статус  депутатів  місцевих  рад» випадків дострокового припинення повноважень депутата Ради. 
 1. Депутат Ради є  повноважним  і  рівноправним  членом  Ради  як  представницького  органу місцевого самоврядування.  

Стаття 6. Права депутата у Раді, її органах та виборчому окрузі

 1. Депутат Ради наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності Ради та її органів.

Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус  депутатів  місцевих  рад», іншими законами.

 1. Депутат Ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях Ради та її органів, до складу яких його обрано. Кожен депутат у Раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат Ради, який не входить до складу певного органу Ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.
 1. Депутат Ради має право:

3.1. обирати і бути обраним до органів Ради;

3.2. офіційно представляти виборців у Раді та її органах, органах державної влади, установах, організаціях, на підприємствах незалежно від форм власності;

3.3. пропонувати питання для розгляду їх Радою та її органами;

3.4. вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань Ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

3.5. вносити на розгляд Ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;

3.6. вносити на розгляд Ради та її органів проєкти рішень з питань, що належать до їх компетенції, поправки до них;

3.7. висловлюватися щодо персонального складу утворюваних Радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються Радою;

3.8. порушувати питання про недовіру Міському голові, розпуск органів, утворених Радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;

3.9. брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

3.10. вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні Ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних Раді, а також з питань, що віднесені до компетенції Ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

3.11. порушувати у Раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних Раді органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;

3.12. виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, надавати інформацію;

3.13. ознайомлюватися з текстами виступів у фонограмах чи протоколах засідань Ради та її органів;

3.14. оголошувати на засіданнях Ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій як власних, так і від депутатських фракцій (груп) та громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

3.15. об’єднуватися з іншими депутатами Ради у депутатські групи, фракції, які діють відповідно до Регламенту;

3.16. на невідкладний прийом посадовими особами Ради та місцевих органів виконавчої влади, керівниками підприємств, установ, та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міста, з питань депутатської діяльності;

3.17. оприлюднювати результати власної депутатської діяльності, роз’яснювати свою позицію та інформувати про роботу Ради в порядку, встановленому Радою;

3.18. знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування територіальної громади, та робити виписки, копіювання цих документів;

3.18. на сприяння з боку місцевих  органів   виконавчої   влади,   органів   місцевого самоврядування,  їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм  власності  шляхом  надання  приміщень для проведення прийому громадян, зустрічей з виборцями та звітів перед виборцями.

 1. Депутат Ради може передати головуючому тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання Ради або її органу, в якому він бере участь.
 1. Сесійні та позасесійні форми роботи депутата у Раді та її органах визначаються цим Регламентом та чинним законодавством України.

Діяльність депутата в Раді включає: 

а) участь у пленарних засіданнях Ради; 

б)  участь  у  засіданнях  постійних  комісій,  тимчасових  контрольних  комісій  Ради,  їх  підкомісій та робочих груп, до яких він обраний, з правом вирішального голосу, а у засіданні  будь-яких інших комісій – з правом дорадчого голосу; 

в) виконання доручень Ради та її органів; 

г) роботу над проєктами рішень, документами Ради та виконання інших депутатських  повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи індивідуально; 

Стаття 7. Обов’язки депутата у Раді, її органах та виборчому окрузі

 1. Депутат Ради зобов’язаний:

1.1. дотримуватись Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, регламенту Ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності Ради та її органів;

1.2. брати участь у роботі сесій Ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, сприяти виконанню їх рішень;

1.3. виконувати доручення Ради та її органів; інформувати їх про виконання доручень;

1.4. підтримувати зв’язок з виборцями, територіальною громадою, трудовими колективами і громадськими організаціями, іншими підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади;

1.5. не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу Ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень Ради і доручень виборців;

1.6. брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються його виборчого округу, в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади або виборчого округу;

1.7. вивчати громадську думку, потреби територіальної громади, інформувати про них Раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

1.8. вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом громадян, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення;

1.9. періодично, але не менше 1 (одного) разу на рік, звітуватись перед виборцями та Радою про свою роботу. Звітування здійснюється депутатом із дотриманням вимог ст. 16 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” та вимог цього Регламенту.

 1. Депутат Ради   зобов'язаний   зареєструватися   і   бути   присутнім   на   пленарних  засіданнях Ради та засіданнях її органів, до яких його обрано.
 1. Депутат Ради також повинен неухильно виконувати обов’язки депутата у порядку, встановленому чинним законодавством.
 1. Депутати ради зобов’язані регулярно проводити зустрічі із виборцями. Такі зустрічі можуть організовуватись як на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форми власності, так і в громадських місцях та під час публічних зібрань громадян. Про час та місце проведення таких зустрічей депутат може повідомити Відповідальний підрозділ, який в свою чергу забезпечує розміщення відповідної інформації на офіційному сайті.

Результати таких зустрічей, конкретні пропозиції та проблеми, що були порушені громадянами можуть розглядатися депутатами на засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях Ради.

Стаття 8. Підзвітність депутатів Ради

 1. Кожен депутат Ради зобов’язаний періодично, але не рідше одного разу на рік, звітувати про свою роботу перед виборцями та об’єднаннями громадян.
 1. Звітування депутатів, зокрема, реалізовується через:

публікацію тексту звіту на офіційному сайті Ради;

публічні зустрічі з виборцями.

 1. Рада, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності зобов’язані сприяти депутатам Ради в організації їх звітів (зустрічей) перед (з) виборцями шляхом надання приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів, необхідних депутату Ради, на прохання депутата здійснювати інші заходи, пов’язані з проведенням його звіту (зустрічі) перед (з) виборцями, у тому числі сприяти оповіщенню виборців про час і місце його (її) проведення.
 1. Депутат Ради має право інформувати Раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, зауваження і пропозиції, висловлені виборцями на адресу Ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв’язку з його депутатською діяльністю.

Стаття 9. Депутатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.

 1. Депутатський запит - це підтримана Радою вимога депутата до посадових осіб Ради і її органів, Міського голови, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, а також до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання Ради.
 1. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом Ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошена на сесії Ради або дана депутату Ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.
 1. Депутатське звернення - викладена у письмовій формі вимога депутата Ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.
 2. Порядок розгляду депутатського запиту, депутатського запитання та депутатського звернення встановлюється чинним законодавством України.
 1. При здійсненні депутатських повноважень депутат Ради має право на невідкладний прийом посадовими особами органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, а також право вимагати припинення порушень законності і відновлення правопорядку.

 Стаття 10. Депутатські групи.

 1. Депутати можуть об’єднуватись в депутатські групи для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень, за спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата Ради. Членство депутата Ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.
 2. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень Ради даного скликання за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з 3 (трьох) депутатів Ради. Депутати, які входять до складу депутатської групи на зборах, обирають голову депутатської групи.
 1. Депутатська група реєструється Радою за поданням голови депутатської групи, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи, прізвища, імені та по батькові голови депутатської групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

Після відповідного оформлення повідомлення, підписаного усіма учасниками групи, про утворення депутатської групи головуючий на пленарному засіданні Ради інформує депутатів Ради про реєстрацію такої депутатської групи, її кількісний та персональний склад. 

У разі змін у персональному та кількісному складі групи або її розформуванні, головуючий на пленарному засіданні Ради інформує депутатів Ради.

 1. Депутатські групи мають право:

4.1. на пропорційне представництво в постійних і тимчасових контрольних комісіях Ради. Депутат, який одночасно є членом депутатської фракції та депутатської групи самостійно визначає у депутатській фракції чи групі має враховуватись його кандидатура для пропорційного представництва;

4.2. попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує Рада;

4.3. на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні Ради з кожного питання порядку денного сесії Ради;

4.4. об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в Раді чи опозиції;

4.5. на обов’язкове оголошення перерви у пленарному засіданні Ради перед голосуванням щодо будь-якого конкретного питання порядку денного для проведення консультацій та узгодження позиції членів депутатської групи;

4.6. інші права, передбачені законами України.

 1. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень Ради. Діяльність депутатської групи припиняється згідно законодавства у наступних випадках:

5.1. у разі вибуття окремих депутатів Ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено частиною другою цієї статті;

5.2. у разі прийняття депутатами Ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

5.3 після закінчення строку, на який депутати Ради об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень Ради.

Стаття 11. Депутатські фракції

 1. Депутати мають право об’єднуватись у депутатські фракції. Депутатські фракції Ради формуються на партійній основі депутатами Ради.

Депутати, які входять до складу депутатської фракції, на зборах обирають голову депутатської фракції.

Депутатська фракція складається не менш як з 3 (трьох) депутатів Ради.

 1. Депутат Ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

Після відповідного оформлення повідомлення, підписаного усіма учасниками, головуючий на пленарному засіданні Ради інформує депутатів Ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний та персональний склад.

У разі змін у персональному та кількісному складі фракції або її розформуванні, головуючий на пленарному засіданні Ради інформує депутатів Ради.

 1. Депутатські фракції мають право:

3.1. на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях Ради;

3.2. попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує Рада;

3.3. на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні Ради з кожного питання порядку денного сесії Ради;

3.4. об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в Раді чи опозиції;

3.5. на обов’язкове оголошення перерви у пленарному засіданні Ради перед голосуванням щодо будь-якого конкретного питання порядку денного для проведення консультацій та узгодження позиції членів депутатської фракції при розгляді одного питання може бути оголошено не більше ніж дві перерви підряд;

3.6. здійснювати інші права, передбачені законами України.

Стаття 12. Міський голова.

 1. Міський голова є головною посадовою особою Борщівської територіальної громади.
 1. Міський голова обирається територіальною громадою у порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.
 1. Міський голова очолює виконавчий комітет Ради, головує на засіданнях Ради.
 1. Повноваження Міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні Ради рішення про його обрання і закінчуються у момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.
 1. При здійсненні наданих повноважень Міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед Радою.
 1. На вимогу не менше половини депутатів за рішенням Ради Міський голова зобов’язаний прозвітувати перед Радою про роботу виконавчих органів Ради у визначений Радою термін.

Стаття 13. Повноваження Міського голови.

 1. Міський голова очолює виконавчий комітет, головує на пленарних засіданнях ради (крім випадків, передбачених частиною 11 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом) та очолює її як юридичну особу.
 1. Повноваження Міського голови, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, Статутом територіальної громади та цим Регламентом.

Міський голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету;

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім випадків, передбачених частиною другою статті 21 Закону України "Про культуру";

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

12) вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

13) вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

14) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

15) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

16) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

17) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

18) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

19) веде особистий прийом громадян;

20) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

 21) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

 22) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

23) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

 1. Міський голова може в установленому законом порядку зупинити дію рішень ради та її виконавчого комітету.
 1. На Міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається голос Міського голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

 1. Міський голова у межах своїх повноважень видає розпорядження та доручення, а також у строки, передбачені чинним законодавством, підписує рішення Ради та її виконавчого комітету.
 1. Повноваження Міського голови достроково припиняються у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством.
 1. На Міського голову поширюються обмеження, визначені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції».

 Стаття 14. Секретар Ради та його повноваження

 1. Секретар Ради є посадовою особою Ради, працює в Раді на постійній основі і здійснює свої повноваження відповідно до чинного законодавства та цього Регламенту.
 1. Секретар Ради обирається за пропозицією Міського голови з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в ній на постійній основі.

Обрання на посаду та звільнення з посади секретаря Ради за пропозицією Міського голови відбувається за рішенням ради, прийнятим шляхом таємного голосування більшістю депутатів від загального складу ради.

 1. Повноваження секретаря Ради, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативно-правовими актами, Статутом територіальної громади, цим Регламентом.

Секретар Ради:

1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 цього Закону, здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови;

2) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону;

4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та інших законів;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

6) за дорученням сільського, селищного, міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

10) вирішує за дорученням сільського, селищного, міського голови або відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

 1. Секретар ради  за  пропозиціями  відповідних  комісій  ради  організовує  планування  роботи з підготовки проєктів рішень ради і, враховуючи висновки профільних комісій про  готовність  проєктів  рішень  та  інших  актів  до  розгляду,  вносить  відповідні  пропозиції  на  розгляд Борщівського міського голови. 
 1. На секретаря Ради поширюються обмеження, визначені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції».

Стаття 15. Староста

 1. Староста затверджується міською радою на строк її повноважень за пропозицією Міського голови.
 1. Староста є членом виконавчого комітету Ради за посадою і працює в ньому на постійній основі.
 1. Порядок організації роботи старости та його повноваження визначається Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим Радою.
 1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний раді та підконтрольний Міському голові. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед Радою, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений Радою термін.
 1. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням Ради.

Стаття 16. Постійні комісії Ради.

 1. Постійні комісії Ради є органами Ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень Ради, її виконавчого комітету.

Постійні комісії Ради у своїй роботі керуються Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про статус депутатів місцевих рад”, Положенням про постійні комісії Борщівської міської ради.

 1. Постійні комісії обираються Радою на строк її повноважень.

Кількість  членів постійної комісії  не  може  бути  більшою від  третини  складу  ради  та  меншою  трьох  депутатів  ради. 

Повноваження  постійних  комісій  ради,  порядок  їх  створення  та  діяльності  визначаються  чинним  законодавством,  цим  Регламентом  та  затвердженим рішенням Ради Положенням  про  постійні комісії ради.

 1. Постійна комісія діє у складі голови та членів комісії. Голова та члени постійної комісії обираються Радою. Всі інші питання роботи комісії, в т.ч. обрання заступника голови та секретаря, вирішуються відповідною постійною комісією самостійно.
 1. Постійні комісії є підзвітними Раді та відповідальними перед нею.
 1. Депутати зобов’язані увійти до складу однієї з постійних комісій, брати участь у її роботі. Депутати можуть бути обрані, переведені (виведені зі складу однієї з постійних комісій Ради та введені в склад іншої постійної комісії Ради) за рішення Ради. Питання про переведення депутата в іншу комісію можуть бути ініційовані Міським головою, головою депутатської фракції (групи) та самим депутатом.
 1. Голова постійної комісії може бути у будь-який час відкликаний радою.
 1. Робота постійних комісій Ради, відбувається у приміщеннях апарату Ради та виконкому або інших приміщеннях, які забезпеченні технічною можливістю здійснення фіксування ходу засідання технічними засобами.
 1. За наявності технічних можливостей здійснюється звукозапис ходу засідань постійних комісій фонограма. Запис засідань постійних комісій, записаний на носіях електронної інформації, зберігаються секретарем Ради протягом строку повноважень Ради.

Фонограма є невід’ємною частиною протоколу комісії та підлягає оприлюдненню у встановленому порядку.

 1. У Борщівській міській раді утворюються і функціонують такі постійні комісії Ради:

1) Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської  діяльності, етики та регламенту;

2) Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та інвестицій;

3) Постійна комісія з питань земельних відносин, планування території, будівництва, архітектури та охорони довкілля;

4) Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та підприємництва;

5) Постійна комісія з гуманітарних питань.

 1. Усі інші питання організації роботи постійних комісій визначаються Положенням про постійні комісії, що затверджується Радою, та чинним законодавством України.

Стаття 17. Робочі органи сесії Ради

 1. Робочим органом сесії Ради є лічильна комісія та може бути редакційна комісія, що обираються з числа депутатів Ради.
 1. Лічильною комісією є  робочий  орган  сесії  ради,  що  створюється  для  підрахунку  голосів депутатів під час голосування. 
 1. Лічильна комісія обирається Радою процедурним рішенням за пропозицією головуючого більшістю депутатів від їх загального складу. Лічильна комісія не може складатись тільки з членів однієї депутатської фракції (групи). Підрахунок голосів при обранні першої лічильної комісії здійснюється головуючим.
 1. На першому організаційному засіданні лічильна комісія обирає зі свого складу голову та може обрати заступника та секретаря комісії. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито.
 1. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.
 1. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.
 1. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів при прийнятті рішень відкритим голосуванням шляхом підняття руки, відкритим поіменним голосуванням шляхом висловлення депутатом своєї позиції щодо прийняття рішення («за», «проти», «утримався»), а також проводить таємне голосування.
 1. У випадку відсутності на пленарному засіданні члена (членів) лічильної комісії Рада може за необхідності обрати на період даного пленарного засідання нового члена (членів) або новий склад лічильної комісії.
 1. За дорученням Ради функції лічильної комісії може виконувати секретар Ради.

Стаття 18. Виконавчі органи Ради.

 1. Виконавчі органи Ради утворюються Радою відповідно для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених чинним законодавством.
 2. Виключною компетенцією Ради є утворення виконавчого комітету Ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу, внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск у встановленому законом порядку.
 1. Відповідно до положень Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, за пропозицією Міського голови Рада затверджує структуру виконавчих органів Ради, загальну чисельність апарату Ради та її виконавчих органів.
 1. Кандидатури членів виконавчого комітету, заступників міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету та старост вносить на розгляд і затвердження Ради Міський голова. Перед внесенням на розгляд Ради кандидатур заступників міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, старост та інших членів виконавчого комітету, вони обговорюються депутатських фракціях (групах), які при необхідності роблять доповіді на пленарних засіданнях.

При поданні кандидатур старост Міським головою може бути врахована думка жителів відповідного старостинського округу щодо цих кандидатур.

 1. Постійні комісії, які обговорюють кандидатури до складу виконавчого комітету, мають право отримати відомості щодо цих кандидатур. Претенденти на посади заступників міського голови, старост можуть виступати на пленарному засіданні, відповідати на запитання депутатів на пленарному засіданні.
 2. Рада приймає рішення про голосування щодо кожної кандидатури окремо чи списком.
 1. Питання щодо звільнення заступників міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету та старост ініціює Міський голова. Заступник міського голови, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету та староста може бути звільнений за рішенням Ради.
 1. Питання про звільнення із займаних посад заступників міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету та старост, інших змін у складі виконавчого комітету, підлягає розгляду і обговоренню не раніше як через тиждень і не пізніше як через два тижні з моменту включення до порядку денного. Під час розгляду цього питання заступникам міського голови і членам виконавчого комітету повинно бути надане слово для виступу.
 1. Виконавчі органи Ради, підзвітні і підконтрольні Раді, здійснюють повноваження, які визначені чинним законодавством та окремим рішенням про розмежування повноважень між виконавчими органами Ради.

 РОЗДІЛ ІII. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ. СЕСІЇ ТА ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ РАДИ

 Стаття 19. Сесійна форма роботи Ради

 1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія Ради – це форма роботи Ради як представницького органу, яка складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій Ради.

У  разі  необхідності  сесії  Ради  можуть  складатися з двох та більше пленарних засідань.

 1. Результати поіменного голосування з питань порядку денного підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
 1. Всі результати поіменних голосувань розміщуються на офіційному веб-сайті ради в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку.

Стаття 20. Скликання чергових та позачергових сесій Ради.

 1. Перша сесія новообраної Ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу Ради відповідно до закону.

Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів Міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного Міського голови відповідно до закону головує на пленарних засіданнях Ради першої сесії новообраний голова.

У разі якщо на час проведення першої сесії Міський голова не зареєстрований відповідно до закону про місцеві вибори, про що на сесії Ради інформує голова територіальної виборчої комісії, Рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох - п'яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях Ради до обрання Секретаря Ради. З часу обрання Секретаря Ради він головує на пленарних засіданнях Ради.

 1. Рішення про скликання чергової сесії доводиться до відома депутатів та населення не пізніш як за 10 (десять) днів до пленарного засідання сесії Ради, у виняткових випадках - не пізніш як за день до пленарного засідання сесії Ради.
 1. Інформація про місце і час проведення та попередній порядок денний пленарних засідань Ради доводиться Секретарем Ради або за його дорученням працівниками апарату Ради та виконкому до відома кожного депутата засобами телефонного зв'язку або шляхом направлення повідомлення на електронну пошту. Окрім цього, доведення інформації про місце і час проведення сесії та попередній порядок денний пленарних засідань Ради здійснюється шляхом публікації повідомлення на офіційному сайті Ради Відповідальним підрозділом.

Відкриття  сесії  ради  оголошується  головуючим  на  початку  першого  пленарного  засідання. 

 1. Відкриваючи сесію,  головуючий  повідомляє  номери  сесії,  скликання  ради  та  оголошує підставу її скликання відповідно до цього Регламенту. 
 2. Перед закриттям  пленарного  засідання  головуючий  на  засіданні  уточнює  час  проведення  наступного  засідання  Ради.  Питання,  не  розглянуті  на  поточному  пленарному  засіданні,    підлягають             розгляду         на наступному пленарному засіданні у визначеній  послідовності. 
 3. Закриття сесії оголошується  головуючим  на  пленарному  засіданні  після  розгляду  всіх питань порядку денного.  
 4. Під час відкриття сесії та після її закриття виконується Державний Гімн України.
 5. Позачергові сесії скликаються у випадку надзвичайної ситуації та необхідності вирішення невідкладних питань щодо забезпечення життєдіяльності територіальної громади.
 6. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради підписані ініціаторами надаються Міському голові із зазначенням питань порядку денного разом із проєктами рішень, розгляд яких пропонується, як правило, не пізніше ніж за три дні до початку сесії .
 7. Рішення про скликання позачергової сесії Ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради, у порядку, передбаченому цим Регламентом для скликання чергової сесії Ради.
 8. Матеріали позачергової сесії видаються депутатам при їх реєстрації.

Стаття 21. Суб’єкти скликання сесій Ради

 1. Сесії Ради, наступні після першої, скликаються Міським головою з його ініціативи, але не рідше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше одного разу на місяць. При скликанні сесії Міським головою сесію відкриває та веде Міський голова.

 Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

 1. У разі немотивованої відмови Міського голови або неможливості його скликати сесію Ради сесія скликається Секретарем Ради.

У цих випадках сесія скликається:

1) якщо сесія не скликається Міським головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2) якщо Міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених частиною третьою цієї статті.

 1. Сесія Ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу Ради або виконавчого комітету Ради.
 2. У разі якщо Міський голова або Секретар Ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у частині третій цієї статті, або у разі якщо такі посади є вакантними сесія може бути скликана депутатами Ради, які становлять не менш як одну третину складу Ради, або Постійною комісією Ради.
 1. При скликанні сесії в порядку визначеному частиною четвертою цієї статті, порядок денний пленарного засідання формує ініціативна група депутатів в складі не менше ніж однієї третини загального складу Ради або постійна комісія, яка скликає сесію.
 1. У випадку, якщо сесія скликана депутатами Ради, які становлять не менше як одну третину складу Ради, або постійною комісією Ради, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням Ради - один з депутатів Ради.
 1. Сесія Ради є  повноважною,  якщо  в  її  пленарному  засіданні  бере  участь  більше  половини депутатів від загального складу Ради.

 Стаття 22. Порядок денний сесії

 1. Порядок денний сесії Ради формує Міський голова не пізніше як за 10 (десять) днів до початку пленарного засідання відповідно до:

1.1. затвердженого радою плану роботи ради;

1.2. пропозицій Міського голови;

1.3. пропозицій Секретаря  ради;

1.4. пропозицій депутатських фракцій, постійних комісій, депутатів;

1.5. пропозицій виконавчого комітету;

1.6. пропозицій, внесених у порядку місцевих ініціатив, громадських слухань, петицій.

Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

 1. Не рідше одного разу на квартал до порядку денного обов’язково вноситься питання про заслуховування інформації:

2.1 про роботу виконавчого комітету та виконавчих органів ради;

2.2 про виконання бюджету та рух коштів за основними розпорядниками;

 1. Не рідше одного разу на півріччя вносяться питання про роботу постійних або тимчасових контрольних комісій та про виконання рішень і доручень ради.
 1. Порядок формування порядку денного визначений частиною першою цієї статті Регламенту не застосовується у випадках визначених частинами другою-четвертою статті 26 цього Регламенту, а також для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.
 1. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проєкту порядку денного сесії, подається з проєктом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами цього Регламенту. Проєкти рішень проходять попереднє обговорення депутатами, постійними комісіями, а також при потребі можуть бути обговорені громадськістю та іншими зацікавленими сторонами, після розміщення на сайті Ради.
 2. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
 1. До проєкту порядку денного позачергової сесії вносяться лише ті питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання позачергової сесії. .
 2. Проєкт порядку денного позачергової сесії повідомляється депутатам не пізніш як за день до сесії Ради.
 1. Питання, внесені до порядку денного позачергової сесії ради, можуть розглядатися профільною постійною комісією ради в день проведення сесії . У виключних випадках питання, внесені до порядку денного позачергової сесії, можуть розглядатись на пленарних засіданнях без обговорення у постійних комісіях, якщо за це процедурно проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.
 1. Проєкт порядку денного сесії, сформований відповідно до вимог цього Регламенту, зміни до нього обговорюються і приймаються в цілому за процедурним рішенням Ради більшістю від присутніх на засіданні депутатів.
 1. Обговорення щодо включення питання до порядку денного сесії при умові, що воно розглядалось постійними комісіями, проводиться за скороченою процедурою.
 1. Питання затвердженого порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій, ніж передбачена в ньому послідовності, відкладатися, змінюватися чи виключатися з порядку денного за процедурним рішенням Ради, прийнятим після обговорення за скороченою процедурою більшістю голосів присутніх депутатів.
 1. При цьому заслуховується виступ ініціатора додаткового питання до порядку денного з його обґрунтуванням, а також заслуховується виступ з цього питання голови відповідної постійної комісії та представника відповідного виконавчого органу ради.

 Стаття 23. Суб'єкти права внесення питань на розгляд ради (ініціатори).

 1. Питання на розгляд Ради можуть вносити суб’єкти владних повноважень, визначених законодавством, а також громадяни України – члени територіальної громади в порядку, визначеному законодавством, Статутом територіальної громади та рішеннями Ради.
 1. Ініціатор внесення є автором проєкту рішення (незалежно від того хто технічно підготував проєкт). Ініціатор внесення має право на визначення (заміну) доповідача (доповідати самостійно або доручити це іншій особі). Підставою для розгляду питання в Раді, залежно від того, хто із суб'єктів є ініціатором, можуть бути:

  розпорядження Міського голови;

  звернення постійної комісії до Міського голови з наданням витягу з протоколу її засідання, на якому прийнято рішення щодо внесення питання на розгляд  Ради;

  письмове звернення депутата (депутатів) до Міського голови;

  письмове звернення депутатської групи, фракції до Міського голови, підписане її керівниками;

  рішення виконавчого комітету ради про внесення питання на розгляд   ради;

 протокол проведених відповідно до вимог Статуту територіальної громади загальних зборів громадян, на яких прийнято рішення про місцеву ініціативу;

 рішення (резолюції) громадських слухань.

Стаття 24. Підготовка питань, що вносяться на розгляд ради

 1. Підготовку питань, що вносяться на розгляд ради організовує Секретар Ради разом з структурними підрозділами апарату Ради та виконкому.

Працівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів Ради зобов’язані надавати ініціаторам проєктів рішень допомогу та інформацію, необхідну для підготовки проєктів рішень.

 1. Проєкти рішень міської ради складаються і подаються в електронній та паперовій формі та мають відповідати вимогам державних стандартів діловодства.
 1. Секретар ради розглядає поданий проєкт та визначає перелік  постійних комісій Ради,  відповідних  структурних  підрозділів  апарату Ради та виконкому, виконавчих органів Ради, які мають попередньо розглянути чи завізувати проєкт. 
 2. Проєкт рішення після його надходження невідкладно, але не пізніше ніж протягом трьох робочих днів, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради, що означає його реєстрацію згідно порядкового номера за часом та датою надходження.

При цьому, відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення Ради оприлюднюються не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

 1. Проєкт рішення разом із переліком комісій постійних комісій Ради та структурних підрозділів апарату Ради та виконкому, виконавчих органів, які мають розглянути або завізувати проєкт, передається до цих виконавців в порядку, встановленому вимогами діловодства для виконавчих органів Ради.
 2. В окремих випадках Секретар  Ради  може  передати зареєстрований  проєкт  з  переліком необхідних для розгляду та візування виконавців ініціатору його внесення для відповідного погодження. 
 3. Секретар передає підготовлений  проєкт  рішення  ради  для  включення  до  проєкту  порядку денного за наявності віз  відповідальних посадових осіб Ради та її виконавчих органів, в необхідних випадках – інших зацікавлених осіб.
 4. Погодження проєкту рішення  із  відповідними посадовими особами  та органами Ради  здійснюється  шляхом  проставлення віз: 

автора (рів) проєкту; 

керівників  виконавчого  органу  (органів)  ради,  до  компетенції  яких  належить  порушуване  питання,  чи  визначених  Секретарем  Ради  інших  осіб,  до  компетенції  яких  належить  це  питання; 

заступника міського голови згідно з розподілом обов’язків;

керівника служби діловодства;

керівника юридичної служби; 

Секретаря Ради.

 

 1. Візи проставляються на зворотній стороні першого примірника останнього аркуша проєкту рішення і розміщуються таким чином:

ліворуч – назва посади, праворуч – підпис і розшифрування підпису, знизу під назвою посади (або підписом) – дата візування.

 1. У разі наявності у того, хто візує, зауважень і пропозицій, їх  викладають  на окремому аркуші, який зберігається разом з оригіналом рішення. 
 2. Відповідальність за законність і достовірність текстів проєктів рішень несуть керівники виконавчих органів міської ради, заступники міського голови, депутати міської ради, які беруть участь у їх підготовці та погодженні.
 3. У випадку, якщо проєктом рішення пропонується скасувати рішення ради або внести в нього зміни, до проєкту рішення додається копія такого рішення Ради.
 1. Додатки до проєктів рішень Ради погоджуються в тому ж порядку, що й проєкти рішень.
 1. Текст проєкту рішення повинен складатися з таких частин:

1) мотивувальної (преамбули), в якій містяться посилання на закон, інший нормативний акт, обставини, мета, цілі, якими викликана необхідність прийняття рішення;

 2) резолютивної, в якій конкретно і чітко формулюються прийняті рішення, виконавці поставлених завдань;

 3) заключної, в якій вказана постійна комісія, на яку покладається контроль за виконанням рішення, а також вказівка про набуття чинності рішення у випадку більш пізнього набуття чинності та спосіб його оприлюднення.

 1. До проєкту рішення додаються, при необхідності, висновки відповідних постійних та тимчасових комісій ради.
 1. Погоджені в установленому порядку проєкти рішень надходять до Секретаря Ради не пізніше, як за 12 (дванадцять) днів до початку пленарного засідання сесії міської ради.
 1. Проєкт рішення, що планується винести на розгляд Ради, подається Міському голові через секретаря Ради не пізніше як за 11 днів до початку пленарного засідання сесії.

У виняткових випадках невідкладний проєкт рішення з відповідним обґрунтуванням може подаватися Міському голові у термін менший визначеного.

 1. Візування проєкту рішення є обов'язковим, але не тягне за собою відхилення проєкту рішення, зняття його з веб-сайту Ради тощо.

Отримання погоджувальних підписів (віз) є обов’язком ініціатора (автора проєкту). У випадках, коли авторами проєкту рішення є депутати, депутатські фракції (групи) або  постійні комісії – отримання погоджувальних підписів (віз) здійснюється відповідними структурними підрозділами апарату Ради та виконкому, виконавчими органами Ради відповідно до галузевої та іншої компетенції.

 1. Проєкти рішень розміщують на окремій сторінці офіційного веб-сайту Ради, де обов’язково зазначаються:
 • номер за порядком протягом календарного року, який одночасно є реєстраційним номером проєкту рішення;
 • дата оприлюднення проєкту рішення на сайті Ради, яка одночасно є датою його реєстрації в Раді;
 • назва проєкту рішення;
 • ініціатор/и (автор/и).
 1. Проєкти рішень реєструються та розміщуються на веб-сайті відповідно до дати надходження.

 Стаття 25. Попередній розгляд проєктів рішень у постійних комісіях Ради

 1. Винесенню питань на розгляд пленарного засідання Ради не пізніше як за 1 (один) день до сесії передує їх розгляд у постійних комісіях Ради, до сфери повноважень яких належать ці питання.
 1. Постійні комісії Ради вивчають, попередньо розглядають і здійснюють підготовку проєктів рішень, висновків і рекомендацій до проєктів рішень, які належать до їх компетенції, здійснюють контроль за виконанням рішень Ради.

Проєкти рішень Ради підлягають обов’язковому розгляду у постійних комісіях.

Висновки і рекомендації постійних комісій обов’язково розглядаються і враховуються при прийнятті остаточного рішення на сесії Ради.

 1. У виняткових випадках при прийнятті невідкладних рішень на вимогу Міського голови, Секретаря ради чи більшості депутатів присутніх на пленарному засіданні сесія більшістю голосів депутатів від загального складу Ради приймає процедурне рішення про проведення засідання відповідної комісії з розгляду ініційованого питання, яке може бути проведене під час перерви у пленарному засіданні.
 1. Проєкти рішень та матеріали, підготовлені з недотриманням вимог цього Регламенту, приймаються до розгляду на сесії Ради, як виняток, лише у випадку, коли вони вимагають термінового вирішення, були розглянуті на профільній постійній комісії та завізовані головами профільних постійних комісій і вносяться до порядку денного сесії в порядку їх надходження.

 Стаття 26. Пленарні засідання Ради.

 1. Тільки на пленарних засіданнях Ради вирішуються питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до виключної компетенції Ради, а саме:

1) затвердження регламенту ради;

2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;

3) утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;

4) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому цим Законом;

5) затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання;

6) утворення за поданням сільського, селищного, міського голови інших виконавчих органів ради;

7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання з урахуванням вимог статті 32 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

8) заснування аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;

9) заслуховування звіту сільського, селищного, міського голови про діяльність виконавчих органів ради, у тому числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами відповідної ради;

10) прийняття рішення про недовіру сільському, селищному, міському голові;

11) заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

12) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;

13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;

15) скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень;

16) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови у випадках, передбачених цим Законом;

18) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

19) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та сільського, селищного, міського голови;

20) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

21) прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;

22) схвалення угод про об’єднання єврорегіонального співробітництва, прийняття рішень про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва, про приєднання до такого об’єднання або про вихід з нього, затвердження статуту об’єднання єврорегіонального співробітництва та внесення до нього змін;

23) прийняття рішень про вступ до європейського об’єднання територіального співробітництва та про вихід з такого об’єднання;

24) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

25) розгляд прогнозу місцевого бюджету, затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;

26) встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України;

27) утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;

28) утворення місцевих фондів фінансової підтримки кінематографії, у тому числі програм грантової, конкурсної або позаконкурсної підтримки кінематографії, визначення умов та порядку використання цих фондів;

29) прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень;

30) прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;

31) прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному податку;

32) встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

33) прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів комунальної власності, у тому числі на умовах концесії, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади.

Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради;

34) прийняття рішень про визначення критеріїв, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим у комунальних унітарних підприємствах та у господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді; про затвердження порядку утворення наглядової ради, порядку призначення членів наглядової ради комунального унітарного підприємства; про визначення кола питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради комунального унітарного підприємства; про встановлення вимог до незалежних членів наглядової ради комунальних унітарних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді;

35) визначення критеріїв відбору незалежного аудитора та критеріїв віднесення комунальних унітарних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді, до таких, фінансова звітність яких (у тому числі консолідована) підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором, та затвердження порядку такої перевірки і порядку залучення незалежного аудитора;

36) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

37) створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);

38) вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

39) прийняття рішень щодо надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада села, селища, міста, у формах, визначених статтею 4 Закону України "Про співробітництво територіальних громад", щодо схвалення проекту договору про співробітництво та інших рішень, пов’язаних із здійсненням відповідно до зазначеного Закону співробітництва територіальних громад;

40) заслуховування звітів, пов’язаних із здійсненням відповідно до Закону України "Про співробітництво територіальних громад" співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада села, селища, міста;

41) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

42) затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу України;

43) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;

44) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом, прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

45) прийняття рішень про утворення кінокомісії, організацію територій та об’єктів як привабливих локацій для кінозйомок, а також ефективне використання потенціалу української сервісної індустрії в галузі кінематографії, формування бази даних відповідних об’єктів, визначення умов їх використання;

46) надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території села, селища, міста нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;

47) створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;

48) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів Національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;

49) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами;

50) затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;

51) затвердження договорів, укладених сільським, селищним, міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;

52) встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

53) встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений час доби в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

54) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

55) визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;

56) прийняття рішень, пов'язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;

57) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених цим Законом;

58) затвердження статуту територіальної громади;

59) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;

60) прийняття рішень щодо виконання положень статей 7, 11, 12, 20, 24 Закону України "Про засади державної мовної політики";

61) надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;

62) створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби;

63) затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради.

64) вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства;

65) визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

66) визначення шляхів стимулювання користування електромобілями та іншими екологічними видами транспорту;

67) затвердження вимог до облаштування майданчиків для паркування транспортних засобів з урахуванням норм, нормативів, стандартів у сфері благоустрою населених пунктів, державних будівельних норм, технічних умов, Правил дорожнього руху та інших нормативних документів;

68) встановлення плати за доступ до об’єкта будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності відповідно до Закону України "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж";

69) інші питання, що згідно закону вирішуються виключно на пленарних засіданнях Ради.

 1. На початку пленарного засідання Рада визначає порядок роботи. Пленарне засідання Ради відбувається в наступному порядку:

реєстрація депутатів;

вступне слово головуючого про відкриття пленарного засідання сесії Ради;

затвердження порядку денного та почасового регламенту роботи пленарного засідання сесії Ради;

вирішення процедурних питань проведення пленарного засідання сесії Ради;

обговорення питань порядку денного пленарного засідання сесії Ради та голосування по них;

закриття сесії Ради.

 1. Відкриває, веде і закриває пленарні засідання сесій Ради Міський голова. У випадку, передбаченому частиною шостою статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” пленарне засідання сесії Ради відкриває, веде і закриває Секретар Ради.

У випадку, передбаченому частиною дев’ятою статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пленарне засідання сесії Ради відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входять до її складу, а веде за рішенням Ради один з депутатів Ради. У випадку, передбаченому ч. 5 ст. 33 цього Регламенту, у разі відсутності Міського голови та Секретаря Ради, а також якщо Міський голова та Секретар Ради не мають можливості або відмовляються вести пленарне засідання Ради, покидають сесійний зал під час ходу пленарного засідання у випадках, не передбачених Регламентом Ради, його ведення  за процедурним рішенням Ради доручається одному з депутатів Ради. Особа, яка веде пленарне засідання ради, є головуючим.

Про відкриття сесії Ради головуючий оголошує  на початку першого пленарного засідання.

 1. Перерва оголошується, як правило, через кожні 2 (дві) години роботи пленарного засідання сесії Ради тривалістю до 1 години.

Стаття 27. Правомочність пленарних засідань Ради.

 1. Пленарне засідання є правомочним за умови участі у ньому більше половини від загального складу Ради (14 депутатів). Участь депутатів визначається за їх підписами при реєстрації, яка проводяться перед початком засідання.

Відомості щодо реєстрації депутатів оголошуються головуючим на початку засідання.

 1. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий за погодженням з головами фракцій (груп) може перенести початок пленарного засідання на 1 (одну) годину для виклику відсутніх депутатів або перенести проведення пленарного засідання на інший, визначений Міським головою за погодженням з ними день, не пізніше, ніж через 2 (два) тижні.
 1. У разі потреби за процедурним рішенням Ради або на вимогу однієї з фракцій (груп) може проводитися перереєстрація депутатів у ході проведення пленарного засідання сесії Ради за шляхом усного опитування депутатів або іншим способом, визначеним окремим процедурним рішенням Ради.
 1. Депутат голосує особисто шляхом підняття руки (при голосуванні за процедурні рішення) та шляхом висловлення своєї позиції голосом: «за», «проти», «утримався».

Стаття 28. Права та обов’язки головуючого на пленарному засіданні Ради.

 1. Головуючий на пленарному засіданні Ради:

- відкриває, закриває та веде пленарні засідання, оголошує перерви у пленарних засіданнях Ради;

- виносить на обговорення проєкти рішень Ради, оголошує їх повну назву, ініціаторів внесення та наявність віз (погоджень) та зауважень;

- інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради;

- організовує розгляд питань;

- повідомляє про осіб, які записалися для виступу;

- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, запитань, оголошує наступного промовця;

- створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

- ставить питання на голосування, оголошує його результати;

- забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні Ради;

- робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

- вживає заходи для підтримання порядку на засіданні Ради;

- здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту;

- підписує протокол пленарного засідання та рішення Ради.

 1. Головуючий на пленарному засіданні Ради може доручити іншим особам оголошення документів, пропозицій щодо питання, яке розглядається.
 1. З питань, підготовлених відповідною постійною комісією Ради, озвучення документів, пропозицій від комісії здійснюється визначеним цією комісією доповідачем.
 1. На час доповіді, співдоповіді або виступу головуючого на засіданні під час розгляду внесеної ним пропозиції не з процедурного питання, а також під час розгляду питання персонально щодо головуючого, ведення засідання доручається Секретарю Ради або одному з депутатів за процедурним рішенням Ради.

Рішення, прийняті персонально щодо головуючого, підписуються Секретарем ради або одним із депутатів, який вів засідання за процедурним рішенням Ради.

Стаття 29. Затвердження порядку денного і внесення до нього змін, послідовність розгляду питань порядку денного

 1. Проєкт порядку денного оголошується головуючим на початку пленарного засідання Ради. Далі він приймається за основу процедурним рішенням, прийнятим більшістю голосів депутатів Ради від присутніх на пленарному засіданні Ради депутатів.

Зміни та доповнення до проєкту порядку денного ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження.

Питання вважається включеним до порядку денного, якщо воно попередньо розглянуто в постійних комісіях Ради і за це проголосувало більше половини депутатів Ради, присутніх на пленарному засіданні Ради.

Порядок денний приймається в цілому процедурним рішенням більшістю голосів депутатів, присутніх на пленарному засіданні Ради. В разі неприйняття порядку денного в цілому, головуючий проводить голосування по кожному пункту окремо, і лише після цього знову в цілому.

 1. Питання порядку денного пленарного засідання Ради розглядаються у тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного.
 1. Перехід до розгляду чергового питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні. Він повідомляє про назви і редакції проєктів, документів (у тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду, та про порядок розгляду питання.
 1. Головуючий на засіданні може об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, то об’єднання питань не дозволяється.
 1. Перед розглядом питання порядку денного головуючий на засіданні може робити повідомлення Раді, що стосуються цього питання, які вважає доцільними. У необхідних випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, не перериваючи при цьому виступу промовця або процедуру голосування.
 1. Перед закриттям пленарного засідання головуючий на засіданні уточнює час проведення наступного засідання Ради. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні у визначеній порядком денним послідовності.
 1. Послідовність розгляду питань порядку денного головуючий може змінити лише за процедурним рішенням Ради, якщо за це проголосувало більше половини депутатів, присутніх на пленарному засіданні Ради.

Стаття 30. Доповіді (співдоповіді), виступи, запитання.

 1. Доповіді та співдоповіді, як правило, виголошуються з трибуни; пропозиції, поправки та запитання виголошуються, як правило, з місця. На прохання промовця, за згодою головуючого, може бути застосований інший порядок.
 1. Запис на виступ і для запитань проводиться шляхом підняття руки та усного звернення депутата.
 1. Якщо головуючий на засіданні не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської фракції (групи) чи постійної комісії Ради зазначає їх назву.
 1. Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання і відповідей на запитання головуючим оголошується список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається.
 1. На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на засіданні надає слово депутатам з дотриманням черговості, встановленої для промовців. Головуючий на засіданні за погодженням з Радою може встановити іншу черговість виступаючих.
 1. Кожна з фракцій (груп) має гарантоване право на запитання доповідачу, а також на виступ уповноваженого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування. Головуючий на засіданні надає слово уповноваженим особам депутатських фракцій (груп) для висловлення узагальнених позицій фракції (групи).
 1. Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання, надається слово для виступу.
 1. Депутату, який не зареєструвався на пленарному засіданні, слово для будь-яких виступів, крім заяви, не надається.
 1. За процедурним рішенням Ради головуючий може також надати слово для виступу з обговорюваного питання:

заступникам міського голови;

керівникам структурних підрозділів та виконавчих органів Ради;

особам, запрошеним на засідання.

 1. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого виступу, передати своє право на виступ іншому депутатові або помінятися з ним чергою, повідомивши про це головуючого. У разі відсутності депутата у момент надання йому слова, вважається, що він відмовився від слова, якщо він не передав свого права на виступ іншому депутату.

Стаття 31. Вимоги до виступів на пленарному засіданні Ради.

 1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово, та дотримуватися тривалості часу, наданого для виступу. За звичайних обставин виступ промовця не переривається.
 1. Депутат (крім головуючого, Секретаря Ради, голів постійних комісій Ради, представника від депутатської фракції (групи), доповідача) може виступити на засіданні Ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, тільки один раз, не враховуючи внесення поправок до проєкту рішення у ході засідання. Повторно слово депутату може надаватися тільки у разі необхідності за процедурним рішенням Ради, прийнятим без обговорення.
 1. Позачергово, але не перериваючи промовця, головуючим на засіданні надається слово для довідки, відповіді на запитання, роз’яснень щодо:

порядку ведення пленарного засідання Ради та процедури;

внесення поправки до проєкту рішення або заперечення щодо неї.

 1. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для одного запитання депутату по черзі на засадах рівності. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Тим, хто виступає в обговоренні, запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на засіданні.
 1. Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Слово надається відразу після звернення.

 Стаття 32. Тривалість виступів на пленарному засіданні

 1. Для доповіді надається час тривалістю до 10 (десяти) хвилин, співдоповіді – до 5 (п’ять) хвилин і заключного слова – до 3 (трьох) хвилин.
 1. Усім, хто виступає в обговоренні, надається час тривалістю до 3 (трьох) хвилин кожному.
 1. Тривалість оголошення депутатських запитів кожним депутатом не може перевищувати 4 (чотирьох) хвилин.
 1. Для формулювання запитання кожному депутату надається час тривалістю до 1 (однієї) хвилини, для надання відповіді на запитання кожному доповідачу надається час тривалістю до 3 (трьох) хвилин.
 1. Для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок надається час тривалістю до 3 (трьох) хвилин.
 1. Для виступів з питань порядку денного та у “Різному” надається час тривалістю до 3 (трьох) хвилин.
 1. Депутат, прізвище, ім’я, по-батькові якого було згадано, має право на репліку тривалістю до 1 (однієї) хвилини.
 1. Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує. При наявності заперечень, триваліший час може надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рішенням. Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на відповідний час

 Стаття 33. Перерви для узгодження позицій фракцій (груп).

 1. Після обговорення питання порядку денного до початку голосування депутатська фракція (група) має беззаперечне право на перерву для узгодження позицій. Така перерва надається головуючим без прийняття процедурного рішення Ради тривалістю, про яку просить ініціатор, але не більше 15 хвилин.
 1. Перерва надається на вимогу голови (за його відсутності заступника голови) депутатської фракції (групи).

 Стаття 34. Порядок голосування.

 1. Після обговорення проєкту рішення (виступів і запитань) головуючий переходить до голосування.
 1. Рішення Ради з будь-якого питання після його обговорення приймається на її пленарному засіданні у такій послідовності:

проєкт рішення ставиться на голосування за основу;

після цього ставляться на голосування, у порядку надходження, усі зміни та доповнення (поправки), що надійшли під час обговорення проєкту рішення. Зміни та доповнення приймаються процедурним рішенням більшістю від загального складу Ради;

проєкт рішення (крім процедурних рішень) ставиться на поіменне голосування в цілому як рішення з урахуванням змін та доповнень, за які проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради

 1. Головуючому заборонено ставити рішення на голосування в цілому без його попереднього голосування за основу. За відсутності заперечень депутатів Ради, головуючий може поставити рішення на голосування за основу і в цілому.
 1. Усі пропозиції, поправки та доповнення ставляться на голосування окремо. Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, повинні оголошуватися, при цьому називається депутат, що ініціював їх внесення. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і також ставить їх на голосування.
 1. Перед голосуванням кількох пропозицій або поправок, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, проводить голосування щодо кожної поправки чи пропозиції окремо.
 1. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює по суті відхилений Радою текст. Процедурне рішення з цього приводу може прийматися Радою без обговорення.
 1. Після голосування всіх пропозицій та поправок проєкт рішення голосується в цілому.
 1. Після голосування по всіх пропозиціях та поправках, у випадку виникнення необхідності, Рада може прийняти рішення про направлення проєкту рішення разом із ухваленими поправками на доопрацювання у відповідну постійну комісію (комісії) Ради.
 1. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
 1. Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні оголошує його результати і прийняте рішення.
 1. За ініціативою головуючого, депутатів міської Ради проєкт рішення, пропозиція, доповнення чи зауваження до проєкту рішення можуть бути поставлені на повторне голосування за процедурним рішенням Ради. Таке повторне голосування допускається не більше двох разів і здійснюється на сесії Ради після проведення нового обговорення, яке може бути проведено за скороченою процедурою. В разі неприйняття рішення після повторного обговорення, відповідне питання без голосування знімається з розгляду.
 1. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення, негайно проводиться повторне голосування без обговорення.
 1. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, Рада може прийняти процедурне рішення про повторне голосування.

Стаття 35. Особливості розгляду питання порядку денного «Різне».

 1. Після розгляду основних питань порядку денного пленарного засідання Ради депутатам надається право виступити у «Різному».
 1. Головуючий на засіданні може особисто дати роз’яснення з по суті запитання депутата або доручити надати відповідь відповідному фахівцю.
 1. Якщо для розгляду питання, відпрацювання пропозицій щодо його вирішення або вживання відповідних заходів потрібен час, головуючий на пленарному засіданні дає протокольне доручення відповідній посадовій особі чи органу розглянути питання, вжити заходів і дати відповідь депутату індивідуально та у встановлений головуючим термін.
 1. Рішення з питань, обговорюваних у “Різному”, не приймаються.

 Стаття 36. Види та способи голосування.

 1. Рішення ради, крім процедурних, приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», по яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань.
 1. Відкрите голосування здійснюється:

 шляхом поіменного голосування, в ході якого кожен депутат висловлює свою позицію щодо питання порядку денного: «так»,  «ні»,  «утримався»;

 шляхом підняття руки депутатами у разі голосування за процедурне рішення Ради.

 1. Після закінчення кожного голосування лічильна комісія подає його результати головуючому на засіданні, який оголошує результати голосування і про те чи рішення прийнято або не прийнято.
 1. Таємне голосування проводиться бюлетенями за процедурним рішенням Ради, у випадках, передбачених Регламентом та чинним законодавством України.
 1. При таємному голосуванні депутат, що бере участь у голосуванні, відзначає у виданому йому бюлетені вибрані ним варіанти з тих, що виносяться на голосування.
 1. Лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів:

інформацію про час і місце проведення голосування;

порядок заповнення бюлетеня;

критерії визнання бюлетеня недійсним;

порядок організації голосування.

 1. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, виготовляються апаратом Ради та виконкому за формою, затвердженою процедурним рішенням Ради.
 1. Перед початком таємного голосування лічильна комісія:

отримує від Секретаря Ради складений в алфавітному порядку список всіх депутатів та бюлетені для таємного голосування;

опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування.

 1. Члени лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень, за отримання якого депутат розписується. Депутат заповнює бюлетень в окремо відведеному приміщенні чи частині приміщення. Умови голосування повинні забезпечувати закритість процесу заповнення бюлетеня. Заповнені бюлетені опускаються у скриньку для таємного голосування.
 1. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів.
 1. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Голова лічильної комісії оголошує результати голосування. Протокол лічильної комісії затверджується Радою.

 Стаття 37. Рішення Ради.

 1. На пленарних засіданнях Рада може приймати нормативно-правові та інші акти у формі:

рішення Ради, прийнятого у межах її компетенції для досягнення певної мети, що спричинює певні юридичні наслідки;

доручення - рішення Ради, що стосується органу чи посадової особи Ради, її виконавчих органів і містить зобов’язання або повноваження до одноразової дії;

звернення - рішення Ради, зверненого до суб’єктів із закликом до певних дій та ініціатив;

заяви - рішення Ради, що містить у собі виявлення позиції Ради з певних питань;

процедурне рішення - рішення, прийняте Радою з процедурних питань.

 1. Рішення Ради приймається на її пленарному засіданні. При встановленні результатів голосування до загального складу Ради включається Міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні Ради, і враховується його голос. При цьому рішення вважається прийнятим, якщо за таке рішення проголосувало не менш як 14 депутатів від загального складу ради (крім процедурних).

Депутат не має права відкликати свій голос після голосування.

 1. Рішення Ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття підписується головуючим на пленарному засіданні Міським головою, Секретарем Ради або депутатом, який за процедурним рішенням Ради головував на пленарному засіданні чи при розгляді питання порядку денного.
 1. Ухвалене Радою рішення в п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено Міським головою і внесено на повторний розгляд Ради з обґрунтуванням зауважень.
 1. Якщо рішення Ради зупинено, то Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення на пленарному засіданні цієї ж сесії ради.

Про зупинення прийнятого Радою рішення Міський голова видає розпорядження, у якому визначаються мотиви зупинення, обґрунтування зауважень та дата проведення повторного розгляду зупиненого рішення.

Для розгляду зупиненого Міським головою рішення скликається позачергове засідання сесії, яка повинна відбутись не пізніше 14 днів від моменту винесення Міським головою розпорядження про зупинення рішення ради. Це питання може бути розглянуто на черговій сесії, якщо дата проведення чергової сесії призначена не пізніше 14 днів із дня винесення Міським головою розпорядження про зупинення рішення Ради.

Якщо Рада відхилила зауваження Міського голови і підтвердила попереднє рішення не менше як двома третинами голосів депутатів від загального  складу Ради, воно набирає чинності, а Міський голова зобов’язаний підписати текст прийнятого рішення негайно.

 1. Рішення Ради з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України можуть бути визнані незаконними в судовому порядку.
 1. У разі необхідності Рада може надати роз’яснення прийнятих нею рішень. Таке роз’яснення здійснюється шляхом прийняття більшістю депутатів від загального складу ради відповідного рішення Ради.
 1. Секретар Ради протягом 5 днів після підписання рішень організовує надсилання їх завірених копій виконавчим органам Ради та іншим зацікавленим особам відповідно до вимог діловодства.

Стаття 38. Рішення Ради з процедурних питань.

 1. Рада може прийняти рішення з процедурних питань (надалі - процедурне рішення), зазначених у цьому Регламенті, без підготовки у постійних комісіях та включення до порядку денного і таке, що не потребує окремого документального оформлення.
 1. Процедурне рішення приймається відразу після обговорення і заноситься до протоколу пленарного засідання сесії Ради.
 1. Процедурне рішення приймається більшістю голосів депутатів присутніх на засіданні Ради, крім випадків, визначених цим Регламентом.
 1. Процедурними, зокрема, вважаються рішення:

про черговість питань порядку денного;

про перерву у засіданні, перенесення чи закриття засідання;

про проведення додаткової реєстрації;

про встановлення часових обмежень для виступів і обговорення питання в цілому;

про надання додаткового часу для виступу;

про зміну черговості виступів;

про надання слова запрошеним на засідання;

про передачу питання на розгляд відповідної комісії Ради;

про терміновість питань порядку денного;

про форму бюлетеня для таємного голосування;

про перерахунок голосів;

про взяття інформації до відома;

про встановлення терміну відповіді на депутатський запит;

інші процедурні питання.

 1. При виникненні сумніву чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, Радою про це приймається процедурне рішення більшістю голосів від загального складу Ради.

 Стаття 39. Набрання чинності рішень Ради.

 1. Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо Радою не встановлено інший більш пізніший строк набрання цими рішеннями чинності.

Рішення Ради нормативно-правового характеру оприлюднюються на офіційному сайті Ради або в інший визначений Радою спосіб не пізніше як у п’ятиденний термін після їх підписання головуючим на пленарному засіданні: Міським головою, Секретарем ради або депутатом, який за процедурним рішенням Ради головував на пленарному засіданні або при розгляді окремого питання порядку денного.

Окремі рішення Ради підлягають державній реєстрації в органах юстиції. Такі акти набирають законної сили з моменту їх державної реєстрації.

 1. Інші рішення Ради набирають чинності з моменту їх підписання головуючим на пленарному засіданні Міським головою, Секретарем ради або депутатом, який головував за процедурним рішенням Ради при розгляді даного рішення, якщо Радою не встановлено інший більш пізніший строк набрання цими рішеннями чинності.
 1. Контроль за виконанням рішень Ради здійснює визначена Радою постійна комісія та (або) визначений Радою заступник Міського голови.

 Стаття 40. Протокол, фонограма пленарного засідання Ради

 1. Засідання Ради протоколюються. Протоколювання засідань Ради організовує або здійснює Секретар Ради.

У протоколі фіксуються:

день, місце, початок і час закінчення засідання Ради, тривалість перерв;

прізвище та ім’я головуючого на засіданні Ради та прізвища й імена присутніх депутатів (список присутніх на пленарному засіданні сесії Ради депутатів оформляється як додаток до протоколу);

прізвища та імена присутніх на засіданні Ради запрошених осіб і членів територіальної громади;

питання порядку денного, винесені на розгляд (у вигляді окремого рішення), а також усі подання, питання і пропозиції та спосіб їх вирішення;

назви і редакції документів, розповсюджених серед депутатів на засіданні Ради;

перелік рішень та результати виборів посадових осіб Ради;

зміни та доповнення до проєктів рішень Ради, які враховані або не враховані при голосуванні;

заяви щодо яких прозвучали вимоги про занесення їх до протоколу;

рішення щодо дисциплінарного впливу та прізвища тих, до кого вони були застосовані;

пропозиції внесені депутатами за результатами обговорення питань порядку денного.

 1. На пленарному засіданні сесії міської ради здійснюється звукозапис, а у разі наявності технічних можливостей, відеозапис ходу його проведення-фонограма.
 2. Фонограма сесії, записана на носіях електронної інформації, зберігається в Секретаря Ради протягом всього терміну повноважень Ради. Фонограма є невід’ємною частиною протоколу сесії та підлягає оприлюдненню у встановленому порядку.

РОЗДІЛ V. Підготовка і розгляд проєктів регуляторних актів міської ради

  Стаття 41. Підготовка і розгляд проєктів регуляторних актів Ради

 1. Підготовка і розгляд проєктів регуляторних актів Ради здійснюється відповідно до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, що складається та затверджується Радою щорічно, але не пізніше 15 грудня поточного року. План діяльності з підготовки регуляторних актів є складовою частиною плану роботи Ради.
 1. Після затвердження плану роботи Ради план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів опубліковується у друкованому засобі масової інформації, або на сайті Ради протягом 10 днів після затвердження.
 1. Рада може готувати чи розглядати проєкт регуляторного акта який не внесений до затвердженого плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів. У такому разі рішенням Ради вносяться відповідні зміни до плану не пізніше 10 робочих днів з дня:

а) початку підготовки проєкту, якщо проєкт розробляється регуляторним актом;

б) внесення проєкту на розгляд регуляторного органу якщо ініціатором розробки проєкту є інші  зацікавлені особи (громадяни, суб’єкти господарювання, тощо).

Зміни до Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів повинні бути обов’язково внесені не пізніше дня оприлюднення проєкту регуляторного акта.

Стаття 42. Процедура розгляду регуляторного акта

 1. Розробник регуляторного акта, відповідно до строку підготовки проєкту, встановленого планом діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, подає постійній комісії міської ради, якій рішенням Ради надано статус відповідальної постійної комісії згідно положень Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Регуляторна комісія), проєкт регуляторного акта разом з аналізом регуляторного впливу.
 1. Регуляторна комісія за наявності мотивованого подання депутата Ради, іншої постійної комісії Ради, може визначити експерта та доручити йому підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу проєкту регуляторного акта, внесеного цим депутатом Ради, постійною комісією Ради.

У такому випадку аналіз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 1. Постійна комісія Регуляторна комісія Ради, протягом 3 (трьох) робочих днів від дня надання документів залучає експерта (за потребою) для підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проєкту регуляторного акта.

Строк підготовки експертного висновку встановлюється за домовленістю між постійною комісією Ради та залученим експертом.

 1. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проєкт регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії Ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проєкту Регуляторна комісія протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання експертного висновку готує свої висновки про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. У випадках, визначених цим Законом, такі висновки готуються на підставі експертного висновку щодо регуляторного впливу.
 1. У разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий Регуляторна комісія протягом строку встановленого для його підготовки, висновки постійної комісії Ради готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проєкт регуляторного акта супроводжувався при його внесенні, у триденний термін з дня закінчення терміну підготовки експертного висновку.
 1. Це правило не застосовується у випадках, передбачених частиною третьою статті 49 цього Регламенту, у цьому разі Регуляторна комісія Ради, узгоджує з експертом продовження терміну підготовки експертного висновку.
 1. Регуляторна комісія повідомляє розробника регуляторного акта про висновки щодо цього акта.
 1. У разі якщо Регуляторна комісія дійде до висновку, що проєкт регуляторного акта відповідає вимогам Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, розробник регуляторного акту або за його поданням постійна комісія Ради протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня підготовки висновків оприлюднює одним зі способів, що передбачено ст. 13 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, проєкт регуляторного акта, аналіз регуляторного впливу (або експертний висновок) та встановлює строк протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції.
 1. Розробник регуляторного акта розглядає усі зауваження і пропозиції щодо проєкту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.
 1. Доопрацьовані проєкт регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу подаються розробником до Регуляторної комісії.
 1. Підготовлені висновки, доопрацьовані проєкт регуляторного акта і аналіз регуляторного впливу протягом 3 (трьох) робочих днів з дня надходження від розробника передаються для вивчення до постійної комісії Ради, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проєкту регуляторного акта у Раді (відповідальна за підготовку проєкту рішення постійна комісія Ради), за винятком випадків, коли Регуляторна комісія є відповідальною за підготовку проєкту рішення.
 1. При представленні на пленарному засіданні сесії Ради проєкту регуляторного акта голова Регуляторної комісії доповідає про висновки цієї постійної комісії Ради щодо відповідності проєкту регуляторного акта вимогам Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
 1. Висновки Регуляторної комісії, передаються для вивчення постійній комісії Ради до сфери відання якої належить супроводження розгляду проєкту регуляторного акта у Раді.
 1. Регуляторний акт не може бути прийнятий, якщо присутня хоча б одна з таких обставин:

відсутній аналіз регуляторного впливу;

проєкт регуляторного акту не був оприлюднений.

           Стаття 43. Особливості організації та проведення сесій Борщівської міської ради в умовах надзвичайних ситуацій та/або надзвичайного стану

 1. В умовах запровадження надзвичайної ситуації та/або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення та введення такого стану відповідно до законодавства на всій території України, Тернопільської області, Борщівського району та Борщівської міської територіальної громади, пленарні засідання міської ради можуть проводитися в режимі відеоконференції/аудіоконференції (дистанційне засідання).
 1. Аудіоконференція проводиться у випадках технічної неможливості проведення відеоконференції.
 1. До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання, щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи реалізації повноважень, пов'язаних з такими обставинами, процедурні питання.
 1. Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома депутатів ради і населення не пізніше як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання міської ради.
 1. Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті міської ради з одночасним направленням цієї інформації та проєктів рішень з супровідними документами на електронну адресу кожного депутата міської ради.
 2. Рішення про визначення залу, у якому проводитиметься сесія міської ради в режимі відеоконференції/аудіоконференцій, приймається міським головою.
 1. Під час проведення сесії в режимі відеоконференції/аудіоконференції у залі, в якому відбувається таке засідання, можуть перебувати лише міський голова, секретар ради, доповідачі, працівники Ради, які здійснюють технічне забезпечення дистанційного засідання.
 1. Перед відкриттям сесії в режимі відеоконференції/аудіоконференції проводиться запис депутатів, які приєдналися до участі у такому пленарному засіданні. Головуючий повідомляє про результати запису депутатів.
 1. Сесія в режимі відеоконференції/аудіо конференції відкривається у разі, якщо для участі в ній за інформацією, наданою структурним підрозділом міської ради (виконавчого комітету), до повноважень якого належать питання щодо організації роботи та/або інформатизації і комп’ютерного забезпечення діяльності, записалися більше половини депутатів від загального складу міської ради .
 2. Голосування депутатів на сесії в режимі відеоконференції/ аудіоконференції відбувається наступним чином:

1) головуючий називає прізвище, ім’я та по батькові депутата в алфавітному порядку;

2) депутат після озвучення його прізвища особисто здійснює голосування із зазначенням позиції "за", "проти" або "утримався". Тривалість часу голосування кожного з депутатів становить не більш як 7 секунд. У разі необхідності тривалість часу голосування може бути збільшена головуючим.

У разі, якщо з технічних причин депутат не зміг проголосувати, такому депутату повторно надається можливість проголосувати.

Після завершення голосування всіма депутатами, які беруть участь у пленарному засіданні, головуючий оголошує результати голосування за проєкт рішення.

 1. Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання.
 1. Технічне забезпечення та організація дистанційних засідань покладається на структурний підрозділ (підрозділи) міської ради (виконавчого комітету) до повноважень якого належать питання щодо організації роботи та/або інформатизації і комп’ютерного забезпечення діяльності.

РОЗДІЛ VІ. ЕТИКА, ДИСЦИПІЛІНА, КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ ТА ЗАХОДИ ВПЛИВУ

 Стаття 44. Норми депутатської етики та дисципліна

 1. Депутат Ради, здійснюючи свої депутатські повноваження, повинен дотримуватися правил депутатської етики, в тому числі керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності; не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів Ради, громадян.
 1. Під час виконання депутатських повноважень, для головуючого і депутатів є неприпустимим вживання образливих, неетичних, лайливих висловів стосовно громадян, окремих депутатів, депутатського корпусу в цілому, посадових осіб місцевого самоврядування, тощо. Неприпустимими є критика депутата за його позицію при голосуванні з окремого питання, зловживання та спекуляції при коментуванні прийнятих чи відхилених Радою рішень
 1. Під час пленарного засідання голова, депутати, а також запрошені особи, присутні на засіданні члени територіальної громади міста та представники засобів масової інформації не повинні заважити виступаючим і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу, проведенню голосування, підбиття його підсумків (вигуками, оплесками, вставанням, тощо). Під час пленарного засідання головуючий, депутати, а також запрошені особи повинні вимкнути персональні засоби зв'язку або перевести їх у беззвучний режим. Запрошеним особам та представникам засобів масової інформації заборонено здійснювати та приймати телефонні дзвінки в залі під час проведення пленарного засідання.
 1. Вимоги поведінки, визначені у частині третій цієї статті, застосовуються також під час проведення засідань постійних та тимчасових контрольних комісій Ради.
 1. Головуючий на засіданні, депутати, інші присутні на пленарному засіданні Ради особи зобов’язані дотримуватись вимог цього Регламенту.
 1. Міський голова, Секретар, депутат ради зобов’язані вживати всі можливі заходи щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів. У разі наявності реального чи потенційного конфлікту інтересів Міський голова, Секретар, депутат міської ради беруть участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання Ради, на якому розглядається відповідне питання, а також вжиття заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» та іншого антикорупційного законодавства.
 1. Здійснення контролю за дотриманням цих вимог, надання консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену Радою.

 Стаття 45. Заходи впливу за порушення вимог Регламенту

 1. За порушення вимог даного регламенту до порушника можуть застосовуватись наступні заходи впливу (стягнення):

1.1. Догана;

1.2. Сувора догана;

1.3. Позбавлення права на продовження виступу та відключення мікрофону;

1.4. Позбавлення права виступу до закінчення пленарного засідання.

 1. Стягнення застосовуються за підтримки не менше 2/3 голосів депутатів присутніх в залі.
 1. До застосування стягнення з метою наведення порядку в залі засідань головуючий на пленарному засіданні Ради або головуючий на засіданні комісії може оголосити порушнику попередження та перервати його виступ. У випадку, якщо порушник не припинив вчинення порушення або вчинив порушення повторно, головуючий або депутат вносить пропозицію накласти на порушника стягнення та пропонує адекватний, на його думку, вид стягнення. Головуючий зобов’язаний поставити дану пропозицію на голосування для прийняття процедурного рішення Ради (процедурного рішення комісії).
 1. За систематичне (два і більше рази поспіль) невідвідування без поважних причин пленарних засідань Ради, засідань постійної чи тимчасової контрольної комісій депутату може бути оголошено догану з наступним оприлюдненням на офіційному сайті Ради.
 1. За тривале (більше п’яти разів протягом року) невідвідування без поважних причин пленарних засідань Ради, засідань постійної чи тимчасової контрольної комісій депутату може бути оголошено сувору догану з наступним оприлюдненням інформації про цей факт на офіційному сайті Ради.
 1. Пропуск депутатом протягом року більше половини пленарних засідань або засідань постійної комісії є підставою для внесення пропозиції про відкликання депутата за народною ініціативою.
 1. Стягнення, передбачені пунктами 1.3 та 1.4 частини першої цієї статті Регламенту, застосовуються до порушників за невиконання вимог статей цього Регламенту, а також до порушників, що вчинили такі порушення на засіданнях постійної чи тимчасової контрольної комісій, в т.ч. шляхом виступів без дозволу, перевищення часу, відведеного для виступу, або висловлювань не з обговорюваного питання, або виступу не з тих підстав, з яких надано слово тощо.
 1. Головуючий на засіданні зобов'язаний дотримуватись усіх норм та вимог, передбачених цим Регламентом. До головуючого на засіданні Ради (комісії) можуть бути застосовані стягнення, передбачені даним Регламентом. При цьому, головуючий не може ухилитись від поставлення на голосування питання про застосування до нього стягнення. Окрім цього, до головуючого можуть бути застосовані стягнення у вигляді догани або суворої догани за грубе і очевидне порушення порядку ведення засідання та неналежне виконання обов’язків головуючого, які встановлені цим Регламентом та нормами чинного законодавства.

 РОЗДІЛ VII. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПОВНОТА ТА ДІЙСНІСТЬ РЕГЛАМЕНТУ

Стаття 46. Прийняття Регламенту та внесення змін до нього

 1. Регламент Ради затверджується на пленарному засіданні ради більшістю голосів від загального складу депутатів ради.
 1. Зміни та доповнення до Регламенту можуть бути внесені рішенням Ради, прийнятим більшістю депутатів від загального складу ради, за умови їх попереднього розгляду постійною комісією міської ради з питань регламенту. Ініціаторами внесення змін та доповнень до Регламенту можуть бути Міський голова, Секретар Ради, депутат Ради, а також постійна комісія Ради.

Стаття 47. Повнота та дійсність Регламенту

 1. Регламент регулює діяльність Ради та припиняє свою чинність з моменту ухвалення нового Регламенту Радою наступного скликання.
 1. Контроль за дотриманням регламенту покладається на Міського голову, секретаря Ради, постійну комісію Ради з питань регламенту. Під час пленарного засідання Ради контроль за дотриманням регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні, секретаря Ради та постійну комісію з питань регламенту.
 1. У випадку виявлення суперечності між рішенням Ради і цим Регламентом застосовуються положення Регламенту. Спори про дійсність положень Регламенту заборонені, окрім судового оскарження його окремих положень.

Міський голова   Ігор ЧОПИК

 

 

 

2017

 

РЕГЛАМЕНТ

БОРЩІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

сьомого скликання

 

РОЗДІЛ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Регламент Борщівської міської ради визначає діяльність міської ради та її органів відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та інших Законів України.


1. Правові засади роботи Борщівської міської ради сьомого скликання.

1.1. Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Борщівська міська рада (надалі – міська рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє інтереси територіальних громад міста Борщева та сіл Верхняківці, Висічка, Королівка, Мушкатівка, Слобідка Мушкатівська, Пищатинці, Стрілківці та Цигани у межах повноважень, визначених Конституцією України, законами України, правомочним самостійно розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами до її повноважень.

1.2. Міська рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради, який становить 26 депутатів.

1.3. Міська рада утворюєна строк своїх повноважень постійні комісії, затверджує в установленому порядку положення про них.

1.4. У своїй діяльності міська рада керується Конституцією України, законами України, іншими законодавчими і нормативно-правовими актами, власними рішеннями та цим регламентом.

2. Місце проведення та мова ведення пленарних засідань міської ради.

2.1. Міська рада проводить пленарні засідання у залі засідань районної ради (м. Борщів вул. Шевченка, 20а.

2.2. За рішенням міської ради її пленарні засідання можуть проводитися в іншому місці.

2.3. Пленарні засідання міської ради ведуться державною мовою.

3. Відкритість і гласність роботи міської ради.

3.1. Пленарні засідання міської ради є відкритими і гласними, крім випадків проведення закритих пленарних засідань.

3.2. Відкритість пленарних засідань міської ради забезпечується шляхом допуску на них в установленому порядку представників засобів масової інформації, та громадян міста.

3.3. Гласність пленарних засідань міської ради (крім закритих пленарних засідань), засідань постійних комісій ради забезпечується шляхом інформування виборців міста по місцевому радіо, публікації звітів з пленарних засідань, її рішень у місцевих засобах масової інформації та оприлюднення їх на сайті міської ради.

4. Закриті пленарні засідання міської ради.

4.1. Закриті пленарні засідання міської ради для розгляду окремо визначених питань проводяться за рішенням міської ради, прийнятим більшістю від загального складу ради.

4.2. На закритому пленарному засіданні міської ради мають право бути присутніми прокурор, а також особи, присутність яких визнана міської радою необхідною. Головуючий на закритому пленарному засіданні повідомляє депутатам міської ради про запрошених на це засідання осіб.

4.3. Особам, які беруть участь у закритому пленарному засіданні міської ради, забороняється використовувати фото-, кіно-, відеотехніку, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.

4.4. Наприкінці закритого пленарного засідання міська рада після обговорення питань приймає рішення щодо необхідності публікації інформації результатів голосування, прийнятого рішення та інших відомостей щодо цього засідання.

4.5. Підготовка протоколу закритого пленарного засідання міської ради здійснюється в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваного на засіданні питання.

5. Головуючий на пленарному засіданні міської ради повідомляє депутатам міської ради про офіційно запрошених осіб, присутніх на пленарному засіданні ради.

 

РОЗДІЛ ІІ.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ БОРЩІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Глава 1.
СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

6. Форми роботи Борщівської міської ради.

6.1. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засіданьради,атакожзасідань постійних комісій ради.
6.2. Перша сесія новообраної міської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш якчерездва тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості,яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова міської територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів міського голови. З моменту визнанняповноваженьдепутатів ради нового скликання та новообраного міського голови відповідно до статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.
6.3. У разі якщо на час проведення першої сесії міський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.
6.4. Наступні сесії міської ради скликаються міським головою.
6.5. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок - не рідше ніж один раз на місяць.
6.6. У разі немотивованої відмови міського голови, або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається секретарем міської ради.
У цих випадках сесія скликається:
1) якщосесіянескликається міським головою у строки, передбачені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні";
2) якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк з часу подання пропозиції не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, виконавчого комітетуміської ради.
6.7. Сесія міської ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, виконавчого комітету міської ради.
6.8. У разі якщо міський голова (у відповідних випадках секретар міської ради), у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загальногоскладуради, виконавчого комітету міської ради, або у разі якщо такі посади є вакантними сесія може бути скликана депутатами міської ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.
6.9. Рішення проскликаннясесіїради доводиться до відома депутатівінаселеннянепізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часускликання,місцяпроведеннята питань, які передбачається внести на розгляд ради.
6.10. Сесію міської ради відкриває і веде міський голова,аувипадках, передбачених підпунктом 6.6. пункту 6 цього регламенту, - секретар ради. У випадку, передбаченому підпунктом 6.8 пункту 6 цього регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради - один з депутатів цієї ради.


6.11.Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні береучасть більше половини депутатів від загального складу ради. В разі відсутності необхідної кількості депутатів за розпорядженням міського голови проведення сесії переноситься на інший час.
6.12. Пропозиціїщодопитань на розгляд ради можуть вноситися міськимголовою,постійнимикомісіями, депутатами,виконавчим комітетом ради, головою місцевої державної адміністрації, головою районної, обласної ради, загальними зборами громадян.Пропозиціїщодоприйняттярішень,які відповідно до законуєрегуляторнимиактами, вносятьсязурахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
6.13. Непізнішякнадругій сесії затверджується регламент роботиради, а також положення пропостійнікомісії ради.
6.14.Порядокпроведенняпершоїсесії ради, порядок обраннясекретаря міської ради,скликаннячергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесіїта з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаютьсярегламентомради з урахуванням вимог Закону України "Прозасади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламентради, що діяв у попередньому скликанні.
6.15. Протоколи сесій міської ради, прийняті нею рішення підписуються особисто міським головою, уразійоговідсутності - секретарем міськоїради, а у випадку, передбаченому підпунктами 6.7. та 6.8 пункту 6 цього регламенту, - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.
6.16. Сесіїради проводяться гласно. У разі необхідності рада можеприйнятирішенняпропроведеннязакритого пленарного засідання.

Глава 2.
ВИКЛЮЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ БОРЩІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

7. Виключнонапленарнихзасіданнях міської ради вирішуються такі питання:
1) затвердження регламенту ради;
2) утворенняіліквідаціяпостійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;
3) утвореннявиконавчогокомітетуради, визначення його чисельності,затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчогокомітету та його розпуск;
4) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку,передбаченомуЗаконом України "Про місцеве самоврядування в Україні";
5) затвердження за пропозицією міського голови структури виконавчихорганів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типовихштатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання;
6) утворенняза поданням міського голови інших виконавчих органів ради;
7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про йоговиконанняз урахуванням вимог статті 32 Закону України "Про засадидержавноїрегуляторноїполітикиусферігосподарської діяльності";
8) заснування засобів масовоїінформаціїради, призначення і звільнення їх керівників;
9) заслуховуваннязвіту міського головипродіяльністьвиконавчихорганівради,утому числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради;
10) прийняття рішення про недовіру міському голові;
11) заслуховуваннязвітівпостійнихкомісій,керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;
12) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;
13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;
14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;
15) скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень;
16) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови у випадках, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні";
17) визначення відповідно до закону кількісного складу ради;
18) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;
19) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та міського голови;
20) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;
21) прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;
22) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;
23) затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;
24) встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом;
25) утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;
26) прийняття рішень щодо випуску місцевих позик;
27) прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з місцевого бюджету;
28) прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;
29) встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;
30) прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об'єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади.Реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних навчальних закладів, допускається лише за згодою територіальної громади (загальних зборів) або на підставі результатів місцевого референдуму;
31) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;
32) створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);
33) вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;
34) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;
35) затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності відповідних територіальних громад;
36) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;
37) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом;
38) надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території міста нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію
39) створення відповідно до закону міліції, яка утримується за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету; затвердження і звільнення керівників та дільничних інспекторів цієї міліції;
40) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;
41) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами;
42) затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;
43) затвердження договорів, укладених міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;
44) встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
45) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
45-1) визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;
46) прийняття рішень, пов'язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;
47) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні";
48) затвердження статуту територіальної громади;
49) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;
50) вирішення відповідно до закону питання про мову, якою користуються у своїй роботі рада, її виконавчий орган та яка використовується в офіційних оголошеннях;
51) надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;
52) створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби;
53) вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства;
55) визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

 

Глава 3.

ПРОЦЕДУРА ВНЕСЕННЯ ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ БОРЩІВСЬКОЇМІСЬКОЇ РАДИ ТА ПОРЯДОК ЇХ РОЗГЛЯДУ У ПОСТІЙНИХ КОМІСІЯХБОРЩІВСЬКОЇ МІСЬКОЇРАДИ

8. Ініціатори подань проектів рішень Борщівської міської ради.

Проекти рішень Борщівської міської ради (надалі – проекти рішень) подаються постійними комісіями міської ради, депутатами міської ради, виконавчим комітетом, апаратом міської ради не пізніше як за десять днів до початку пленарного засідання ради на електронних носіях та висвітлюється на сайті Борщівської міської ради.

У випадку внесення проекту рішення безпосередньо на пленарному засіданні ради від депутатської фракції (групи) у Борщівській міській раді допускається подання його тексту тільки на паперових носіях.

9. Порядок оформлення проектів рішень, які вносяться на розгляд Борщівської міської ради.

9.1. При підготовці проектів рішень суб’єкти ініціативи повинні дотримуватися таких вимог:

– відповідності підготовлених проектів рішень Конституції України, законодавчим і нормативно-правовим актам, установленому порядку ведення діловодства і правилам правопису;

–посилання в тексті проекту рішення назаконодавчі і нормативно-правові акти;

–на розгляд міської ради не вносяться проекти рішень, які не належать до її компетенції.

9.2. В проекті рішення міської ради, що вноситься на її розгляд, відображається короткий об’єктивний аналіз стану справ з питання, що розглядається, визначаються конкретні пропозиції щодо вирішення проблем у тій чи іншій сфері, шляхи усунення існуючих там недоліків, засоби і методи їх виконання із зазначенням виконавців та реальних строків виконання.

9.3. Проекти рішень погоджуються і візуються секретарем ради, керівниками відділів апарату міської ради.

9.4. Проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, програм розвитку галузей народногосподарського комплексу подаються до апарату міської ради за п’ятнадцять днів до пленарного засідання ради. Якщо проект програми викладено більш як на чотирьох аркушах, до нього додається коротка пояснювальна записка.

10. Реєстрація та процедура проходження проекту рішення міської ради.

10.1. Процедуру проходження проекту рішення Борщівської міської ради забезпечують відділи її апарату відповідно до компетенції.

10.2. Проекти рішень міської ради подаються для розгляду в постійні комісії після візування секретарем ради і додатково з земельних питань – землевпорядником, з фінансових – головним бухгалтером міської ради. Заперечення і зауваження до проектів рішень осіб, які їх візують, подаються у письмовій формі.

10.3. Проекти рішень міської ради підлягають обов’язковому розгляду у постійних комісіях не пізніше ніж за п’ять днів до початку пленарного засідання.Проекти рішень міської ради після їх розгляду в постійних комісіях разом із внесеними змінами та доповненнями до них не пізніше ніж за три дні до початку пленарного засідання подаються головою постійної комісії до апарату міської ради.

11.4. Міська рада має право провести обговорення і голосування як в цілому за рішення, так і по окремих його частинах.Розгляд пропозицій, доповнень і уточнень до проекту рішення проводиться після прийняття його за основу.

11.5. Проекти рішень міської ради, внесені на її розгляд з порушенням вказаних вимог, повертаються розробникам проектів за дорученням міського голови, секретаря ради для повторного внесення в установленому порядку.

11.6. Внесені на сесії міської ради зауваження та пропозиції депутатів чи постійних комісій щодо проекту рішення ради зачитуються і подаються в письмовій формі для долучення до інших офіційних документів сесії ради.

11.7. Протоколи, висновки та рекомендації постійних комісій видаються у разі письмового звернення громадян.

 

Глава 4.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ БОРЩІВСЬКОЇМІСЬКОЇ РАДИ ТА ФОРМУВАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЇЇ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ

11. План роботи Борщівської міської ради та її органів.

11.1. План роботи міської ради затверджується радою на початку нового скликання та в кінці кожного календарного року протягом скликання ради.

Пропозиції до плану роботи Борщівської міської ради подаютьсяміським головою, депутатами Борщівської міської ради, постійними комісіями міської ради, виконавчим комітетом міської ради, структурними підрозділами міської ради, загальними зборами громадян.

11.2. У разі необхідності до плану роботи можуть бути внесені зміни, які приймаються на пленарному засіданні ради більшістю голосів від присутнього складу ради.

11.3. Плани роботи постійних комісій Борщівської міської ради плануються на рік і затверджуються на їхньому засіданні.

12. Порядок денний сесії Борщівської міської ради.

12.1. Порядок денний сесії Борщівської міської ради затверджується на пленарному засіданні ради більшістю голосів від присутнього складу ради.

12.2. До порядку денного включаються питання, які передбачені в плані роботи міської ради, а також питання, підготовлені для розгляду міською радою у встановленому цим регламентом порядку, подані постійними комісіями міської ради, її депутатами.

13. Формування порядку денного сесії Борщівської міської ради.

13.1. Пропозиції щодо порядку денного сесії Борщівської міської ради узагальнюються секретарем міської ради за поданням постійних комісій ради, депутатів ради, структурних підрозділів міської ради, та подаються на затвердження міському голові.

14. Затвердження порядку денного сесії Борщівською міської ради.

14.1. Проект порядку денного міської ради вноситься міським головою на затвердження міською радою.

14.2. Пропозиція до проекту порядку денного сесії Борщівської міської ради, яка не отримала більшості голосів депутатів від загального складу міської ради, вважається відхиленою.

14.3. Порядок денний сесії Борщівської міської ради приймається на її пленарному засіданні більшістю голосів від загального складу міської ради.

Глава 5.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬБОРЩІВСЬКОЇМІСЬКОЇ РАДИ

15. Реєстрація учасників та ведення пленарних засідань Борщівської міської ради.

15.1. Пленарні засідання сесії міської ради, як правило, розпочинаються о 10 годині і закінчуються не пізніше 17 години з перервою на 15 хвилин через кожні 2 години.Перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться реєстрація депутатів Борщівської міської ради особисто на підставі пред’явлення посвідчення депутата міської ради та підтвердження своєї присутності власноручним підписом.

15.2. Після реєстрації депутатів Борщівської міської ради головуючий на сесії оголошує кількість депутатів, які зареєструвалися на підставі пред’явленого посвідчення депутата Борщівської міської ради та підтвердили свою присутність власноручним підписом.

15.3. Перереєстрація депутатів проводиться після кожної офіційної перерви в роботі пленарного засідання сесії.

15.4. На вимогу депутатської фракції (групи) проводиться перереєстрація депутатів з наступною перевіркою лічильною комісією.

15.5.У випадку, коли під час голосування за проект рішення після перереєстрації кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні, перевищує кількість зареєстрованих у то проводиться на вимогу однієї із фракцій (груп) повторна перереєстрація депутатів з наступною перевіркою лічильною комісією.

15.6. Пленарні засідання Борщівської міської ради відкриває і закриває міський голова, а в разі його відсутності – секретар міської ради, крім особливих випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

16. Обов’язки головуючого на пленарному засіданні Борщівської міської ради.

Головуючий на пленарному засіданні Борщівської міської ради (міський голова, секретар міської ради, депутат із складу групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія):

1) дотримується норм Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», цього регламенту;

2) створює рівні можливості депутатам міської ради, депутатським фракціям (групам) для участі в обговоренні питань відповідно до положень цього регламенту;

3) керує пленарними засіданнями міської ради, стежить за дотриманням кворуму при прийнятті рішень;

4) оголошує питання, що виносяться на розгляд ради;

5) надає слово доповідачам, співдоповідачам і виступаючим в обговоренні питання;

6) вживає заходів щодо порушників встановленого порядку роботи;

7) оголошує або надає слово для оголошення депутатських запитів, заяв та довідок, а також зауважень щодо порядку ведення сесії;

8) проводить голосування з питань, що потребують прийняття рішень;

9) не має права робити тиск на депутатів при прийнятті рішень, повторно ставити питання на голосування без згоди ради;

10) може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо він не чітко сформульований або не стосується питання, що обговорюється, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює за суттю раніше відхилений радою текст;

11) оголошує перерву до 10 хвилин на вимогу уповноважених представників депутатських фракцій (груп) у Борщівській міській раді. Така перерва оголошується не більше одного разу з кожного питання порядку денного упродовж пленарного засідання;

12) здійснює інші повноваження відповідно до положень цього регламенту.

17. Права головуючого на пленарному засіданні Борщівської міської ради (міського голови, секретаря ради, депутата із складу групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія):

1) підсумовувати обговорення питань;

2) ставити уточнюючі запитання промовцю на пленарному засіданні щодо фактичних помилок, допущених у його виступі;

3) зачитувати або доручати секретарю міської ради зачитувати письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання;

4) давати розпорядження працівникам апарату Борщівської міської ради про надання депутатам міської ради під час пленарного засідання додаткових матеріалів з питань, включених до порядку денного пленарного засідання міської ради;

5) зупиняти виступ, якщо промовець виступає без дозволу.

171. Особливості організації та проведення сесій Борщівської міської ради в умовах надзвичайних ситуацій та/або надзвичайного стану

В умовах запровадження надзвичайної ситуації та/або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення та введення такого стану відповідно до законодавства на всій території України, Тернопільської області, Борщівського району та Борщівської міської територіальної громади, пленарні засідання міської ради можуть проводитися в режимі відеоконференції/аудіоконференції (дистанційне засідання).

Аудіоконференція проводиться у випадках технічної неможливості проведення відеоконференції.

До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання, щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи реалізації повноважень, пов'язаних з такими обставинами, процедурні питання.

Рішення про дистанційне засіданнядоводиться до відома депутатів міської ради і населення не пізніше як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання міської ради.

Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті міської ради з одночасним направленням цієї інформації та проектів рішень з супровідними документами на електронну адресу (за погодженням з депутатом в інший спосіб) кожного депутата міської ради.

Рішення про визначення залу, у якому проводитиметься сесія міської ради в режимі відеоконференції/аудіоконференції, приймається міським головою.

Під час проведення сесії в режимі відеоконференції/аудіо конференції у залі, в якому відбувається таке засідання, можуть перебувати лише:

міський голова, секретар ради, доповідачі, працівники структурного підрозділу міської ради (виконавчого комітету), до повноважень якого належать питання щодо організації роботи та/або інформатизації і комп’ютерного забезпечення діяльності.

Перед відкриттям сесії в режимі відеоконференції/аудіоконференції проводиться запис депутатів, які приєдналися до участі у такому пленарному засіданні. Головуючий повідомляє про результати запису депутатів.

Сесія в режимі відеоконференції/аудіо конференції відкривається у разі, якщо для участі в ній за інформацією, наданою структурним підрозділом міської ради (виконавчого комітету), до повноважень якого належать питання щодо організації роботи та/або інформатизації і комп’ютерного забезпечення діяльності, записалися більше половини депутатів від загального складу міської ради .

Голосування депутатів на сесії в режимі відеоконференції/аудіоконференції відбувається наступним чином:

1) головуючий називає прізвище, ім’я та по батькові депутата в алфавітному порядку;

2) депутат після озвучення його прізвища особисто здійснює голосування із зазначенням позиції "за", "проти" або "утримався". Тривалість часу голосування кожного з депутатів становить не більш як 7 секунд. У разі необхідності тривалість часу голосування може бути збільшена головуючим.

У разі, якщо з технічних причин депутат не зміг проголосувати, такому депутату повторно надається можливість проголосувати.

Після завершення голосування всіма депутатами, які беруть участь у пленарному засіданні, головуючий оголошує результати голосування за проект рішення.

Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання.

Технічне забезпечення та організація дистанційних засідань покладається на структурний підрозділ (підрозділи) міської ради (виконавчого комітету) до повноважень якого належать питання щодо організації роботи та/або інформатизації і комп’ютерного забезпечення діяльності.»

(главу 5 Регламенту доповнено статтею 171 згідно рішення Борщівської міської ради від 14 квітня 2020 року № 2144)

Глава 6.

ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХБОРЩІВСЬКОЇМІСЬКОЇ РАДИ

18. Процедура обговорення питань на пленарному засіданні Борщівської міської ради включає:

1) доповідь депутата Борщівської міської ради, чи інших ініціаторів внесення питання на розгляд міської ради, запитання доповідачу і відповіді на них;

2) співдоповідь постійної комісії міської ради, до компетенції якої відноситься дане питання;

3) виступи депутатів міської ради в обговоренні даного питання;

4) оголошення головуючим на пленарному засіданні міської ради про припинення обговорення питання;

5) заключне слово доповідача;

6) уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні Борщівської міської ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

7) прийняття рішення ради шляхом голосування.

19. Проект рішення Борщівської міської ради може бути поставлений на голосування без обговорення у випадку позитивного висновку постійної комісії Борщівської міської ради, до компетенції якої належить дане питання, та відсутності запитань чи бажання взяти участь в його обговоренні зі сторони депутатів Борщівської міської ради.

Глава 7

ПОРЯДОК ВИСТУПІВ ТА НАДАННЯ СЛОВА НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ БОРЩІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

20. Тривалість часу виступів на пленарному засіданні Борщівської міської ради.

20.1. Тривалість часу розгляду кожного питання порядку денного пленарного засідання Борщівської міської ради пропонується головуючим на пленарному засіданні перед початком обговорення цього питання. Якщо є заперечення депутатів Борщівської міської ради щодо пропозицій головуючого на пленарному засіданні, Борщівська міська рада приймає процедурне рішення щодо тривалості обговорення зазначеного питання.

20.2. На пленарному засіданні Борщівської міської ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого на пленарному засіданні міської ради.

20.3. Головуючий на пленарному засіданні надає слово промовцям для доповіді, співдоповіді, виступів, заключного слова, заяв, резолюцій, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень та довідок, внесення пропозицій, поправок, оголошення депутатських запитів, обґрунтування відповіді на депутатський запит посадовою особою, до якої був звернений депутатський запит, обґрунтування пропозицій чи поправок, відповіді на запитання, репліки, виголошення окремої думки.

20.4. Тривалість розгляду кожного питання порядку денного встановлюється депутатами Борщівської міської ради, але не більше 2 годин. Для доповіді надається не більше 20 хвилин, для співдоповіді – 5 хвилин, заключного слова – 3 хвилини. Для запитань до доповідача надається до 30 хвилин, в тому числі власне для запитання депутату до доповідача надається 1 хвилина, для відповіді на нього – 3 хвилини.

Для виступу в обговоренні питання щодо постатейного голосування проектів рішень, внесення пропозицій, оголошення окремої думки, заяв, резолюцій, повідомлень, виступів щодо кандидатур на посади надається до 3 хвилин.

Для виступів з процедури чи з мотивів голосування, пояснень, реплік, зауважень, обґрунтування поправок надається 1 хвилина.

Для оголошення депутатських запитів, обґрунтування відповіді на депутатський запит посадовою особою, до якої був звернений депутатський запит, надається 3 хвилини.

Для запрошених осіб надається 3 хвилини на виступ.

21. Порядок запису на виступ на пленарному засіданні Борщівської міської ради.

21.1. Запис на виступ з трибуни з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання Борщівської міської ради здійснюється шляхом подання записки до головуючого. Головуючий на пленарному засіданні надає слово почергово представникам усіх депутатських фракцій (груп), які записалися на виступ. У разі відсутності бажаючих виступити від тієї чи іншої депутатської фракції (групи) головуючий надає слово депутатам відповідно до черговості запису їх на виступ.

21.2. Депутат, який записався на виступ, має право передати слово іншому депутату. В цьому випадку головуючий на пленарному засіданні зобов’язаний надати слово депутату, якому передано право на виступ.

21.3. Запис на виступ з трибуни депутатів Борщівської міської ради з питання «Різне» здійснюється шляхом подання записки до головуючого. Загальний час, відведений для розгляду питання «Різне» , – до 30 хвилин.

21.4.Без запису на виступ з місця може надаватися слово для виступів з процедури та мотивів голосування, пояснень, обґрунтування пропозицій чи поправок, зауважень, запитань та відповідей на них, повідомлень, реплік, довідок, оголошення окремої думки.

21.5. Слово з процедурних питань для довідок, відповідей на запитання, роз’яснень на сесії головуючий на пленарному засіданні може надати депутату поза чергою.

22. Гарантоване право на виступ на пленарному засіданні Борщівської міської ради.

22.1. Народні депутати України, депутати обласної та районної рад, голова районної державної адміністрації, прокурор району мають гарантоване право на виступ з обговорюваних питань порядку денного.

22.2. Кожна депутатська фракція (група), постійна комісія міської ради має гарантоване право на виступ одного представника з кожного питання порядку денного пленарного засідання.

23. Вимоги до виступів на пленарному засіданні Борщівської міської ради.

23.1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово, дотримуватися регламенту, наданого для виступу.

23.2. Виступ з мотивів голосування має визначити позицію щодо голосування «за», «проти», «утримався».

23.3. Депутат Борщівської міської ради може виступати на пленарному засіданні з того самого питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, із запитанням до доповідача, не більше одного разу.

23.4. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно та формулюються коротко і чітко. Депутат міської ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його. Відповідь на запитання повинна бути точною і лаконічною. Депутатам міської ради, які виступають в обговоренні, запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань головуючого на пленарному засіданні.

23.5. Доповідь, співдоповідь, виступ при обговоренні питання, заява, звернення, повідомлення, декларація, резолюція, інформація на вимогу Борщівської міської ради, обґрунтування відповіді на депутатський запит виголошуються з трибуни.

Глава 8

ОРГАНІЗАЦІЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХБОРЩІВСЬКОЇМІСЬКОЇ РАДИ

24. Види та способи голосування.

25.1.Рішення Борщівської міської ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням.

25. Відкрите голосування.

25.1. Відкрите голосування здійснюється в такому порядку:

1) результати голосування встановлюються за результатами підрахунку лічильною комісією кількості голосів депутатів «за», «проти», «утримались» чи «не голосували».

При поіменному голосуванні формується протокольний список депутатів, де напроти кожного прізвища зазначається «за», «проти», «утримався» чи «не голосував».

2) перед початком відкритого голосування головуючий на пленарному засіданні вказує кількість пропозицій, що ставляться на голосування, уточнює їхні формулювання, нагадує, якою більшістю голосів (від загальної кількості депутатів, від кількості присутніх) може бути прийнято рішення.

3) при голосуванні з одного питання кожен депутат міської ради має один голос і подає його за пропозицію, проти неї або утримується при голосуванні. Після закінчення підрахунку голосів головуючий на пленарному засіданні ради оголошує результати голосування: прийнято пропозицію чи відхилено;

4) з початку голосування і до оголошення його результатів слово не надається нікому.

У разі порушення процедури голосування негайно проводиться повторне голосування без дебатів.

26. Таємне голосування.

26.1. Таємне голосування може проводитися у випадку прийняття процедурного рішення міської ради (не менш як однією третиною депутатів від загального складу міської ради), крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

26.2. Таємне голосування проводиться у залі засідань міської ради, де знаходиться кабіна та скринька для голосування. Скринька для голосування виготовляється з прозорого матеріалу і розміщується поряд з кабіною для голосування. Заповнення бюлетеня проводиться у кабіні для голосування особисто кожним депутатом.

26.3. Таємне голосування бюлетенями обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

26.4. Таємне голосування може проводитися і з інших питань порядку денного пленарного засідання у випадку прийняття процедурного рішення міської ради.

26.5. Головуючий на пленарному засіданні проводить переголосування розглянутого радою рішення у випадку, коли рада прийняла рішення повернутися повторно до розгляду питання.

26.6. Таємне голосування здійснюється депутатом Борщівської міської ради особисто шляхом подачі бюлетеня.

26.7. Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою і у визначеній кількості. У бюлетені повинні бути визначені пропозиції з питання, з якого проводиться голосування. Праворуч навпроти кожної пропозиції розміщується порожній квадрат. У кінці переліку пропозицій міститься запис: “Не підтримую жодної пропозиції”. Праворуч навпроти цього запису розміщується порожній квадрат.

При виборах (призначенні, затвердженні) посадових осіб до бюлетеня включаються в алфавітному порядку всі запропоновані кандидатури із зазначенням прізвища, імені та по батькові. Праворуч навпроти прізвища кожного кандидата розміщується порожній квадрат. У кінці переліку прізвищ кандидатів міститься запис “Не підтримую жодного кандидата”. Праворуч навпроти цього запису розміщується порожній квадрат.

26.8. Час і місце голосування, порядок його проведення встановлюються лічильною комісією на основі цього регламенту і оголошуються головою лічильної комісії.

26.9. Кожному зареєстрованому депутату міської ради за пред’явленням посвідчення членами лічильної комісії видається один бюлетень для голосування з поставленого питання чи виборів (призначення, затвердження) посадової особи. Отримання бюлетеня підтверджується особистим підписом депутата.

26.10. Заповнення бюлетенів здійснюється депутатом лише в кабіні для таємного голосування. У бюлетені для голосування депутат робить у квадраті навпроти пропозиції, яку він підтримує, або прізвища кандидата, за якого він голосує, позначку “плюс” (+) або іншу позначку.

Депутат може голосувати тільки за одну пропозицію або за одного кандидата. У разі, коли він не підтримує жодної пропозиції або жодного кандидата, робиться відповідна позначка в квадраті навпроти слів: “Не підтримую жодної пропозиції” або “Не підтримую жодного кандидата”.

Заповнений бюлетень голосуючий опускає у виборчу скриньку.

26.11. Недійсними вважаються бюлетені:

- невстановленого взірця;

- в яких голосуючим не зроблено жодної позначки;

- в яких зроблено позначки в квадратах навпроти більш як однієї пропозиції або прізвищ більш як одного кандидата;

- в яких зроблено позначки в квадратах навпроти запропонованої пропозиції (запропонованих пропозицій) та запису: “Не підтримую жодної пропозиції”;

- в яких зроблено позначки в квадратах навпроти прізвища (прізвищ) кандидата (кандидатів) та запису: “Не підтримую жодного кандидата”.

26.12. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписує весь склад лічильної комісії. Після доповіді лічильної комісії про результати таємного голосування головуючий на пленарному засіданні оголошує прийняте міською радою рішення.

26.13. Повторне голосування.

Якщо при обранні на посаду лише однієї особи жоден із кількох кандидатів на цю посаду не одержить за результатом першого голосування необхідної кількості голосів депутатів міської ради, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів депутатів при першому голосуванні.

Якщо внаслідок вибуття кандидатів на посаду з балотування залишається один кандидат на цю посаду, повторне голосування проводиться щодо нього.

Якщо за результатами таємного голосування рішення про звільнення з посади, дострокове припинення повноважень або висловлення недовіри не прийнято, пропозиція вважається відхиленою і повторному розгляду або новому голосуванню щодо тієї самої особи на цій сесії не підлягає.

Якщо за результатами таємного голосування кандидата не було обрано на посаду, проводиться повторний розгляд цього ж питання порядку денного з новим висуненням кандидатів, якщо інше не встановлено законом. Кількість повторних розглядів таких питань не обмежується.

27. Час голосування при прийнятті рішень Борщівської міської ради.

27.1. Голосування при прийнятті рішень Борщівської міської ради з будь-якого питання проводиться на пленарному засіданні безпосередньо після його обговорення.

27.2. Час для проведення таємного голосування визначається Борщівською міською радою за окремим рішенням.

28. Порядок голосування пропозицій і поправок на пленарному засіданні Борщівської міської ради.

28.1. Пропозиції до проекту рішення Борщівської міської ради, які ставляться на голосування, оголошуються головуючим на пленарному засіданні, при цьому називається ініціатор їх внесення.

28.2. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозиції, на вимогу ініціатора її внесення йому надається слово.

28.3. Перед голосуванням кількох пропозицій, які виключають одна одну, головуючий на пленарному засіданні послідовно, в порядку внесення, оголошує їх, і якщо до них немає зауважень, ставить на голосування.

28.4. На голосування ставляться окремо всі пропозиції, що надійшли і не були відкликані депутатами Борщівської міської ради.

28.5. Пропозиції, які не отримали більшості голосів депутатів міської ради від загального складу, вважаються відхиленими.

28.6. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів депутатами міської ради, членами виконавчого комітету, апарату міської ради , вони не мають права брати участь у прийнятті рішення цим органом.

28.7. Про конфлікт інтересів може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального органу.

 

Глава 9

РІШЕННЯ БОРЩІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

29. Порядок прийняття рішень Борщівської міської ради.

29.1. Борщівська міська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення міської ради, прийняті в межах її компетенції, обов’язкові для виконання організаціями, установами, підприємствами усіх форм власності, посадовими особами та громадянами на території міста.

29.2. Рішення Борщівської міської ради приймаються на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради після обговорення, крім випадків, передбачених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, зокрема, дострокового припинення повноважень міського голови.При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

29.3. Рішення міської ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

29.4. Розробники проектів рішень спільно з відповідальними працівниками апарату Борщівської міської ради на основі проекту рішення та протоколу сесії готують кінцевий варіант рішення міської ради і подають на підпис.

Протокол сесій міської ради та прийняті нею рішення підписуються особисто міським головою та секретарем, а в разі його відсутності - секретарем міської ради; у випадку, коли сесія скликана не менш як однією третиною депутатів міської ради від загального складу міської ради , - депутатом міської ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

Додатки до рішень міської ради підписуються секретарем ради, з земельних питань – землевпорядником, з фінансових – головним бухгалтером міської ради.(таких посад не має)

29.5. Рішення міської ради набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень у дію.

29.6. Рішення міської ради надсилаються відповідним посадовим особам, відділам міської ради, іншим органам, підприємствам, організаціям та оприлюднюються на сайті Борщівської міської ради не пізніше десятиденного терміну з часу підписання. Рішення ради, які стосуються прав та обов’язків громадян і мають нормативно-правовий характер, доводяться до відома населення через засоби масової інформації.

30. Рішення міської ради з процедурних питань.

30.1. Перелік питань, які віднесені до категорії процедурних на сесії міської ради:

1) формування послідовності (черговості) розгляду питань порядку денного;

2) визначення тривалості сесійних засідань і перерв між ними;

3) встановлення тривалості часу для виступаючих на сесії (з урахуванням їх кількості);

4) надання згоди на те, щоб на сесії були присутні представники відповідних органів чи організацій;

5) надання згоди на виступ запрошених осіб;

6) прийняття рішення про проведення таємного голосування,про встановлення часових обмежень для виступів і дискусії в цілому;

7) про форму бюлетеня для таємного голосування;

8) про перерахунок голосів;

9) про взяття інформації до відома;

10) інші процедурні питання.

30.2. Рішення з питань, які віднесені до категорії процедурних на сесії міської ради, приймаються більшістю депутатів від присутнього складу ради.

 

Глава 10.

ДОТРИМАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА НОРМЕТИКИ НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ БОРЩІВСЬКОЇМІСЬКОЇ РАДИ

31. Дотримання дисципліни та норметики депутатами на пленарному засіданні Борщівської міської ради.

31.1.На пленарному засіданні депутат Борщівської міської ради не повиненперешкоджати викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням, розмовами по мобільному телефону тощо), вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій.

31.2. Якщо депутат Борщівської міської ради вважає, що промовець або головуючий на пленарному засіданні неправильно тлумачить його слова або дії, він може звернутися до головуючого на пленарному засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень.Головуючий на пленарному засіданні надає депутату Борщівської міської ради слово відразу або в кінці обговорення, але до початку голосування. В останньому випадку головуючий на пленарному засіданні відразу повідомляє депутатів Борщівської міської ради про надходження такого звернення від депутата і визначає час, коли йому буде надано слово.

31.3. Якщо депутат Борщівської міської ради виголошує образливі слова на адресу іншого депутата або депутатської групи чи фракції, головуючий на пленарному засіданні попереджує цього депутата про недопустимість таких висловлювань або припиняє його виступ. Депутат або представник депутатської групи чи фракції, на адресу яких були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого на пленарному засіданні з вимогою про надання слова для репліки. Головуючий на пленарному засіданні надає слово для репліки депутату або представнику депутатської групи чи фракції відразу після звернення чи після завершення обговорення питання.

31.4. Якщо депутат або депутатська фракція (група), на адресу яких були виголошені образливі слова, вважають, що конфлікт не вичерпано і порозуміння між депутатами не досягнуто, то вони письмово звертаються до погоджувальної ради, яка розглядає це питання на своєму засіданні.

32. Дотримання дисципліни та норм етики доповідачами на пленарному засіданні Борщівської міської ради.

32.1. На пленарному засіданні Борщівської міської ради доповідач не повинен вживати образливих висловлювань, непристойних слів, закликати до незаконних дій. У разі порушення доповідачем такої вимоги головуючий на пленарному засіданні попереджує його про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припиняє його виступ.

32.2. Головуючий на пленарному засіданні надає доповідачу додатковий час для виступу тривалістю, на яку його виступ було перервано, за винятком припинення виступу.

32.3. Якщо доповідач перевищує час, відведений для доповіді, або висловлюється не з обговорюваного питання чи доповідає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні попереджує його про це, а в разі подальшого порушення – позбавляє його слова.

33. Дотримання дисципліни особами, запрошеними на пленарне засідання Борщівської міської ради.

33.1. Особи, запрошені на пленарне засідання Борщівської міської ради,повинні дотримуватися дисципліни, не порушувати порядок, утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на пленарному засіданні.

33.2. За пропозицією головуючого на пленарному засіданні або за пропозицією депутата Борщівської міської ради, підтриманою не менш як однією третиною депутатів міської ради від загального складу Борщівської міської ради, запрошені особи, які порушують дисципліну в залі, зобов’язані залишити пленарне засідання.

Глава 11

ПРОТОКОЛ ТА ФОНОГРАМА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬБОРЩІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

34. Протокол пленарного засідання Борщівської міської ради.

34.1.Пленарне засідання Борщівської міської ради протоколюється. Підготовку протоколу пленарного засідання Борщівської міської ради забезпечує секретар Борщівської міської ради. Протокол пленарного засідання Борщівської міської ради після його оформлення підписується головуючим на цьомупленарному засіданні та секретарем ради.

34.2.Протокол пленарного засідання Борщівської міської ради ведеться відповідно до інструкціїз діловодства.

34.3. Після отримання матеріалів сесії секретар міської ради готує протягом десяти робочих днів протокол пленарного засідання.

34.4. Протокол пленарного засідання сесії міської ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішень Борщівською міською радою. Він надається депутатам Борщівської міської ради для ознайомлення за їх письмовими зверненнями до міського голови.

34.5. На пленарному засіданні сесії міської ради здійснюється звукозапис ходу його проведення-фонограма.

Фонограма сесії, записана на носіях електронної інформації, зберігається в секретаря ради протягом 1 року.

(главу 11 Регламенту доповнено підпунктом 34.5 згідно рішення Борщівської міської ради від 29 червня 2017 року № 263)

 

Глава 12

ДЕПУТАТ БОРЩІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

35.Порядок обрання, термін повноважень депутата міської ради

35.1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення Борщівською міською виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

35.2. Повноваження депутата міської ради, замість того депутата, який вибув, починаються з моменту повідомлення Борщівською міською виборчою комісією рішення про заміщення депутата, який вибув, відповідно до законодавства.

35.3. Реєстрація особи, обраної депутатом міської ради замість вибулого, проводиться після подання нею до Борщівської міської виборчої комісії копії зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, якщо вона його має. Інформація про реєстрацію депутата Борщівської міської ради доводиться Борщівською міською виборчою комісією до відома міської ради.

35.4. Спори щодо набуття повноважень депутатів міської ради вирішуються судом.

36. Права та обов'язки депутата міської ради

36.1. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.
36.2. На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків.
36.3. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
36.3.1. Депутат не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед виборцями округу.
36.4. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів міська рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.
36.5. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
36.6. Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, міського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території міської ради.
36.7. Орган або посадова особа, до яких звернено запит, зобов'язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.
36.8. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради,або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.
36.9. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.

36.10. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про статус депутатів місцевих рад” та іншими законами.

37. Право депутата на депутатське звернення, депутатський запит і депутатське запитання.

37.1. Депутатське звернення – це викладена в письмовій формі вимога депутата з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Відповідні органи, їх посадові особи та керівники, до яких звернувся депутат, зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніше ніж у місячний строк. Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуте у встановлений строк, депутату зобов’язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що відповідні органи, їх посадові особи та керівники повинні йому повідомити завчасно, але не пізніше ніж за п’ять календарних днів.

Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до статті 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад».

37.2. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради та її органів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території ради, до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

Депутатський запит може бути внесений депутатом ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради. Він обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні ради.

Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього раді та депутату. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради. За результатами відповіді на запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше ¼ присутніх на засіданні депутатів ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

37.3. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

38. Порядок розгляду пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях.

38.1. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження в строки, встановлені радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також міську раду.

38.2. Міська рада забезпечує виконання пропозицій і зауважень депутатів, схвалених радою, інформує депутатів про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на сесіях ради.

39. Право депутатів Борщівської міської ради добровільно об’єднуватися у депутатські фракції (групи).

39.1. Депутати міської ради можуть добровільно об’єднуватися у депутатські групи за умови, що до складу депутатської групи входить не менше ніж п’ять депутатів.

39.2. Депутати міської ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю території, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

39.3. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата міської ради, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

39.4. Депутати міської ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

39.5. Депутатські фракції у Борщівській міській раді формуються на партійній основі депутатами ради, обраними за виборчим списком або висунуті відповідною місцевою організацією партії. До складу депутатської фракції в Борщівській міській раді має входити не менше ніж три депутати.

39.6. Порядок вступу до депутатської фракції у Борщівській міській раді або виходу з неї визначається рішенням вищого керівного органу політичної партії, за виборчим списком відповідної місцевої організації якої він був обраний або висунутий депутатом міської ради, та Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

39.7. Депутат Борщівської міської ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції у раді.

39.8. Формування та реорганізація депутатських фракцій (груп) може проводитися протягом усього періоду повноважень міської ради сьомого скликання.

39.9. Кожна депутатська фракція (група) повинна бути зареєстрована. Умовою її реєстрації є подання на ім’я міського голови підписаного персонально депутатами повідомлення та протоколу зборів про сформування депутатської фракції (групи) із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів фракції (групи), а також депутатів, які уповноважені представляти фракцію (групу).

39.10. Після реєстрації депутатської фракції (групи) головуючий на черговій сесії інформує депутатів про сформування такої фракції (групи), її кількісний склад та її уповноважених представників. Відповідні інформаційні матеріали про депутатську фракцію (групу) після її реєстрації поширюються серед депутатів. У такому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій (груп).

Депутатська фракція (група) після реєстрації має право:

- на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

- попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

- на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

- об’єднувати зусилля з іншими фракціями (групами) для створення більшості в раді чи опозиції;

- здійснювати інші права, передбачені законами України.

39.11. Про зміни в складі депутатської фракції (групи) її уповноважений представник повідомляє письмово міського голову. Це повідомлення підписує також депутат, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської фракції (групи), якщо депутата виключено з неї. У разі, коли склад депутатської групи скорочується нижче встановленої законом чисельності, вона після 15 днів оголошується міським головою розпущеною.

39.12. Жодна депутатська фракція (група) не має права виступати від імені міської ради.

39.13. Уповноважені представники депутатських фракцій та груп входять до складу погоджувальної ради депутатських фракцій та груп Борщівської міської ради.

Глава 13

БОРЩІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

40. Порядок обрання, права та обов'язки Борщівського міського голови

40.1.Повноваження Борщівського міського голови починаються з моменту оголошення Борщівською міською виборчою комісією на пленарному засіданні міської ради рішення про його обрання. Повноваження міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до частин першої та другої статті 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
40.2. У разі звільнення з посади міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження міського голови здійснює секретар міської ради. Секретар міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень міського голови і до моменту початку повноважень міського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії міської ради, обраної на чергових місцевих виборах.
40.3. Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", що має наслідком звільнення його з посади. Не пізніш як на п'ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті міського голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження міського голови, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів міського голови.
40.4. Міський голова:
1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території міської ради, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та органів виконавчої влади;
2) організує в межах, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", роботу міської ради та її виконавчого комітету;
3) підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету;
4) вноситьнарозгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;
5)вноситьнарозгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради;
6)вноситьна розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановленихвідповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;
7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;
8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;
9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;
10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади;
11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, міської ради, її виконавчого комітету;
13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;
14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;
16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження міської ради;
17) веде особистий прийом громадян;
18) забезпечуєна території міської ради додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань; 18-1)береучастьуздійсненнідержавноїрегуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політикиу сфері господарської діяльності"
19) здійснюєінші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" таіншимизаконами,якщовониневіднесенідо виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;
20) видає розпорядження у межах своїх повноважень. 40.5. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
40.6. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Міський голова щорічно звітує міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами міської ради.
40.7. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів міської ради міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

Глава 14

СЕКРЕТАР БОРЩІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

41. Порядок обрання, права та обов'язки секретаря Борщівської міської ради 41.1. Секретар Борщівської міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією міського голови. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу ради у разі, якщо:

1) на день проведення першої сесії міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори міського голови;
2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану міським головою;
3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії міської ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;
4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу ради, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить міський голова.
41.2. Секретар міської радинеможе суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи впозаурочнийчас),займатисяпідприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.
41.3. Секретар міської ради:
1)увипадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", здійснює повноваження міського голови;
2) скликає сесії міської ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;
3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";
4) організує підготовку сесій міської ради, питань, що вносяться на розгляд ради;
5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;
6) задорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
7)сприяєдепутатамрадиу здійсненні їх повноважень;
8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
9) забезпечує зберігання у міській раді офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;
10)вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.
41.4. Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням міської ради.

 

Глава 15

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ БОРЩІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

42. Постійні комісії Борщівської міської ради.

42.1. Постійні комісії Борщівської міської ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.
42.2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.
42.3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова, секретар міської ради.
42.4. Постійнікомісії за дорученням ради або за власною ініціативоюпопередньорозглядаютьпроектипрограм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання простантарозвитоквідповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
42.5. Постійнікомісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань.
42.6. Постійнікомісіїза дорученням ради, голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльністьпідзвітнихіпідконтрольних раді та виконавчому комітету міської ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету міської ради.
42.7. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
42.8. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
42.8.1. Доступ до засідань постійних комісій є вільний для громадян.
42.9. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
42.10. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
За наявності технічних можливостей здійснюється звукозапис ходу засідання постійних комісій-фонограма. Фонограми засідань постійних комісій, записані на носіях електронної інформації, зберігаються у секретаря ради протягом 1 року.

(пункт 42.10 доповнено абзацом другим згідно рішення міської ради від 30.07.2019 № 1473).

42.11. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
42.12. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
42.13. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
42.14. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.
42.15. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями міської ради.

43. Перелік постійних комісій, які діють в Борщівській міській раді:

1) Постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення.

2) Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики.

3) Комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг.

4) Комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 5) Комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

431.
Особливості організації та проведення засідань постійних комісій Борщівської міської ради в умовах надзвичайних ситуацій та/або надзвичайного стану

В умовах запровадження надзвичайної ситуації та/або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення та введення такого стану відповідно до законодавства на всій території України, Тернопільської області, Борщівського району та Борщівської міської територіальної громади, засідання постійних комісій міської ради можуть проводитися в режимі відеоконференції/аудіоконференції (дистанційне засідання).

Аудіоконференція проводиться у випадках технічної неможливості проведення відеоконференції.

До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання, щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи реалізації повноважень, пов'язаних з такими обставинами, процедурні питання.

Рішення про дистанційне засіданнядоводиться до відома депутатів-членів постійних комісійміської ради і населення не пізніше як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання постійних комісій міської ради.

Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті міської ради з одночасним направленням цієї інформації та проектів рішень з супровідними документами на електронну адресу (за погодженням з депутатом в інший спосіб) кожного депутата-члена відповідної постійної комісії міської ради.

Рішення про визначення приміщення, у якому проводитиметься засідання постійної комісії міської ради в режимі відеоконференції/аудіоконференції, приймається міським головою.

Під час проведення засідання в режимі відеоконференції/аудіо конференції у приміщенні, в якому відбувається таке засідання, можуть перебувати лише:

міський голова, секретар ради, доповідачі, працівники структурного підрозділу міської ради (виконавчого комітету), до повноважень якого належать питання щодо організації роботи та/або інформатизації і комп’ютерного забезпечення діяльності.

Перед відкриттям засідання в режимі відеоконференції/аудіоконференції проводиться запис членів постійної комісії, які приєдналися до участі у такому засіданні. Головуючий повідомляє про результати запису членів комісії.

Засідання постійної комісії в режимі відеоконференції/аудіо конференції відкривається у разі, якщо для участі в ньому за інформацією, наданою структурним підрозділом міської ради (виконавчого комітету), до повноважень якого належать питання щодо організації роботи та/або інформатизації і комп’ютерного забезпечення діяльності, записалися більше від половинизагального складу постійної комісії міської ради .

Голосування депутатів на засіданні постійної комісії в режимі відеоконференції/аудіоконференції відбувається наступним чином:

1) головуючий називає прізвище, ім’я та по батькові члена комісії в алфавітному порядку;

2) член комісії після озвучення його прізвища особисто здійснює голосування із зазначенням позиції "за", "проти" або "утримався". Тривалість часу голосування кожного з депутатів становить не більш як 7 секунд. У разі необхідності тривалість часу голосування може бути збільшена головуючим.

У разі, якщо з технічних причин член комісії не зміг проголосувати, такому члену постійної комісії повторно надається можливість проголосувати.

Після завершення голосування всіма членами постійної комісії, які беруть участь у засіданні, головуючий оголошує результати голосування за проект рішення (висновку, рекомендації) постійної комісії.

Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання постійної комісії.

Технічне забезпечення та організація дистанційних засідань постійних комісій покладається на структурний підрозділ (підрозділи) міської ради (виконавчого комітету) до повноважень якого належать питання щодо організації роботи та/або інформатизації і комп’ютерного забезпечення діяльності.
(главу 15 доповнено статтею 431 згідно рішення міської ради від 14.04.2020 № 2144).

44. Лічильна комісія.

44.1. Лічильна комісія обирається для організації голосувань міської ради і визначення їх результатів. Лічильна комісія підраховує голоси під час таємного голосування з обрання секретаря міської ради, а також процедурного та поіменного голосування, у разі необхідності при прийнятті інших рішень міської ради, розглядає звернення депутатів міської ради, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні.

44.2. Лічильна комісія обирається міською радою з числа депутатів міської ради з урахуванням принципу пропорційного представництва наявних депутатських фракцій (груп) у кількості, визначеній радою, на строк повноважень ради.

44.3. Лічильна комісія на своєму засіданні обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря комісії. Голова, заступник, секретар не можуть бути представниками однієї депутатської фракції чи групи.

44.4. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.

44.5. В роботу лічильної комісії не можуть втручатися депутати міської ради, які не входять до її складу, а також інші особи, які запрошені на пленарне засідання міської ради.

Глава 16

ПОГОДЖУВАЛЬНА РАДА ДЕПУТАТСЬКИХ ФРАКЦІЙ ТА ГРУП У БОРЩІВСЬКІЙ МІСЬКЙ РАДІ

 1. Погоджувальна рада депутатських фракцій та груп у Борщівській міській раді (далі-погоджувальна рада) створюється як дорадчий орган для вирішення організаційних питань роботи Борщівської міської ради.
 2. До складу погоджувальної ради входять міський голова, секретар міської ради, уповноважені представники депутатських фракцій та груп в міській раді.
 3. Головує на засіданнях погоджувальної ради міський голова, а в разі його відсутності – секретар міської ради.
 4. Погоджувальна рада проводить свою роботу у формі засідань. Засідання погоджувальної ради є правочинним за умови присутності на ньому не менше 2/3 її складу.
 5. Засідання погоджувальної ради скликаються міським головою, а в разі його відсутності – секретарем міської ради.
 6. Робота погоджувальної ради здійснюється гласно, її засідання є відкритими, за винятком прийняття рішення про проведення закритого засідання.
 7. На кожному засіданні погоджувальної ради ведеться протокол засідання, який підписується головуючим на засіданні.
 8. Погоджувальна рада приймає рішення, які мають дорадчий характер. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини складу погоджувальної ради.
 9. Про прийняті погоджувальною радою рішення головуючий на початку пленарного засідання міської ради інформує депутатів.

Глава 17

ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
БОРЩІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА БОРЩІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

54. Порядок дострокового припинення повноважень Борщівської міської ради.

54.1. Відповідно до статті 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження міської ради можуть бути достроково припинені у випадках:

1) якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, цього та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом;
2) якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені цим Законом, або рада не вирішує питань, віднесених до її відання.


54.2. Повноваження міської ради за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та в інших випадках можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень ради визначається законом про місцеві референдуми.
54.3. Питання про дострокове припинення повноважень міської ради за рішенням місцевого референдуму може бути порушене міським головою, а також не менш як однією десятою частиною громадян, що проживають на території міської ради і мають право голосу.
54.4. За наявності підстав, передбачених частиною першою статті 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення суду про визнання актів ради незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори міської ради. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів міської ради може порушуватись перед Верховною Радою України міським головою.
54.5. Порядок проведення позачергових виборів рад визначається законом про вибори.

54.6. Міська рада щодо якої місцевим референдумом прийнято рішення про дострокове припинення повноважень, а також місцева рада, щодо якої Верховна Рада України прийняла рішення про призначення позачергових виборів, продовжує діяти до обрання нового складу відповідної ради.


55. Порядок дострокового припинення повноважень Борщівського міського голови.


55.1. Відповідно до статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»повноваження Борщівського міського голови, вважаються достроково припиненими у разі:
1) його звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень голови;
2) припинення його громадянства;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
4) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених цим Законом;
5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;
6) його смерті.
55.2. Повноваження Борщівського міського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.
55.3. Повноваження міського голови за наявності підстав, передбачених частиною другою статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням міської ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму
щодо дострокового припинення повноважень міського голови визначається законом про місцеві референдуми.
55.4. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови приймається міською радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на території міської ради і мають право голосу.
55.5. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій міського голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори міського голови. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів міського голови може порушуватись перед Верховною Радою України міською радою.
55.6. Порядок проведення позачергових виборів міського голови визначається законом про вибори.
55.7. Повноваження міського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:
1) з підстав, зазначених у частині першій цієї статті , - з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;
2) з підстав, зазначених у підпункті 55.2, - з дня прийняття місцевим референдумом або відповідною радою рішення про дострокове припинення повноважень;
3) у випадку, передбаченому підпунктом 55.5, - з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних виборах.

Глава 18

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БОРЩІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

56. Формування виконавчого комітету Борщівської міської ради.


56.1. Виконавчим органом Борщівської міської ради є виконавчий комітет Борщівської міської ради, який утворюється радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень міської ради, міського голови, виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
56.2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається міською радою. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за пропозицією міського голови.
56.3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно міського голови, першого заступника міського голови, секретаря виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.
56.4. До складу виконавчого комітету міської ради входить також за посадою секретар міської ради. 56.5. Очолює виконавчий комітет міської ради міський голова.
56.6. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків.
56.7. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» для міського голови.
56.8. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
56.9. До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати ради, крім секретаря ради. 57. Повноваження виконавчогокомітету Борщівської міської ради. 57.1. Виконавчий комітет міської ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" до відання виконавчих органів ради.
57.2. Виконавчий комітет міської ради:
1) попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;
2) координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;
3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.
57.3. Міська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та міським головою в межах повноважень, наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчим органам міських рад. 58. Організація роботи виконавчого комітету Борщівської міської ради.

Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції-першим заступником міського голови в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

РОЗДІЛ III
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Відповідно до частини чотирнадцятої статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» порядок проведення першої сесії міської ради, порядок обрання секретаря міської ради, скликання чергової та позачергової сесії міської ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються регламентом ради з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". До прийняття регламенту міської ради восьмого скликання застосовується регламент міської ради, що діяв у попередньому скликанні.

 

Секретар міської ради В.А. Чугаєвський

 

2016

Регламент Борщівської міськоїради сьомого скликання

РЕГЛАМЕНТ
Борщівської міської ради сьомого скликання

Регламент Борщівської міської ради (далі - міська рада) встановлює порядок скликання сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень ради, порядок формування та організації роботи постійних та інших комісій ради, порядок формування виконавчих органів ради, здійснення депутатської діяльності та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією та законами України.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Борщівська міська рада - представницький орган місцевого самоврядування

1.1. Борщівська міська рада - представницький орган місцевого самоврядування, що представляє інтереси територіальної громади міста в межах повноважень, визначених Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад” та іншими законодавчими актами.
1.2. Борщівська міська рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки в банках, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов”язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському суді та мати інші реквізити та повноваження.
1.3. До складу міської ради входять депутати, які обираються жителями міста за на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком визначеним Конституцією України.
1.4. Повноваження міської ради, обраної на позачергових, повторних або перших виборах, закінчуються в день відкриття першої сесії ради, обраної на наступних (чергових або позачергових) виборах.
1.5. Строк повноважень міської ради, обраної на місцевих виборах, визначається Конституцією України.

Стаття 2. Основні принципи діяльності міської ради


2.1. Діяльність міської ради базується на принципах:
народовладдя;
законності;
гласності;
колегіальності;
поєднання місцевих і державних інтересів;
виборності;
правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах
повноважень, визначених чинним законодавством;
підзвітності і відповідальності перед територіальною громадою міста;
державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;
судового захисту прав місцевого самоврядування.
2.2. Гласність у роботі міської ради забезпечується шляхом відкритості пленарних засідань міської ради, постійних та тимчасових спеціальних комісій, а також шляхом висвітлення інформації про діяльність міської ради, її органів та посадових осіб, інформації про прийняті ними нормативні та інші акти на інформаційному стенді міської ради, при потребі в інформаційному бюлетні Борщівської міської ради „Борщівське Віче”, районному часописі «Галицький вісник плюс», з 2016 року на веб-сайті міської ради.
Сесії міської ради проводяться гласно. За рішенням міської ради її пленарні засідання можуть проводитись у закритому режимі для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України. Прокурор району має право бути присутнім на будь-якому (закритому, відкритому) засіданні міської ради.
2.3. Офіційне оприлюднення проектів рішень міської ради проводиться на веб-сайті міської ради після розгляду постійними депутатськими комісіями, оприлюднення рішень проводиться після їх прийняття у встановленому законодавством порядком.
2.4. Робота міської ради та її діловодство ведеться державною мовою. У разі, коли промовець (громадянин іншої держави) не володіє українською мовою, він має право виступати іншою мовою. При цьому переклад українською або іншою, зрозумілою для депутатів мовою організовується виступаючим, а у разі, коли виступаючий запрошений на засідання радою - апаратом ради.

Стаття 3. Затвердження Регламенту, внесення до нього змін та доповнень


3.1. Регламент міської ради затверджується на пленарному засіданні ради більшістю голосів від загального складу депутатів ради.
3.2. Контроль за дотриманням регламенту покладається на головуючого сесії та голову постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності, охорони громадського порядку,захисту прав і законних інтересів громадян
3.3. Зміни та доповнення до регламенту приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу ради.
3.4. До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

Розділ II. ДЕПУТАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття 4. Виникнення і строк повноважень депутата міської ради

4.1. Повноваження депутата міської ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.
4.2. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.
4.3. Після набуття депутатом міської ради повноважень йому видається посвідчення і нагрудний знак встановленого зразка. Депутатське посвідчення підписується головою міської виборчої комісії і засвідчується печаткою.
4.4. Спори щодо набуття повноважень депутатів ради вирішуються судом.

Стаття 5. Права депутата у міській раді та її органах

5.1. Депутат ради є повноважним і рівноправним членом міської ради, відповідно до Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності ради та її органах.
Повноваження депутатів, порядок організації депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, іншими законами.
5.2. Депутат міської ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданні ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат набуває права ухвального голосу з моменту визнання його повноважень.
Кожний депутат у міській раді та її органах, до складу яких він входить має один голос.
5.3. Депутат має право:
1) обирати і бути обраним до органів ради;
2) офіційно представляти інтереси територіальної громади міста у міській раді раді та її органах;
3) пропонувати питання до розгляду їх радою та її органами;
4) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;
5) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов”язаних з його депутатською діяльністю;
6) вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;
7) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;
8) порушувати питання про недовіру міському голові, розпуск органів утворених радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;
9) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;
10) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що входять до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;
11) виступати з обгрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;
12) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об”єднань, якщо вони мають суспільне значення;
13) входити до складу депутатської фракції політичної партії за виборчим списком якої його обрано в багатомандатному або одномандатному виборчому окрузі та до складу депутатської групи.
14) знайомитися з будь-якими офіційними документами ради, які зберігаються в міській раді, робити виписки, копіювання цих документів.
5.4. У разі здійснення депутатських повноважень у робочий час депутату за основним місцем роботи відшкодовується середній заробіток.
На час сесій, засідань постійної комісії ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов”язків.
5.5. Депутат ради може передати головуючому тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання сесії або органу ради, в якому він бере участь.
5.6. Депутат міської ради зобов”язаний:
1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламенту ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів;
2) виконувати доручення ради, її органів, міського голови, голови фракції, інформувати їх про виконання доручень.
3) брати участь у роботі ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень. В разі пропуску протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійних комісій, не виконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів міська рада може звернутися до голови фракції до складу якої входить депутат або виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку. У разі неможливості бути на засіданні депутат повідомляє про це особу, яка очолює відповідний орган.

Стаття 6. Депутатський запит, звернення та депутатське запитання

6.1. Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата до посадових осіб і її органів, голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які розташовані або зареєстровані на території міста.
6.2. Порядок розгляду депутатського запиту:
1) Депутатський запит може бути внесений депутатом ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі.
2) Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.
3) Рада може зобов”язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата ради.
4) Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього раді та депутату. Якщо запит з об”єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов”язані письмово повідомити раді та депутатові, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати одного місяця з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.
5) Депутат ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді може бути проведено обговорення, якщо на ньому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит ради. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутніми на цьому засіданні ради.
6) За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.
6.3. Всі депутатські запити оголошені на пленарному засіданні міської ради реєструються та зберігаються у загальному відділі міської ради.
6.4. Депутатське звернення - це викладена в письмовій формі вимога депутата ради з питань, повязаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз”яснення з питань віднесених до їх компетенції.
6.5. Органи, їх посадові особи та керівники, до яких звернувся депутат, зобов”язані у десятиденний термін розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніше як у місячний термін. Якщо депутатське звернення з об”єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений термін, депутату зобов”язані письмово повідомити про це з обгрунтуванням мотивів необхідності продовження терміну розгляду.
Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що відповідні органи, їх посадові особи та керівники йому повинні повідомити завчасно, але не пізніше як за п”ять календарних днів.
Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи та керівники підприємств, установ та організацій не залежно від форм власності, розташованих на території ради, ухиляються від вирішення порушеного в звернені питання у встановлений термін, він має право внести депутатський запит відповідно до ст.22 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”.
Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз”яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на пленарному засіданні сесії ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного пленарного засідання сесії ради, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.
6.6. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на пленарних засіданнях ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою або за її дорученням передаються для розгляду та вивчення до постійних комісій ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов”язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів ради, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також міську раду.
6.7. Депутат має право порушувати в раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції міської ради, діяльності розташованих на її території підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, а також за дорученням міської ради або її органів брати участь у перевірках виконання рішень.
У разі виникнення порушення законодавства України депутат звертається з цього приводу до відповідних органів державної влади. Про результати перевірки та пропозицій щодо них депутат ради доповідає на сесії або на засінанні органу, за дорученням якого здійснювалася перевірка.

Стаття 7. Депутатські фракції та групи міської ради

7.1.Формування депутатських фракцій:
Депутати міської ради на основі єдності поглядів та партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції з чисельністю не менше трьох чоловік. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати міської ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.
7.2. Принципи формування депутатських груп, фракцій:
Депутатські фракції міської ради формуються на партійній основі депутатами міської ради, обраними за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії та в одноманданих виборчих округах. Право на створення депутатської фракції мають політичні партії, які отримали на виборах п’ять і більше відсотки голосів виборців.
Політична партія формує у міській раді депутатську фракцію та має право добровільно об”єднуватись з іншими фракціями утворюючи коаліцію депутатських фракцій.
Принципи функціонування депутатської фракції повинні бути демократичними та не суперечити вимогам Конституції України, Закону України „Про статус депутатів місцевих рад” та цього регламенту.
7.3. Порядок вступу до депутатської фракції міської ради або виходу з неї визначається рішенням вищого керівного органу політичної партії.
7.4. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.
7.5. Кожна депутатська фракція реєструється в міській раді. Умовою реєстрації є надходження письмового повідомлення про утворення депутатської фракції підписаного особисто кожним депутатом.
В письмовому повідомленні, що подається особою, яка очолює фракцію, зазначаються назва депутатської фракції, її персональний склад та партійна приналежність, також прізвище голови депутатської фракції (уповноважених осіб), заступника, членів депутатської фракції, повна та скорочена назва, що збігається з назвою відповідної політичної партії.
7.6. Про вступ, вихід зі складу зареєстрованої депутатської фракції депутат повідомляє письмово про що оголошується головуючим на пленарному засіданні ради.
7.7. Інші внутрішні питання депутатської фракції регламентується Положенням про депутатську фракцію, що розробляється і затверджується відповідною фракцією.
7.8. Права депутатських фракцій, груп:
1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;
2) попередне обговорювання кандидатур посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;
3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;
4) на оприлюднення своєї позиції з питань діяльності міської ради, життя територіальної громади міста у засобах масової інформації;
6) здійснювати інші права, передбачені законами України;
7) депутатські фракції та групи не можуть виступати від імені територіальної громади та міської ради.
Всі депутатські фракції мають рівні права на висвітлення своєї діяльності в місцевих ЗМІ.
7.9. Депутатські групи.
Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати ради можуть на основі їх взаємної згоди об”єднуватися в депутатські групи.
Депутати місцевої ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.
Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата міської ради, передбачених Законом України „Про статус депутатів місцевих рад”. Членство депутата міської ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.
7.10. Порядок утворення депутатських груп.
Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень міської ради сьомого скликання за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як із трьох депутатів.
Депутати місцевої ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.
Депутатська група реєструється міською радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.
Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.
Організація діяльності депутатських груп визначається відповідною місцевою радою.
7.11. Після оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції, групи, головуючий на сесії інформує про реєстрацію такої депутатської фракції, групи про їх кількісний склад, голову (уповноважену особу), заступників депутатської фракції, груп.
7.12. Діяльність депутатської групи припиняється:
1) у разі вибуття окремих депутатів ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено статтею 7 цього Регламенту;
2) у разі прийняття депутатами ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;
3) після закінчення строку, на який депутати місцевої ради об”єдналися в депутатську групу, або строку повноважень відповідної ради.
7.13. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

Розділ III. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 8. Кількісний склад міської ради

8.1. Міська рада складається з 26 депутатів, які обираються відповідно до Закону України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.
8.2. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входитиме менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів міська рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від загального складу міської ради.

Стаття 9. Міський голова

9.1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста.
Строк повноважень міського голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.
9.2. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання й закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах.
Міський голова обирається відповідною територіальною громадою шляхом таємного голосування і здійснює свої повговаження на постійній основі.
9.3. Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
9.4. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої ради - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
9.5. Міський голова:
1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та Законів України, виконання актів Президента та відповідних органів виконавчої влади;
2) організовує в межах, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;
3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету.
4) рішення міської ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд міської ради із обґрунтуванням зауважень;
5) вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатур на посаду секретаря ради, секретаря виконавчого комітету, заступників міського голови ;
6) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету ради;
7) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату ради;
8) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;
9) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії ради і головує на пленарних засіданнях ради;
10) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;
11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
12) забезпечує виконання рішень відповідної ради, її виконавчого комітету;
13) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад;
14) є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;
15) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
16) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;
17) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради;
18) веде особистий прийом громадян;
19) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;
20) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;
21) видає розпорядження у межах своїх повноважень. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою.
Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради - у будь-який визначений ними термін.

Стаття 10. Секретар міської ради

10.1. Секретар міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією міського голови.
10.2. Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено Законом.
10.3. Секретар міської ради:
1) у випадках, передбачених чинним законодавством та регламентом:
- здійснює повноваження міського голови;
- скликає сесії ради;
- веде засідання ради;
- підписує протоколи сесії та її рішення;
2) організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;
3) повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;
4) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;
5) за дорученням міського голови координує та контролює діяльність постійних та інших, комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
6) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;
7) організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов”язаних з підготовкою та проведенням референдумів і виборів до органів державної
влади та місцевого самоврядування;
8) забезпечує зберігання у раді офіційних документів, пов”язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;
9) вирішує за дорученням міського голови або ради інші питання, пов”язані з діяльністю ради та її органів;
10) здійснює інші повноваження, що випливають із Закону України „Про місцеве самоврядування” та цього Регламенту.
11) за пропозиціями відповідних комісій ради організовує планування роботи з підготовки проектів рішень ради і, враховуючи висновки профільних комісій про готовність проектів рішень та інших актів до розгляду, вносить відповідні пропозиції на розгляд міського голови згідно з положеннями цього регламенту.
12) за дорученням міського голови або відповідної ради інші питання, пов”язані з діяльністю ради та її органів.
10.4. Повноваження секретаря міської ради можуть бути достково припинені за рішенням відповідної ради.

Стаття 11. Виконавчий комітет міської ради

11.1. Виконавчим органом міської ради є виконавчий комітет ради, який утворюється радою на строк її повноваження. Після закінчення повноважень ради (міського голови) її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за пропозицією міського голови.
11.2. Виконавчий комітет міської ради утворюється у складі відповідно: міського голови, заступників голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету, а також керівників відділів управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.
До складу виконавчого комітету міської ради входить секретар міської ради.
11.3. Очолює виконавчий комітет міський голова.
11.4. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов”язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат пов”язаних з виконанням обов”язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
11.5. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
11.7. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила.
11.8. До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря міської ради.
Виконавчий комітет ради:
1) попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;
2) координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;
3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.
11.9. Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою, а в разі його відсутності - чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини членів від загального складу виконавчого комітету.
11.10. Виконавчий комітет міської ради в межах своїх повноважень приймає рішення.
Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються міським головою.
У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету ради він може зупинити дію його рішення своїм розпорядженням внести це питання на розгляд відповідної ради.
11.11. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою.

Стаття 12. Постійні комісії міської ради

12.1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету, є відповідальними перед міською радою і їй підзвітні.
Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови та членів комісії. Кількісний і персональний склад постійних комісій затверджується радою.
До складу постійних комісй не можуть бути обрані - міський голова, секретар міської ради.
Питання використання бюджетних коштів попередньо розглядаються у профільних депутатських комісіях, пропозиції яких направляються для вивчення та прийняття остаточного рішення в комісію з питань планування, бюджету, фінансів.
12.2. Функціональна спрямованість, перелік і порядок організації роботи відповідних постійних комісій ради визначається Положенням про постійні комісії ради, яке затверджується міською радою.
12.3. В Борщівській міській раді діють такі постійні комісії:
- з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності, охорони громадського порядку, захисту прав і законних
інтересів громадян;
- з питань планування, бюджету та фінансів;
- узгоджувальна комісія з земельних питань;
- з питань освіти, культури, туризму, молоді та спорту;
- з питань соціального захисту населення, забезпечення воїнів АТО та їх сімей ;
- з питань екології та житлово-комунального господарства, промисловості, будівництва, транспорту, зв”язку та підприємницької діяльності.
12.4. Постійні комісії за дорученням ради або власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, вивчають і готують інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні документи.
За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації постійної комісії, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - секретарем комісії.
Рекомендації постійних комісій підлягають обов”язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря ради, розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях підписуються головами відповідних постійних комісій.
12.5. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
12.6. Діяльність постійних комісій координується секретарем міської ради.
12.7. Кожна постійна комісія працює за своєю функціональною спрямованістю згідно плану роботи, затвердженого відповідною комісією.

Стаття 13. Тимчасові контрольні комісії міської ради

13.1. Тимчасові контрольні комісії міської ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.
13.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та обрання її голови вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.
13.3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв”язку з її роботою.
13.4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Розділ IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 14. Планування роботи міської ради

14.1. Діяльність міської ради здійснюється відповідно до планів, які затверджується на черговому пленарному засіданні ради щорічно.
План роботи ради визначає головні напрямки діяльності ради та її органів, організаційні форми вирішення поставлених завдань та містить перелік основних організаційно-масових заходів та виконавців.
14.2. Проект плану роботи ради розробляється та обговорюється на засіданні постійних профільних комісій міської ради з урахуванням пропозицій депутатів ради.
Затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання проводиться з урахуванням вимог ст.32 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
14.3. Організація виконання плану роботи ради покладається на постійні комісії ради та апарат міської ради.
14.4. Плани роботи постійних комісій ради складаються на поточний рік та затверджуються на засіданні постійних комісій ради. Вони можуть коригуватись у випадку включення до них позапланових питань за дорученням ради, голови міської ради, його заступників, за пропозицією членів постійних комісій, інших депутатів ради.

Стаття 15. Скликання сесії міською радою та її пленарних засідань

15.1. Сесія міської ради є основною формою діяльності ради. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради та засідань постійних комісій.
15.2. Сесію міської ради скликає міський голова.
Сесія скликається в міру необхідності, але не менше одного разу в квартал, а з питань відведення земельних ділянок - не рідше ніж один раз на місяць.
Сесія міської ради повинна також бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, виконавчого комітету міської ради.
15.3. У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію ради - сесія скликається секретарем міської ради.
Сесія скликається у випадках:
1) якщо сесія ради не скликається міським головою у строки, передбачені ст.15.2. цього Регламенту;
2) якщо міський голова, секретар міської ради без поважних причин не скликали сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу міської ради, виконавчого комітету відповідної ради;
3) якщо у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб”єктів, передбачених пунктом 1 частини 1 цієї статті - скликається депутатами міської ради, які становлять не менше як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.
15.4. Першу сесію новообраної міської ради скликає відповідна виборча комісія не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради.
Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів міського голови.
З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови, головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.
15.5. Наступні сесії ради скликаються міським головою, окрім випадків, які передбачені законом.
15.6. Рішення (розпорядження голови, в разі відсутності голови – секретарем міської ради, пропозиція третини депутатів або постійної комісії) про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів ради і населення району не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках, що потребують термінового рішення ради, - не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.
15.7. Якщо сесія міської ради складається з двох і більше пленарних засідань про, що приймається рішення ради, яким предбачається дата скликання наступного пленарного засідання (термін між пленарними засіданнями не повинен перевищувати трьох тижнів).
15.8. Сесія міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більш половини депутатів від загального складу ради. У разі відсутності встановленої кількості депутатів за розпорядженням міського голови проведення сесії переноситься на інший час.
Для визначення її правомочності беруться дані реєстрації депутатів, яка проводиться на початку пленарного засідання сесії та після обідньої перерви.

Розділ V. ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 16. Підготовка питань до розгляду на засіданні ради

16.1. Суб”єктами подання проектів рішень виступають міський голова, постійні комісії, депутати, виконавчий комітет, голова місцевої державної адміністрації не пізніше як за 5 днів до початку пленарного засідання ради.
Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
16.2. Матеріали, які вносяться на розгляд міської ради, доповіді, співдоповіді і проекти рішень готуються та розглядаються постійними комісіями, управліннями і відділами міськвиконкому з питань, що входять до компетенції міської ради, депутатськими фракціями і групами із залученням, у разі потреби, представників громадських об’єднань.
16.3. При підготовці проектів рішень суб”єкти ініціативи повинні дотримуватись таких вимог:
- відповідності підготовлених проектів рішень Конституції України, законодавчим і нормативно-правовим актам, установленому порядку ведення діловодства і правилам правопису;
- на розгляд сесії міської ради не вносяться проекти рішень, які не відносяться до її компетенції.
16.4. Проект рішення нормативно-правового характеру ради має містити пункт про оприлюднення та про термін набрання ним чинності.
16.5. Проекти рішень міської ради підлягають обов”язковому розгляду у постійних комісіях не пізніше як за 3 дні до початку пленарного засідання.

Стаття 17. Відкриття пленарного засідання міської ради

17.1. Сесію міської ради відкриває і веде і закриває міський голова. Тривалість роботи сесії визначається радою. На сесії ради робота ведеться на державній мові України. Виступаючі мають право під час виступу користуватись мовою, якою вони бажають.
Пленарне засідання ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів ради від загального складу ради. Головуючий на пленарному засіданні перед початком розгляду питань порядку денного підтверджує повноважність пленарного засідання ради, про що робиться відповідна відмітка в протоколі пленарного засідання ради.
17.2. Після відкриття та закриття сесії виконується Державний Гімн України.
17.3. На засіданні сесії міської ради можуть бути присутні депутати інших рад з правом дорадчого голосу. На сесію можуть бути запрошені представники державних органів, громадських організацій, політичних партій, трудових колективів, преси, радіо.
Громадяни, які за власним бажанням хочуть взяти участь у роботі сесії, не пізніше як за три дні повідомляють апарат міської ради, який за погодженням з міським головою або секретарем міської ради здійснює запрошення. Запрошені не можуть втручатися в роботу сесії ради. Засідання ради можуть транслюватися по радіо за рішенням міської ради.
17.4. Депутат зобов”язаний зареєструватись (підтвердити реєстрайію своїм підписом) і бути присутнім на пленарних засіданнях ради. Про те, що депутат ради не може взяти участь у пленарному засіданні або може спізнитись на його відкриття, він повинен повідомити голову міської ради або секретаря до початку пленарного засідання ради, вказавши причини. Про намір достроково залишити пленарне засідання депутат ради зобов”язаний поінформувати головуючого на пленарному засіданні ради.
17.5. За пропозицією головуючого або депутата ради, підтриманою не менш як однією третиною депутатів ради, під час засідання може проводитися поіменна перереєстрація.
Переререєстрація депутатів протягом пленарного засідання проводиться головуючим на сесії районної ради.

Стаття 18. Порядок проведення пленарного засідання міської ради

18.1. Пленарне засідання ради починається з повідомлення головуючого на засіданні ради про кількість присутніх депутатів ради.
Оголошення заяв, повідомлень, депутатських запитів та відповідей на депутатські запити проводить головуючий на засіданні.
18.2. Після підтвердження головуючим повноважності пленарного засідання ради більшістю від загального складу ради затверджується порядок денний пленарного засідання.
18.3. Після затвердження порядку денного пленарного засідання ради головуючий на засіданні пропонує порядок роботи пленарного засідання, який затверджується процедурним рішенням ради.
18.4. Перелік питань, які віднесені до категорії процедурних на сесії міської ради:
- включення питань до порядку денного сесії;
- зміна порядку денного;
- формування послідовності (черговості) питань порядку денного;
- визначення тривалості сесійних засідань і перерв між ними;
- встановлення регламенту для виступаючих на сесії ( з урахуванням їх кількості);
- визначення порядку трансляції сесії по радіо;
- прийняття рішення про проведення закритого засідання сесії;
- обрання лічильної комісії та секретаріату;
- проведення таємного голосування;
- та інші.
Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх депутатів і оформляються протокольно.
Обов”язковою умовою включення окремо внесених депутатами питань до порядку денного сесії є попереднє обговорення їх у комісіях або за умови, коли сесія скликається у виняткових випадках.
18.5. Порядок роботи пленарного засідання ради регулює питання тривалості пленарного засідання, час перерви та інші питання, що стосуються організації роботи конкретного пленарного засідання ради.
Пленарні засідання сесії міської ради, як правило розпочинаються о 14, 15 годині і закінчуються не пізніше як о 18 годині.
Після кожних 2 години роботи пленарного засідання ради може оголошуватися перерва у засіданні тривалістю 20 хв., а за необхідності рада може встановити інший порядок роботи пленарного засідання.
З метою узгодження позицій депутатів фракцій та груп на прохання уповноважених представників фракцій чи груп, головуючий оголошує позачергову перерву на 10 хв. Така перерва оголошується не більше одного разу з кожного питання.
Тривалість розгляду кожного питання порядку денного встановлюється радою. Для доповідей як правило надається до 30 хв., для співдоповідей - 15 хв. Для виступів в обговоренні надається до 5 хв. для реплік, в т.ч. з мотивів голосування - до 3 хв. Часовий регламент може бути змінений за рішенням ради.
Питання „Різне” вноситься в порядок деннний кожної сесії за рішенням самої ради і розглядається в кінці сесії після обговорення всіх питань порядку денного. Для розгляду питання „Різне” відводиться не більше 20 хвилин. Для виступу надається час до 3 хв. і бажаючі виступити з питання „Різне” подають записки. Слово для виступу, довідок, зауважень та пропозицій з кожного питання одному депутату може надаватись не більше одного разу. З питань „Різне” приймаються протокольні рішення або доручення районної ради та його голови. Проблеми, які порушуються під час розгляду питання „Різне” надсилаються листами виконавцям для поглибленого вивчення та подальшого реагування.
18.6. Під час проведення сесії міської ради її депутати розміщуються в передніх рядах залу засідань ради. Для осіб запрошених на засідання, відводяться наступні за депутатським корпусом ряди залу засідань. Запрошені особи не мають права втручатися в роботу районної ради, зобов”язані утримуватись від проявів схвалення чи не схвалення рішень, додержуватись порядку і підкорення розпорядженням головуючого.
18.7. Міська рада має право провести обговорення і голосування як в цілому за рішення, так і по окремих його частинах. Розгляд пропозицій, доповнень і уточнень до проекту рішення проводиться, після прийняття його за основу.
18.8 Головуючий на сесії має право в будь-який час надати слово для виступу голові постійної комісії, представнику фракції, групи, якщо його уповноважила відповідна комісія, депутатська фракція група, виступити від її імені. Продовження доповідей, виступів понад встановлений регламентом час проводиться тільки з дозволу більшості присутніх депутатів.
З одного і того ж питання депутат може виступити не більше одного разу. Слово з процедурних питань, для довідок, відповіді на запитання, роз”яснень головуючий може надати поза чергою. Після обговорення доповідачу за його бажанням надається заключне слово.
Присутнім на пленарному засіданні особам, які не є депутатами міської ради, крім депутатів інших місцевих рад, народного депутата України, голови районної державної адміністрації та голів місцевих рад при розгляді питання, що стосується відповідних територіальних громад, слово для виступу може надаватись за погодженням сесії міської ради.
Припинення дебатів проводиться за рішенням міської ради, яке приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від присутніх депутатів.
Внесені на сесії міської ради зауваження та пропозиції, тексти виступу депутатів чи постійних комісій щодо проекту рішення ради зачитуються від мікрофона і подаються в письмовій формі через секретаріат сесії для долучення до інших офіційних документів сесії ради.
18.9. При необхідності за рішенням ради утворюється лічильна комісія в кількості не менше 3-х чоловік - для підрахування голосів по кожному з проектів рішень, передачі результатів голосування головуючому, організації таємного голосування. Стаття 19. Порядок голосування на пленарних засіданнях міської ради

19.1. Перед початком відкритого засідання головуючий вказує кількість пропозицій, що ставляться на голосування, уточняє їх формулювання, нагадує, якою більшістю голосів ( від загальної кількості депутатів, від кількості присутніх) може бути прийнято рішення.
Рішення ради приймається відкритим поіменним голосуванням. Поіменне голосування проводить за списком депутатів голова лічильної комісії, а за його відсутності секретар, за відсутності секретаря член лічильної комісії, роблячи відмітки "за", "проти", "утримався". Результати голосування оголошує особа, яка проводила голосування. Відомість голосування за підписом голови та секретаря лічильної комісії передаються головуючому для оголошення про прийняття(не прийняття) рішення, відомість голосування надалі зберігається у секретаря міської ради. Всі результати поіменних голосувань розміщуються на офіційному веб-сайті міської ради і зберігаються протягом необмеженого строку. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.
19.2. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово не надається нікому.
У разі порушення процедури голосування негайно проводиться повторне голосування без дебатів.
19.3. Таємне голосування проводиться у випадках, визначених законодавством України.
19.4. В особливих випадках за окремим рішенням ради таємне голосування може здійснюватись за допомогою бюлетенів для таємного голосування за процедурою, визначеною рішенням ради. Бюлетень для таємного голосування виготовляється за формою, затвердженою лічильною комісією і виготовляється в її присутності.
У бюлетні повинні бути визначені пропозиції з питаня, по якому проводиться голосування. Праворуч навпроти кожної пропозиції розміщується порожній квадрат. В кінці переліку пропозицій міститься запис „Не підтримую жодної пропозиції”. Праворуч навпроти цього запису розміщується порожній квадрат.
19.5. Час і місце голосування, порядок його проведення встановлюються лічильною комісією.
19.6. Кожному зареєстрованому депутату ради видається один бюлетень членом лічильної комісії за списком депутатів після пред”явлення ними депутатського посвідчення.
Заповнення бюлетня здійснюється депутатом лише в кабіні для таємного голосування.
У бюлетні для голосування депутат робить у квадраті навпроти пропозиції, яку він підтримує, або прізвища кандидата за якого він голосує позначку „плюс” (+) або іншу, яка дає однозначну відповідь на його волевиявлення. Депутат може голосувати лише за одну пропозицію або за одного кандидата або ж не підтримати жодної з пропозицій чи жодного кандидата про що робиться відповідна позначка в квадраті навпроти слів: „не підтримую жодної пропозиції” або „не підтримую жодного кандидата”.
Заповнений бюлетень голосуючий опускає у виборчу скриньку.
Після закінчення голосування лічильна комісія проводить підрахунок голосів і складає протокол голосування. Протокол підписують всі присутні члени лічильної комісії. За доповіддю лічильної комісії міська рада відкритим голосуванням приймає рішення про його затвердження. У випадку порушення процедури голосування може бути прийнято рішення ради про визнання голосування недійсним.
19.7. Недійсними вважаються бюлетні:
- невстановленого взірця;
- в яких голосуючим не зроблено жодної позначки;
- в якому зроблено позначки в квадратах навпроти більш як однієї пропозиції або прізвищ більш як одного кандидата;
- в яких зроблено позначку в квадратах навпроти запропонованої пропозиції (запропонованих пропозицій) та запису: „не підтримую жодної пропозиції”;
- в яких зроблено позначки в квадратах навпроти прізвища (прізвищ) кандидата (кандидатів) та запису: „не підтримую жодного кандидата”.
19.8. У випадку проведення таємного голосування посадових осіб кандидат вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу депутатів ради.
19.9. Таємне голосування вважається таким, що відбулося, якщо кількість депутатів, що взяли участь у голосуванні, становить більше половини від загального складу ради.
19.10. На вимогу не менше 1\3 депутатів ради у всіх випадках, окрім виборів посадових осіб, проводиться поіменне голосування. Результати поіменного голосування доводяться до загального відома депутатів на пленарному засіданні сесії ради.
19.11. Рішення ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання ради, крім випадків встановлених цим Регламентом.

Стаття 20. Дисципліна та етика в діяльності міської ради

20.1. Присутні на пленарному засіданні ради не повинні перешкоджати викладеню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням розмовами по мобільному телефону, тощо) і вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні ради має право попереджувати про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити виступ депутата, а у випадку повторного порушення - позбавляти особу права виступу на цьому засіданні ради.
У разі повторного порушення вказаних вимог сесія доручає розглянути поведінку депутата на засіданні постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики.
20.2. Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання чи виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні ради після двох попереджень позбавляє його слова.

Стаття 21. Оформлення рішень міської ради. Протокол пленарного засідання міської ради

21.1. Протоколи сесії міської ради, прийняті нею рішення, підписуються міським головою, у разі його відсутності відповідно секретарем міської ради, а у випадках передбачених ст.46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” - депутатом ради, який за рішенням ради головував на її засіданні.
21.2. Оригінали рішень ради, протоколи пленарних засіданнь зберігаються протягом усього скликання у секретаря міської ради і передаються до архіву з початком роботи ради нового скликання.
21.3. Протоколи сесій ради є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішення радою. Ці документи надаються депутатам ради загальним відділом за їх письмовим зверненням.

Стаття 22. Набрання чинності рішеннями міської ради

22.1. Рішення ради набирають чинності з моменту їх прийняття на сесії, якщо рада не встановила інший термін введення цих рішень в дію.
22.2. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній термін введення цих рішень у дію.

Стаття 23. Дострокове припинення повноважень міської ради


23.1. Повноваження міської ради можуть бути достроково припинені у випадках:
- якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність у відповідність із законом;
- якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки встановлені законодавством, або рада не вирішує питань віднесених до її відання;
- за наявності підстав передбачених п.1. цієї статті, керуючись рішенням суду про визнання актів ради незаконними та висновками відповідного комітету Верховної Ради, Верховна Рада України може призначити позачергові вибори міської ради.
- порядок проведення позачергових виборів міської ради визначається законом про вибори.